Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.107.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 maja 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1921 r.
w sprawie statystyki celnej.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85, poz. 464) Rada Ministrów zarządza co następuje:

1.

Towary, podlegające zgłoszeniu.

§  1. Towary i inne przedmioty przywożone i wywożone przez granice, polskiego obszaru celnego oraz przewożone przez polski obszar celny (transito) podlegają obowiązkowi zgłoszenia dla celów statystyki celnej.
§  2. Od obowiązku zgłoszenia statystycznego wolne są:
1) Towary i przedmioty w ilości poniżej 250 gr. niepodlegające ocleniu.
2) Środki płatnicze, tak krajowe jak i zagraniczne z wyjątkiem monet złotych i srebrnych.
3) Papiery wartościowe.
4) Krajowe towary przewożone z polskiego obszaru celnego przez zagraniczny obszar celny do innych miejscowości na polskim obszarze celnym.
5) Towary i przedmioty przewożone przez polski obszar celny pocztą oraz w ruchu podróżnych.
6) Towary, mylnie przywiezione do polskiego obszaru celnego statystycznie niezgłoszone w przywozie, które wprost lub po krótkiern przechowaniu ich w składach granicznych wracają z powrotem zagranicą.
7) Towary mylnie wywiezione z polskiego obszaru celnego niezgłoszone statystycznie w wywozie, a wracające z powrotem do polskiego obszaru celnego.
8) Produkty rybołóstwa polskich rybaków, uzyskane z wód wzdłuż własnego wybrzeża morskiego lub na nadgranicznych rzekach lub wodach.
9) Produkty gospodarstw przeciętych linją celną oraz przedmioty i narzędzia gospodarcze związane z prowadzeniem tych gospodarstw.
10) Zwierzęta domowe, pędzone na paszę lub do wykonywania chwilowych robót, jakoteż przychówek z tych zwierząt oraz masło i ser.
11) Przedmioty przeznaczone do bezpośredniego użytku zwierzchników państw obcych, podczas ich chwilowego pobytu oraz przedmioty uwierzytelnionych zastępców dyplomatycznych obcych państw.
12) Przybory urzędowe, jako to: flagi, godła, pieczęcie i druki, przeznaczone dla uwierzytelnionych na obszarze celnym zastępców dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.
13) Przedmioty niezbędnie potrzebne przy rokowaniach, rozprawach, dochodzeniach i innych urzędowych czynnościach władz publicznych.
14) Ordery i medale wystawowe nadane przez rządy państw zagranicznych.
15) Wzory i próby towarów, nienadające się do innego użytku.
16) Przedmioty używane, które podróżni, funkcjonarjusze publicznych zakładów przewozowych, woźnice, flisacy i lotnicy mają przy sobie do swego osobistego użytku oraz wykonywania zawodu; żywność i lekarstwa potrzebne w czasie podróży, o ile przedmioty te pod względem jakości i ilości odpowiadają potrzebie i stosunkom osób podróżujących.
17) Środki przewozowe wprowadzone do czasowego użytku, jako to: wagony kolejowe, wozy, statki, samochody, rowery i samoloty, wraz z przedmiotami służącemi do ich wewnętrznego urządzenia lub potrzebnemi do utrzymania ich w ruchu, jakoteż inne środki transportowe, jak taczki, kosze, putnie i t.p., uprząż i okrycia zwierząt wierzchowych, pociągowych i jucznych o ile te środki i przedmioty były już używane i służą wyłącznie do przewozu lub przenoszenia towarów.
18) Trumny ze zwłokami, urny z popiołami zwłok wraz z należącemi do nich wieńcami i kwiatami; wieńce, kwiaty oraz przedmioty, przeznaczone do utrzymania lub ozdoby grobów.
19) Zabytki starożytności, dzieła sztuki oraz środki i preparaty naukowe, przeznaczone do zbiorów publicznych i zakładów naukowych.
20) Materjał budowlany, przybory potrzebne do utrzymania ruchu i wogóle do wykonania służby na położonych przy linji celnej, drogach łącznikowych i stacjach kolei zagranicznych.

Następujące towary i przedmioty pod warunkiem, iż zostały zwolnione od cła.

21) Ruchomości używane osób przesiedlających się do polskiego obszaru celnego po dłuższym pobycie zagranicą.
22) Wyprawy ślubne osób, które wskutek zawarcia związku małżeńskiego z osobą na polskim obszarze celnym stale zamieszkałą, przesiedlają się. do tego obszaru.
23) Przedmioty używane, otrzymane w spadku.
24) Rzeczy przeznaczone do własnego użytku pogorzelców, osób dotkniętych powodzią lub poszkodowanych wskutek innych klęsk elementarnych, jako to: środki spożywcze, ubrania, sprzęty domowe, przedmioty służące do odbudowy lub prowadzenia gospodarstwa, tudzież rzeczy niezbędnie potrzebne do celów akcji ratowniczej, prowadzonej przez zagraniczne organizacje filantropijne.
25) Opakowania zewnętrzne i wewnętrzne, jako to: beczki, skrzynie, kufry, butle żelazne, kosze, flaszki, worki i t.p. wywożone zagranicę jeśli mają wrócić z powrotem do kraju oraz opakowania wracające zagranicę.
26) Opakowania zewnętrzne i wewnętrzne, jako to: beczki, butle żelazne, worki i t.p., które nadchodzą z zagranicy do kraju, jeżeli wywiezione zostaną napowrót zagranicę oraz opakowania, wracające zagranicę.

II.

Obowiązek zgłoszenia.

§  3. Zobowiązanym do statystycznego zgłoszenia jest ten, kto w chwili powstania obowiązku zgłoszenia uprawniony jest do rozporządzenia towarem.
§  4. Obowiązek zgłoszenia statystycznego powstaje:
1) W przywozie jednocześnie ze zgłoszeniem do ostatecznej odprawy celnej.
2) W wywozie:
a) za pośrednictwem publicznych zakładów przewozowych w chwili nadania przesyłki do transportu;
b) za pośrednictwem poczty w wolnym obrocie oraz w przypadku pośredniczenia poczty w celnym obrocie warunkowym w chwili' nadania przesyłki w pocztowym urzędzie nadawczym;
c) w innym wywozie w chwili zgłoszenia towaru do ostatecznej odprawy celnej.
3) W przewozie jednocześnie ze zgłoszeniem do odprawy celnej w urzędzie wejściowym.
§  5. Za uprawnionego do rozporządzenia towarem, uważa się nadawcę, bądź wymienionego w liście przewozowym odbiorcę towaru bądź tego, który swoje uprawnienie do rozporządzenia towarem udowodni wykupionym kolejowym listem przewozowym, morskim listem przewozowym lub prawomocną cesją; w wypadkach wymienionych w § 1 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z d. 26 stycznia 1920 r. w sprawie przepisów kolejowych ajencji (Dz. U. R. P. № 12, poz. 67) kolejowe, ajencje celne.
§  6. Zgłaszający odpowiada za prawdziwość i wyczerpującą dokładność zgłoszenia.

