Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. - Dz.U.1923.47.322 - OpenLEX

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.47.322

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85 poz. 464) zarządza się co, następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. № 107 poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:
a)
w § 45 zastępuje się cyfrę. "5" mk. cyfrą "300" mk.,
b)
w § 46 opłatę statystyczną podwyższa się. do wysokości: 500 mk. od każdych 100 kg. towarów nieopakowanych; 2000 mk. od każdych 100 kg. towarów opakowanych w całości lub częściowo. Opłata statystyczna od węgla kamiennego, brunatnego i torfowego, cegiełek węglowych (brykietów), oraz koksu i torfu (poz. 79 taryfy celnej z dnia 4 listopada 1919 r. Dz. U. R. P. № 95 poz. 510) wynosić będzie mk. 25 od 100 kg.,
c)
w § 47 opłaty zostają podwyższone do: 4.000 mk. od 1 sztuki konia lub bydła rogatego; 2.000 mk. od 1 sztuki owcy lub świni; 800 mk. od każdych 2 sztuk ptactwa wszelakiego i 800 mk. od 1 sztuki innych zwierząt żywych.
W razie zmian wskaźnika cen hurtowych upoważnia siej Ministra Skarbu w porozumieniu z Dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego do stosownej zmiany powyższych stawek.
Równocześnie z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 5 poz. 27).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 10 dni po ogłoszeniu.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 lipca 1923 r. (Dz.U.23.70.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1923 r. (Dz.U.23.91.713) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1923 r.