Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 stycznia 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85 poz. 464) zarządza się co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. № 107 poz. 783) wprowadza się następujące zmiany;
a) w § 46 opłatę do każdych 200 kg. towarów nieopakowanych podwyższa się do 25 mk., a od każdych 100 kg. towarów opakowanych w zupełności lub częściowo do 50 mk.

Oplata statystyczna od węgla kamiennego, brunatnego i torfowego, cegiełek węglowych (brykietów) oraz koksu i torfu (poz. 79 taryfy celnej z dnia 4 listopada 1919 r. Dz. U. R. P. № 95 poz. 510) pozostaje dotychczasowa t. j. wynosi po 5 mk. od 200 kg.

b) w § 47 opłaty zostają podwyższone do:
200mk.od 1 sztuki konia lub bydła rogatego,
100"od 1 sztuki owcy lub świni,
50"od każdych 2 sztuk ptactwa wszelkiego i
50"od 1 sztuki innych zwierząt żywych.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 10 dni po ogłoszeniu.