III.

Urzędy zgłoszenia.

§  7. W przywozie zgłoszenia statystyczne złożyć należy w tym urzędzie celnym, w którym następuje ostateczna odprawa celna.
§  8. W wywozie za pośrednictwem publicznych zakładów przewozowych kartę zgłoszenia statystycznego złożyć należy już w chwili nadania przesyłki do transportu i dołączyć do listu przewozowego. Karta ta towarzyszy towarowi do urzędu celnego wyjściowego.

W wywozie pocztą w wolnym obrocie oraz w przypadku pośredniczenia poczty w celnym obrocie warunkowym kartę, zgłoszenia statystycznego złożyć należy w pocztowym urzędzie nadawczym. Karta ta dołączona zostaje do przesyłki pocztowej i towarzyszy jej do urzędu celnego wyjściowego. W innym wywozie zgłoszenie statystyczne złożyć należy w urzędzie celnym, dokonującym ostatecznej odprawy.

§  9. W przywozie i wywozie w ruchu powietrznym zgłoszenie statystyczne złożyć należy organowi celnemu na stacji lotniczej.
§  10. W przewozie przez polski obszar celny (transito) kartę zgłoszenia statystycznego złożyć należy w urzędzie celnym wejściowym. Karta ta dołączona zostaje do dokumentów celnych i towarzyszy towarowi do urzędu celnego wyjściowego.

IV.

Sposób zgłoszenia.

§  11. Zgłoszenie wymienione w § 1 następuje w regule pisemnie; w przypadkach przewidzianych § 18 ustnie.
§  12. 1 Zgłoszenie pisemne następuje przez wypełnienie i złożenie przepisanej dla danego kierunku i obrotu karty zgłoszenia statystycznego według dołączonych wzorów (załącznik 1 - 9).

I.

Wolny obrót.

1) W przywozie w wolnym obrocie karty według wzoru Nr . 1 na papierze białym.
2) W wywozie towarów krajowych w wolnym obrocie karty według wzoru Nr . 2 na papierze białym z podłużnemi czerwonemi paskami.
3) W wywozie towarów zagranicznych w wolnym obrocie karty według wzoru Nr . 3 na papierze białym z podłużnemi bronzowemi paskami.
4) W wywozie pocztą w wolnym obrocie karty według wzoru Nr . 4 na papierze białym z ukośnemi czerwonemi paskami.

II.

Obrót warunkowy.

5) W przywozie w obrocie warunkowym karty według wzoru Nr . 5 na papierze białym z podłużnemi fioletowemi paskami.
6) W powrotnym wywozie w obrocie, warunkowym karty według wzoru Nr . 6 na papierze białym z podłużnemi zielonemi paskami.
7) W wywozie w obrocie warunkowym karty według wzoru Nr . 7 na papierze białym z podłużnemi niebieskiemi paskami.
8) W powrotnym przywozie w obrocie warunkowym karty według wzoru Nr . 8 na papierze białym z podłużnemi żółtemi paskami.

III.

Przewóz.

9) W przewozie przez polski obszar celny (tranzyt) karty według wzoru Nr . 9 na papierze białym z podłużnemi popielatemi paskami.
§  13. Przez wolny obrót należy rozumieć obrót towarów poddanych zwykłej odprawie celnej (nie warunkowej) z wyjątkiem towarów odprawianych w obrocie pogranicznym.

Towary te w przywozie należy zgłaszać na karcie № 1, w wywozie na karcie № 2 lub 3. Na karcie № 2 zgłaszać należy tylko towary pochodzenia krajowego, t.j. towary wytworzone, przerobione lub obrobione w kraju, na karcie № 3- wszystkie towary pochodzenia zagranicznego t.j. wytworzone, przerobione lub obrobione zagranicą.

Towary zagraniczne, przywiezione do kraju, a następnie wywożone zagranicę należy zawsze zgłaszać na karcie № 3.

Towary wywożone pocztą w wolnym obrocie zgłaszać należy na karcie № 4.

§  14. Przez obrót warunkowy rozumieć należy obrót wszystkich tych towarów, które poddane zostają odprawie celnej warunkowej. Obrót ten obejmuje: 1) obrót czasowy i 2) obrót dla uszlachetnienia.
1) Obrót czasowy obejmuje towary, przywożone do polskiego obszaru celnego lub wywożone zeń czasowo i mające powrócić w stanie niezmienionym, np. towary przywożone do przejściowego użytku, do wypróbowania na niepewną sprzedaż, na wystawy i mające powrócić zagranicą w stanie niezmienionym.
2) Obrót dla uszlachetnienia obejmuje towary przywożone lub wywożone celem poddania ich pewnemu ściśle określonemu procesowi przerobu, obrobienia, naprawy lub udoskonalenia z zamiarem powrotu, a więc np. narzędzia wysyłane zagranice, (obrót bierny) do naprawy i mające po dokonanej naprawie wrócić do kraju; przędza jedwabna do barwienia, drzewo do polerowania i t.d. Tak samo towary przywożone do kraju celem uszlachetnienia (obrót czynny) z przeznaczeniem powrotu po dokonanem uszlachetnieniu.

Towary te należy zgłaszać w przywozie w obrocie warunkowym na karcie № 5, w powrotnym wywozie na karcie № 6; w wywozie w obrocie warunkowym na karcie № 7, w powrotnym przywozie na karcie № 8.

§  15. Przez przewóz należy rozumieć przewóz towarów z zagranicy przez polski obszar celny do zagranicznego obszaru celnego. Przewóz ten zgłosić należy na karcie № 9.

Zgłaszanie statystyczne transitu uprzywilejowanego idącego z Niemiec do Niemiec przez polski obszar celny, w myśl art. 89 Traktatu Wersalskiego zostanie określone odrębnem rozporządzeniem.

§  16. Zgłoszenie pisemne winno być złożone tylko na urzędowych kartach zgłoszenia, wydanych przez Główny Urząd Statystyczny. Karty te za opłatą ustanowioną przez Główny Urząd Statystyczny, bądą sprzedane w urzędach celnych, pocztowych i kolejowych.
§  17. Zgłoszenie winno być zupełne i wyczerpujące. Wypełnienie karty winno nastąpić wyraźnie i w ten sposób (drukiem, atramentem lub ołówkiem chemicznym), by nie ucierpiała na tem trwałość pisma.
§  18. Zgłoszenie ustne następuje:
1) w ruchu podróżnych, odnośnie do towarów odprawianych w obrocie: wolnym;
2) w obrocie pogranicznym, tak odnośnie do towarów poddanych odprawie zwykłej, jak i odprawie warunkowej;
3) w przywozie towarów pocztą w wolnym obrocie;
4) pozatern w innym przywozie w obrocie wolnym towarów, dla których odprawa następuje ustnie w myśl przepisów celnych, jednakowoż tylko w tych przypadkach, w których wystawionym zostaje kwit celny.
§  19. Przez obrót pograniczny rozumieć należy obrót towarów w ruchu pograniczym, t.j. towarów przewożonych w niewielkich ilościach przez mieszkańców pogranicza i przeznaczonych dla konsumcji w pograniczu. Z obrotu pogranicznego wyjęte są towary handlowe prowadzone w większych ilościach, materjały i narzędzia dla fabryk lub innych zakładów przemysłowych, czynnych w strefie pogranicznej, oraz wytwory tychże; wszelkie transporty prowadzone za pośrednictwem publicznych zakładów przewozowych.
§  20. Przy zgłoszeniu ustnem strona obowiązana jest podać urzędowi celnemu dane, potrzebne do wystawienia tryplikatu kwitu celnego lub do sporządzenia notatki w rejestrze statystycznym.
§  21. 2 W przywozie przy zgłoszeniu ustnem towarów, dla których wystawionym zostaje kwit celny, urząd celny sporządza tryplikat kwitu celnego, służący jako zgłoszenie statystyczne, wypisując w nagłówku tryplikatu, czy przywóz nastąpił w ruchu podróżnych, w obrocie pogranicznym, czy pocztą.

W przywozie towarów, dla których urząd celny nie wystawia kwitu celnego, urząd celny sporządza na podstawie ustnego zgłoszenia strony w rejestrze statystycznym notatkę według wzoru № 10 (załącznik 10), wypisując w nagłówku, czy przywóz nastąpił w ruchu podróżnych, w obrocie pogranicznym, czy pocztą.

§  22. 3 W wywozie w ruchu podróżnych oraz w wywozie w obrocie pogranicznym urząd celny sporządza w rejestrze statystycznym notatkę statystyczną według wzoru № 11 (załącznik 11), wypisując w nagłówku karty, czy wywóz nastąpił w ruchu podróżnych, czy w obrocie pogranicznym.
§  23. Przy przywozie na wolne składy należy zgłoszenie statystyczne towaru uskutecznić dopiero przy wyjściu towaru z wolnego składu stosownie do przeznaczenia towaru. Przy wyjściu z wolnego składu do wolnego obrotu należy zgłosić towar na karcie № 1, przy wyjściu do obrotu warunkowego na karcie № 5, przy wyjściu z obszaru celnego (transito) na karcie № 9.

Minister Skarbu upoważniony jest do wydania w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym - specjalnych, przepisów dotyczących rejestracji ruchu składowego.

§  24. Przedmiotem jednego zgłoszenia (pisemnego lub ustnego) może być tylko ta ilość towarów, która odprawiona zostaje przez urząd celny za jednym dokumentem celnym; w wywozie za pośrednictwem publicznych zakładów przewozowych oraz pocztą-ta ilość towarów, która zostaje nadana do transportu za jednym dokumentem przewozu.
§  25. Na jednym wierszu podłużnym karty statystycznej wpisane mogą być tylko towary jednego i tego samego rodzaju, przy których odpowiedzi w rubrykach wyszczególnionych w nagłówku odnośnych kart brzmią tak samo.
§  26. Jeżeli jedna przesyłka składa się z kilku sztuk (collo), znajdujące się w nich towary mogą być razem złączone i zgłoszone wspólnie na jednym wierszu podłużnym, o ile dla towarów tych rubryki wyszczególnione w nagłówku odnośnych kart wypełnia się tak samo.

V.

Treść zgłoszenia.

§  27. Treść zgłoszenia statystycznego widoczna jest z załączonych wzorów kart statystycznych oraz notatek statystycznych, stanowiących składową część niniejszego rozporządzenia.
§  28. Strony wypełniają wszystkie rubryki karty statystycznej z wyjątkiem rubryki "nazwa i pozycja rejestru celnego" (numer nadawczy na karcie № 4), wypełnianej przez urząd celny (pocztowy).
§  29. Wypełnienie rubryki "ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz cechy i numery tychże" winno w ten sposób nastąpić, by widocznem było w jakich sztukach lub środkach transportowych znajdują się poszczególne rodzaje towarów.
§  30. Jako pozycję taryfy celnej należy podać liczbę pozycji głównej i pobocznej (poddziałowej), pod które w taryfie towar podpada.
§  31. Jako nazwę towaru należy podać ściśle i wyczerpująco handlową nazwę towaru, (konie, owce, pszenicę, żyto i t.d.) i unikać ogólnikowych określeń (bydło, zboże, materjały chemiczne i t.d).
§  32. Jako ilość towaru należy zgłaszać w regule wagę towaru, tam zaś, gdzie taryfa celna żąda podania ilości sztuk należy zgłosić ponadto także i ilość sztuk. Wyjątek stanowią zwierzęta żywe, które zgłosić należy tylko wedle ilości sztuk. W przypadkach, w których taryfa celna nie wymaga ustalenia wagi" ustalenie wagi przez urząd celny następuje na podstawie zgłoszenia strony. Jako waga towaru ma być podana waga, żądana w deklaracji celnej, przyczem w każdym przypadku należy zaznaczyć w następnej rubryce, czy jest to waga: 1) brutto, 2) netto, czy 3) bez opakowania. O ile waga podana została brutto, należy podać rodzaj opakowania wewnętrznego.
§  33. Główny Urząd Statystyczny upoważniony jest do ogłoszenia statystycznego wykazu towarów, służącego za podstawę zgłoszeń statystycznych, w ramach taryfy celnej. Po ogłoszeniu wykazu statystycznego towarów należy zgłaszać nazwę towarów według tegoż wykazu, natomiast pozycja taryfy celnej winna być uzupełnioną przez pozycję wykazu.
§  34. Przy zgłaszaniu wartości towarów należy przestrzegać następujących przepisów:
1) w przywozie i wywozie należy podać cenę fakturową z potrąceniem z konta loco na polskiej granicy celnej w walucie, w jakiej nastąpi rzeczywiste wyrównanie rachunku.

O ile cena fakturowa umówioną została loco w miejscowości znajdującej się na polskiem obszarze celnym, należy w przywozie z ceny fakturowej odjąć wszystkie wydatki łożone na towar od granicy (krajowe opłaty celne, koszty transportu i ubezpieczenia towaru i t. d.); naodwrót, o ile cena fakturowa umówioną została loco w miejscowości zagranicznej należy w przywozie do ceny fakturowej doliczyć wydatki łożone na towar od tej miejscowości do polskiej granicy celnej.

W wywozie, o ile cena fakturowa umówioną została loco w miejscowości na polskim obszarze celnym, należy doliczyć do ceny fakturowej wydatki łożone na towar od tej miejscowości do polskiej granicy celnej; naodwrót, jeżeli umówioną została loco w miejscowości zagranicznej, należy z ceny fakturowej potrącić wszystkie wydatki łożone na towar od granicy polskiej do tej miejscowości.

Krajowe opłaty celne należy zawsze potrącić z ceny fakturowej, o ile cena fakturowa umówioną została łącznie z temi opłatami.

2) O ile cena fakturowa jest nieznaną, należy tak w przywozie jak i wywozie podać cenę towaru w kraju przeznaczenia z wyłączeniem wydatków łożonych na towar od polskiej granicy celnej (w przywozie cenę towaru w kraju z wyłączeniem krajowych opłat celnych, kosztów transportu i ubezpieczenia od granicy do miejsca przeznaczenia; w wywozie cenę towaru w kraju przeznaczenia z wyłączeniem wydatków łożonych na towar od granicy do miejsca przeznaczenia).

Krajowe opłaty celne należy zawsze odliczyć od ceny miejsca przeznaczenia.

3) W przewozie przez polski obszar celny należy zgłaszać wartość towaru według faktury lub według listu przewozowego.
§  35. O ileby w przypadkach wyjątkowych ustalenie wartości według powyższych zasad okazało się niemożliwe, należy podać cenę giełdową lub cenę rynkową towaru w kraju.
§  36. Jako wartość towaru w obrocie dla uszlachetnienia należy podać cenę kosztów produkcji z dostawą towaru do granicy celnej.

Przy wywozie lub przywozie towaru dla uszlachetnienia należy przeto podać cenę kosztów produkcji towaru nieuszlachetnionego z dostawą do granicy celnej; przy powrotnym przywozie lub wywozie cenę kosztów produkcji towaru uszlachetnionego z dostawą do granicy celnej. Jako wartość dokonanego uszlachetnienia należy podać cenę kosztów uszlachetnienia z dostawą do granicy celnej. Przy powrotnym wywozie przedmiotu naprawionego w kraju, należy przeto podać koszt naprawy przedmiotu oraz koszt transportu i ubezpieczenia tego przedmiotu do granicy celnej; przy powrotnym przywozie towaru przerobionego zagranicą, należy podać koszt przerobów oraz koszt transportu i ubezpieczenia do granicy celnej.

§  37. Jako kraj pochodzenia podać należy kraj produkcji, t.j. ten kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony w tym stanie, w jakim nadszedł do polskiego obszaru celnego; w przywozie powrotnym towarów uszlachetnionych - kraj, który dokonał uszlachetnienia.

Gdy kraj produkcji jest nieznany, podać należy jako kraj pochodzenia pierwszy znany kraj wysyłki, t.j. ten kraj, z którego towar pierwotnie został wysłany. Krajów przechodnich, t.j. krajów przez które towar przewożono tranzytem, choćby z przeładowaniem lub przekartowaniem kolejowem, nie należy podawać.

§  38. Jako kraj przeznaczenia podać należy kraj przypuszczalnej konsumcji, t.j. ten kraj, w którym towar ostatecznie będzie zużyty; w wywozie dla uszlachetnienienia - kraj w którym uszlachetnienie ma nastąpić.

Gdyby kraj ten był nieznany, należy podać ostatni kraj znany, do którego przesyłka jest skierowana.

§  39. Przy określaniu kraju pochodzenia i przeznaczenia należy posługiwać się klasyfikacją krajów podaną w załączonym wykazie (załącznik № 12), o ileby towar pochodził z jakiegoś kraju innego nieobjętego wykazem, względnie był do takiego kraju przeznaczony, należy podać dokładną nazwę tegoż.
§  40. W obrocie warunkowym (na kartach № 5, 6, 7, 8) należy podać, czy towar należy do obrotu czasowego czy do obrotu dla uszlachetnienia. W pierwszym przypadku należy wymienić przeznaczenie towaru (do czasowego użytku, na niepewną sprzedaż, do wypróbowania na wystawę i t.d.) w drugim przypadku należy podać wyczerpująco rodzaj uszlachetnienia, a więc opisać istotne znamiona procesu przerobu, obrobienia, naprawy lub udoskonalenia, któremu towar ma być poddany, względnie został poddany (polerowanie, barwienie, zmielenie, naprawy i t.d).
§  41. Pytanie (na karcie 3 i 9), czy towar w czasie od przywozu do wywozu należał do krajowca należy potwierdzić wówczas, jeżeli w czasie od przywozu do wywozu towar był własnością osoby mieszkającej lub mającej swój zakład handlowy lub przemysłowy w kraju. W innym przypadku należy pytaniu zaprzeczyć.

VI.

Opłata statystyczna.

§  42. 4 Od każdego zgłoszenia statystycznego zgłaszający obowiązany jest uiścić opłatą statystyczną przez nalepienie na karcie marki statystycznej specjalnie w tym celu ustanowionej.

Minister Skarbu upoważniony jest do zarządzenia w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych również i innego sposobu pobierania opłat statystycznych.

§  43. Przy ustnem zgłoszeniu uiszczenie opłaty statystycznej następuje przez oddanie marki statystycznej urzędowi celnemu, który marki te nalepi na tryplikacie kwitu celnego, sporządzonym w obecności stron.
§  44. Marki statystyczne nabyć można w każdym urzędzie pocztowym, celnym i kolejowym.
§  45. 5 Opłatą statystyczną uiszcza się w następującej wysokości:

I. Od towarów nieopakowanych, przesyłanych w ładunkach całowagonowych o wadze netto nie niżej 10.000 kg.:

a) 60 groszy od jednego wagonu towarów, objętych pozycją 79 p. 1, 2, 3 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. [(węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzewny; cegiełki węglowe (brykiety) ; koks i torf)].

b) 1 złoty od jednego wagonu względnie wagonu - cysterny towarów objętych poz. 65 p. 1 taryfy celnej (kamienie polna i skalne w stanie naturalnym; kostki do brukowania ulic w kształcie komicznym, w formie równoległościanów; krzemień, granit, bazalt, kwarc i szpat polny; piasek naturalny, ziemia wymoczkowa (okrzemkowa) i inne osobno nie-wymienione kamienie i ziemie, używane w przemyśle fabrycznym - nieobrobione, nierozdrobnione, chociażby wypalone; dolomit surowy (poz. 84, p. 1 taryfy celnej) olej skalny, ciemny niecczyszczony (repa naftowa); poz. 138 taryfy celnej (rudy metaliczne i mineralne, szlamy rudne w stanie rodzimym lub wzbogacone, prażone, wszystko w kawałkach, proszku, brykietach);

poz. 142 taryfy celnej (żelazo i stal: stare, lane i kute; fragment, łom, szmelc, wióry również prasowane i proszek; wszystko-o ile przeznaczone do topienia i spawania);

c) 5 złotych od jednego wagonu-cysterny towarów objętych - poz. 85 p. 1, 2 i 3 taryfy celnej (oleje lekkie; gazolina (eter naftowy), ligroina, benzyna - wszystko o ciężarze gatunkowym do 0,799 włącznie; nafta i fotogen; oleje pędne: gazowy, solarowy, niebieski, zielony, olej parafinowy - wszystko o ciężarze gatunkowym od 0,791 do 0,885 włącznie; oleje smarowe ciężkie czyste); Minister Skarbu upoważniony jest do obniżenia powyższej stawki w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych do wysokości 3 zł.;

d) 3 złote od jednego wagonu wszystkich innych towarów nieopakowanych, przesyłanych, w ładunkach całowagonowych o wadze netto powyżej 10.000 kg.

II. 5 groszy, od każdych 200 kg. towarów nieopakowanych, przesyłanych w ładunkach o wadze netto poniżej 10.000 kg.

III. 5 groszy od każdych 100 kg. wagi brutto towarów opakowanych w całości lub częściowo z wyjątkiem paczek pocztowych.

IV. 10 groszy od każdej paczki pocztowej bez względu na wagę.

V. Od ułamków ilości wskazanych w p. II i III opłaca się pełną należytość.

§  46. 6 Opłatę statystyczną ustala się w następującej wysokości:

I. Od towarów, przywożonych do polskiego obszaru celnego drogą morską i wywożonych drogą morską z tegoż obszaru:

a) 0,25 grosza od 1.000 kg. towarów opakowanych lub bez opakowania, objętych:

poz. 66 p. 1 taryfy celnej (kamienie polne i skalne w stanie naturalnym); krzemień, granit, bazalt, kwarc i szpat polny; piasek naturalny, ziemia wymoczkowa (okrzemkowa) i inne osobno niewymienione kamienie i ziemie używane w przemyśle fabrycznym - nieobrobione, nierozdrobnione, chociażby wypalone; dolomit surowy;

poz. 79 p. 1, 2, 3, 4 taryfy celnej (węgiel kamienny, brunatny, torfowy; cegiełki węglowe (brykiety), węgiel drzewny, koks, torf);

poz. 138 p. 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne i mineralne, żużle, szlamy rudne w stanie rodzimym lub wzbogacone, prażone, w kawałkach, proszku, brykietach);

b) 0,50 grosza od 1.000 kg. towarów opakowanych lub bez opakowania, objętych:

poz. 65 p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taryfy celnej (gliny: porcelanowa (kaolin) i inne oprócz osobno wymienionych, palone, mielone lub szlamowane, bauksyt, łom ceglany i szamotowy, kreda w kawałkach nieoczyszczona i niepalona, gips rodzimy i alabaster w kawałkach niepalony, wapno gryzące (niehydrauliczne), dolomit palony, kreda w kawałkach palona, materjały hydrauliczne spajające mielone i niemielone, cementy wszelkich nazw oprócz osobno wymienionych (portlandzki, naturalny i sztuczny, romański, mieszany, żużlowy i inne), hydrauliczne domieszki: puzzolano, martwica wulkaniczna (trass), ziemia santorynowa, żużel ziarnisty, klinkier cementowy niemielony, wapno hydrauliczne, gips i alabaster mielony niepalony oraz palony);

poz. 84 p. 1 taryfy celnej [olej skalny ciemny nieoczyszczony (ropa naftowa)];

poz. 142 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (żelaziwo i stal: stare, lane i kute; fragment, łom, szmelc, wióry, również prasowane opiłki i proszek, stare belki i szyny o długości 1 metra i mniej);

c) 1 grosza od 1.000 kg. wszystkich towarów nieopakowanych, niewymienionych w punktach a, b;
d) 0,50 grosza od 100 kg. wszystkich towarów opakowanych w całości lub częściowo, niewymienionych w punktach a, b;

II. Od towarów nieopakowanych, przywożonych i wywożonych drogą inną niż morską:

a) 5 groszy od 1.000 kg. towarów objętych:

poz. 79 p. 1, 2, 3, 4 taryfy celnej (węgiel kamienny, brunatny, torfowy, cegiełki węglowe (brykiety), węgiel drzewny, koks, torf);

b) 10 groszy od 1.000 kg. towarów objętych:

poz. 66 p. 1 taryfy celnej (kamienie polne i skalne w stanie naturalnym; krzemień, granit, bazalt, kwarc i szpat polny, piasek naturalny, ziemia wymoczkowa (okrzemkowa) i inne osobno niewymienione kamienie i ziemie używane w przemyśle fabrycznym - nieobrobione, nierozdrobnione, chociażby wypalone, dolomit surowy);

poz. 84 p. 1 taryfy celnej | olej skalny ciemny nieoczyszczony (ropa naftowa)];

poz. 138 p. 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne i mineralne, żużle, szlamy rudne w stanie rodzimym lub wzbogacone, prażone, w kawałkach, proszku, brykietach);

poz. 142 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (żelaziwo i stal: stare, lane i kute; fragment, łom, szmelc, wióry, również prasowane opiłki i proszek, stare belki i szyny o długości 1 metra i mniej);

c) 30 groszy od 1.000 kg. towarów, przewożonych w wagonach cysternach, objętych:

poz. 85 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (gazolma (eter naftowy), o ciężarze gatunkowym poniżej 0,750; benzyna o ciężarze gatunkowym 0,790 i mniej; nafta, oleje pędne: gazowy, solarowy, niebieski, zielony; olej parafinowy - wszystko o ciężarze gatunkowym powyżej 0,790 do 0,885 włącznie; oleje smarowe czyste o ciężarze gatunkowym powyżej 0,885);

d) 20 groszy od 1.000 kg. wszystkich innych towarów nieopakowanych, z wyjątkiem soli wymienionej w rozdziale IV;

III. 5 groszy od 100 kg. wagi brutto towarów opakowanych w całości lub częściowo, przywożonych i wywożonych drogą inną niż morska, z wyjątkiem soli wymienionej w rozdziale IV;

IV. Od soli kuchennej, bydlęcej i chemicznie czystej (poz. 33 p. 1 taryfy celnej) wywożonej i przywożonej drogą inną niż morska, w opakowaniu lub bez opakowania - 5 groszy od 1.000 kg.;

V. 10 groszy od każdej wywożonej paczki pocztowej bez względu na wagę i rodzaj opakowania;

VI. Końcówki sum opłat statystycznych mniejsze niż 5 groszy zaokrągla się do 5 groszy, a wyższe ponad 5 groszy - do 10 groszy.

§  47. 7 Od zwierząt żywych opłata statystyczna wynosi: 30 groszy od jednej sztuki koni i bydła rogatego; 15 groszy od jednej sztuki owiec, kóz i świń; 5 groszy od każdych 2 sztuk ptactwa wszelakiego; 5 groszy od jednej sztuki innych zwierząt żywych.
§  48. Od opłaty statystycznej wolne są:
1) towary niepodlegające zgłoszeniu,
2) towary przewożone przez polski obszar celny (transito),
3) towary zgłaszane w ruchu podróżnych,
4) towary zgłaszane w obrocie pogranicznym,
5) towary przywożone pocztą.
§  49. Opłata statystyczna służy do pokrycia kosztów statystyki handlu zagraniczego.

Minister Skarbu upoważniony jest w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym podwyższać opłatę statystyczną do tej wysokości, by dochód z tej opłaty pokrywał koszty statystyki celnej.

VII.

Obowiązki zakładów przewozowych.

§  50. Każdy publiczny zakład przewozowy jak również każdy przedsiębiorca, który trudni się przewożeniem towarów drogami lądowemi lub wodą, może przyjąć towary, podlegające zgłoszeniu, do wywozu zagranicę celną, względnie gdy dopiero w ciągu przewozu dowie się, iż towary te przeznaczone są do wywozu zagranicę celną, może je dalej przewozić, tylko pod warunkiem, iż do listu przewozowego dołączoną jest karta zgłoszenia statystycznego odpowiadająca przepisom i zaopatrzona opłatą statystyczną w przepisanej wysokości.
§  51. Zakłady oraz osoby wymienione w § 50 obowiązane są badać tylko
a) czy towar zgłoszony został na formularzu przepisanym,
b) czy wszystkie rubryki formularza zostały dokładnie wypełnione,
c) czy treść zgłoszenia statystycznego zgodna jest z treścią dokumentów przewozowych,
d) czy uiszczoną została opłata statystyczna w przepisanej wysokości.
§  52. Dokonane sprawdzenie potwierdza odnośny funkcjonarjusz pieczęcią urzędu, względnie zakładu.
§  53. Karty statystyczne dołączone zostają do dokumentów przewozowych i oddane do dalszych czynności urzędowych urzędom celnym dokonującym odprawy celnej.

VIII.

Obowiązki urzędów pocztowych.

§  54. Urzędy pocztowe przyjmują towary do wywozu zagranicę tylko wtedy, gdy strony uczyniły zadość obowiązkowi zgłoszenia.
§  55. W wywozie w wolnym obrocie urząd pocztowy winien żądać karty zgłoszenia № 4 w przypadkach pośredniczenia poczty w obrocie warunkowym karty № 7.
§  56. Urzędy pocztowe obowiązane są badać tylko:
a) czy towar zgłoszony został na formularzu przepisanym,
b) czy wszystkie rubryki formularza zostały dokładnie wypełnione,
c) czy treść zgłoszenia statystycznego zgodna jest z treścią dokumentów pocztowych,
d) czy uiszczoną została opłata statystyczna w przepisanej wysokości.
§  57. Dokonane sprawdzenie potwierdza urzędnik pocztowy pieczęcią urzędową, nadto wpisuje numer nadawczy przesyłki.
§  58. Urzędy pocztowe dołączają karty zgłoszenia statystycznego do dokumentów pocztowych i wręczają urzędom celnym dokonującym odprawy.
§  59. Przy przywozie pocztą zgłoszenie statystyczne sporządza urząd celny dokonujący ostatecznej odprawy.

IX.

Obowiązki urzędów celnych

§  60. Urzędy celne mogą uskutecznić ostateczną odprawę celną towarów, podlegających zgłoszeniu tylko wówczas, gdy strona uczyniła zadość obowiązkowi zgłoszenia w sposób odpowiadający przepisom.
§  61. Urzędy celne sprawdzają:
1) czy zgłoszenie jest wyczerpujące, wyraźne, wypełnione w sposób trwały, złożone na odpowiedniej Karcie i zaopatrzone opłatą statystyczną w przepisanej wysokości;
2) czy treść zgłoszenia odpowiada rzeczywistości podług wymogów niniejszego rozporządzenia.
§  62. Urzędnik celny wpisuje nazwę i pozycję rejestru celnego, potwierdza dokonane sprawdzenie pieczęcią urzędową oraz własnoręcznym podpisem.
§  63. Przy przewozie przez polski obszar celny kartę zgłoszenia statystycznego sprawdza urząd celny przy wejściu towaru oraz urząd celny przy wyjściu. Przy wejściu urzędnik celny wpisuje na karcie nazwę i pozycję rejestru celnego, podpisuje kartą wraz z wyciśnięciem na niej pieczęci urzędowej, a następnie dołącza ją do dokumentów celnych; przy wyjściu urzędnik celny wpisuje nazwę i pozycję swego rejestru celnego, podpisuje kartę oraz przykłada pieczęć, a następnie w odpowiednim terminie przedkłada ją Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
§  64. 8 Materjał statystyczny, t. j. karty zgłoszeń statystycznych tryplikaty kwitów celnych, oraz notatki statystyczne winny urzędy celne przesyłać w terminach, oznaczonych przez Ministra Skarbu na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego.

X.

Postanowienia karne.

§  65. 9 Naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, o ile nie stanowi przestępstwa podpadającego pod surowszy przepis ustawy, podlega w drodze administracyjnej karze grzywny do 500 złotych, a w razie niemożności uiszczenia grzywny, karze aresztu do jednego miesiąca. W razie powtórnego wykroczenia-tejże karze w wysokości podwójnej.
§  66. W razie wyjścia na jaw czynów naruszających postanowienia niniejszego rozporządzenia spisany zostaje przez urząd celny protokuł karny według załączonego wzoru № 13 (załącznik № 13).
§  67. Karę wymierza urząd celny będący urzędem zgłoszenia.
§  68. Dla przekroczeń przeciwko postanowieniom niniejszego rozporządzenia stosowane będzie postępowanie administracyjne karne, obowiązujące dla przekroczeń skarbowo-celnych.
§  69. Grzywny pobrane od stron przypadają Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

XI.

Opracowanie materjałów statystycznych.

§  70. Opracowanie zgłoszeń statystycznych i ogłaszanie wyników należy do Głównego Urzędu Statystycznego. Urząd ten ma prawo bezpośredniego korespondowania z urzędami celnemi i pocztowemi w sprawach dotyczących dokładności i zupełności danych statystycznych oraz terminowego ich nadsyłania.
§  71. Osoby prywatne winny na pytana w przedmiocie zgłoszeń statystycznych udzielać bezwłocznie wyjaśnień urzędom celnym i pocztowym oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu.
§  72. Zgłoszenia statystyczne służą wyłącznie do celów statystyki celnej. Urzędy nie mogą nikomu zezwalać na zaglądanie do nich lub robienie notatek z tych zgłoszeń.

XII.

Przepisy przechodnie.

§  73. Instrukcje dla publicznych zakładów przewozowych wyda Minister Kolei Żelaznych; dla urzędów pocztowych-Minister Poczt i Telegrafów; dla urzędów celnych - Minister Skarbu, we wszystkich przypadkach w porozumieniu z dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego.
§  74. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1922 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

KARTA PRZYWOZU W WOLNYM OBROCIE.

Przy przywozie towaru przez port krajowy lub port w. m. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wszedł do kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy przywozie towaru lądem, rzekami lub jeziorami, nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wszedł do kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak

Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj

pochodzenia

Cło pobrane

(bez akcydencji, opłat manipulacyjnych i t, p.)

Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
12345678910
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju i z tego samego kraju pochodzenia.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres odbiorcy ………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Nienależyte wypełnienie, względnie podanie nieprawdziwych zeznań ulegnie karze zgodnie z art. 51, 54 ustawy karno-skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609).

Wzór Nr. 2

(na papierze białym z podłużnemi

czerwonemi paskami)

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  2

KARTA WYWOZU W WOLNYM OBROCIE.

Przy wywozie towaru przez port krajowy lub port w. m. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy wywozie towaru lądem, rzekami lub jeziorami, nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak

Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj

pochodzenia

Cło pobrane

(bez akcydencji, opłat manipulacyjnych i t, p.)

Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
12345678910
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju i przeznaczone tego samego kraju.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres nadawcy ………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Nienależyte wypełnienie, względnie podanie nieprawdziwych zeznań ulegnie karze zgodnie z art. 51, 54 ustawy karno-skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609).

Wzór Nr. 3

(na papierze białym z podłużnemi

bronzowemi paskami).

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  3

KARTA WYWOZU TOWARÓW ZAGRANICZNYCH W WOLNYM OBROCIE.

Przy wywozie towarów przez port krajowy lub port w. m. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy wywozie towarów lądem, rzekami lub jeziorami, nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak

Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj pochodzeniaKraj przeznaczeniaCzy towar w czasie od przywozu do wywozu należał do krajowca tak - nieCło pobrane(bez akcydencji, opłat manipulacyjnych i t. p.)
Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
12345679101112
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, przy których odpowiedzi w rubr. 9, 10, 11 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres nadawcy ………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Nienależyte wypełnienie, względnie podanie nieprawdziwych zeznań ulegnie karze zgodnie z art. 51, 54 ustawy karno-skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609).

Wzór Nr. 4

(na papierze białym z ukośnemi

czerwonemi paskami).

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  4

KARTA WYWOZU POCZTĄ W WOLNYM OBROCIE.

Pieczęć pocztowego urzędu nadawczego

Nr. Nadawczy …...................................

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryPozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj przeznaczeniaCzy towar jest pochodzenia krajowego czy zagranicznegoCło pobrane (bez akcydencji, opłat manipulacyjnych i t. p.)
Waga a)Ilość

sztuk

Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
1345678910
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, których odpowiedzi w rubr. 8, 9 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres nadawcy ………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Wzór Nr. 5

(na papierze białym z podłużnemi

fioletowemi paskami).

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  5

KARTA WYWOZU W OBROCIE WARUNKOWYM.

KARTA PRZYWOZU W OBROCIE WARUNKOWYM.

Przy przywozie towarów przez port krajowy lub port w. m. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wszedł do kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy przywozie towarów lądem, rzekami lub jeziorami, nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wszedł do kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak

Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj pochodzeniaW obrocie dla uszlachetnienia należy podać rodzaj uszlachetnienia np. polerowanie i t. p.W obrocie czasowym należy podać czy towar przeznaczony do przejściowego użytku np. na wystawę i t. p.
Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
1234567891011
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, przy których odpowiedzi w rubr. 9, 10, 11 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres odbiorcy ...………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Nienależyte wypełnienie, względnie podanie nieprawdziwych zeznań ulegnie karze zgodnie z art. 51, 54 ustawy karno-skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609).

Wzór Nr. 6

(na papierze białym z podłużnemi

zielonemi paskami).

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  6

KARTA POWROTNEGO WYWOZU W OBROCIE WARUNKOWYM.

Przy wywozie towarów przez port krajowy, lub port w. m. Gdańska nazwa portu, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy wywozie towarów lądem, rzekami lub jeziorami, nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk i środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak

Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj przeznaczeniaW obrocie dla uszlachetnienia należy podać:W obrocie czasowym należy podać: towar przeznaczony do przejściowego użytku
Waga a)Ilość sztuk
Rodzaj np. polerowanieWartość
Surowa (brutto)Czysta (netto)
dokonanego uszlachetnienia
Kg.grKggr
123456789101112
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, przy których odpowiedzi w rubr. 9, 10, 12 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres nadawcy ...………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Nienależyte wypełnienie, względnie podanie nieprawdziwych zeznań ulegnie karze zgodnie z art. 51, 54 ustawy karno-skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609).

Wzór Nr. 7

(na papierze białym z podłużnemi

niebieskiemi paskami)

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  7

KARTA WYWOZU W OBROCIE WARUNKOWYM.

Przy wywozie towarów przez port krajowy lub port w. m. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy wywozie towarów lądem, rzekami lub jeziorami nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wyszedł z kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj przeznaczeniaW obrocie dla uszlachetnienia należy podać rodzaj uszlachetnienia np. polerowanie, barwienieW obrocie czasowym należy podać czy towar przeznaczony do przejściowego użytku
Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
1234567891011
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, przy których odpowiedzi w rubr. 9,10,11 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres nadawcy ...………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Nienależyte wypełnienie, względnie podanie nieprawdziwych zeznań ulegnie karze zgodnie z art. 51, 54 ustawy karno-skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609).

Wzór Nr. 8

(na papierze białym z podłużnemi

żółtemi paskami)

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  8

KARTA POWROTNEGO PRZYWOZU W OBROCIE WARUNKOWYM.

Przy przywozie towarów przez port krajowy, lub port w. ni. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wszedł do kraju

…………………………………………………………………………………………………

Przy przywozie towarów lądem, rzekami lub jeziorami, nazwa granicznego urzędu celnego, przez który towar wszedł do kraju

…………………………………………………………………………………………………

Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryTowar opakowany

Tak

Nie

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj pochodzeniaW obrocie dla uszlachetnienia należy podać:W obrocie czasowym należy podać czy towar przeznaczony do przejściowego użytku
Waga a)Ilość sztuk
Rodzaj np. polerowanie i t.p.Wartość
Surowa (brutto)Czysta (netto)
dokonanego uszlachetnienia
Kg.grKggr
123456789101112
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, przy których odpowiedzi w rubr. 9, 10, 12 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres nadawcy ...………………………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Miejsce do nalepiania

znaczków statystycznych

m. p. Urzędu Celnego

Nazwa i pozycja rejestru celnego ………………………………………………………………

Czy wartość podana z faktury (dokumentu handlowego?) tak - nie

(zbędne skreślić)

Sprawdziłem dnia .........................................................................................................................

Podpis urzędnika celnego .............................................................................................................

Wzór Nr. 9

(na papierze białym z podłużnemi

popielatcmi paskami)

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  9

KARTA PRZEWOZU PRZEZ POLSKI OBSZAR CELNY.

Przy wejściu lub wyjściu towaru przez port krajowy lub port w. m. Gdańska, nazwa portu, przez który towar wszedł lub przez który towar wyjdzie z obszaru celnego ………………………………………………………………………...........................................
Ilość i rodzaj sztuk lub środków transportowych oraz ich cechy i numeryPozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj pochodzeniaKraj przeznaczeniaCzy towar od przewozu do wywozu należał do krajowca

Tak Nie

Waga a)Ilość

sztuk

Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
1345678910
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju, których odpowiedzi w rubr. 8, 9, 10 brzmią tak samo.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

Imię, nazwisko i adres właściciela towaru …...…………………………………………………

Podpis zgłaszającego ………………………………………………….………………...............

Data ……………………………………………………………………………………………..

Wypełnia urząd celny wejściowy

Nazwa i pozycja rejestru celnego:

………………………………………………………………………………………………

Podpis urzędnika

m. p. Urzędu Celnego ……………………………………………………………….

Wypełnia urząd celny wyjściowy

Nazwa i pozycja rejestru celnego:

………………………………………………………………………………………………

Podpis urzędnika

m. p. Urzędu Celnego ……………………………………………………………….

Wzór Nr. 10

(na papierze białym)

Druk płatny.

ZAŁĄCZNIK  10

NOTATKA STATYSTYCZNA DLA PRZYWOZU.

W ruchu podróżnych)

W obrocie pogranicznym} Nieodpowiednie skreślić.

W przywozie pocztą)

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj pochodzeniaCło pobrane (bez akcydencji, opłat manipulac. i t. p.)
Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
i2345678
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tyłko towary tego samego rodzaju i z tego samego kraju pochodzenia.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

m.p.

Podpis urzędnika celnego …………………………………… Urzędu

Celnego

Wzór Nr. 11

(na papierze białym)

Druk bezpłatny.

ZAŁĄCZNIK  11

NOTATKA STATYSTYCZNA DLA WYWOZU.

W ruchu podróżnych)

W obrocie pogranicznym }(Nieodpowiednie skreślić)

Pozycja taryfy celnejNr. statystycznyNazwa towaruIlość towaruWartość towaru loco granica celnaKraj przeznaczeniaCło pobrane (bez akcydencji, opłat manipulac. i t. p.)
Waga a)Ilość sztuk
Surowa (brutto)Czysta (netto)
KggrKggr
12345678
Na jednym wierszu podłużnym mogą być wpisane tylko towary tego samego rodzaju i przeznaczone do tego samego kraju.

a) Zasadniczo waga winna być podana netto, w razie niemożności - brutto.

m.p.

Podpis urzędnika celnego …………………………………… Urzędu

Celnego

ZAŁĄCZNIK  12

WYKAZ KRAJÓW.

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

ZAŁĄCZNIK  13

PROTOKUŁ KARNY

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

1 § 12 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 r. (Dz.U.28.48.471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1928 r.
2 § 21:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 r. (Dz.U.28.48.471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 r. (Dz.U.28.48.471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1928 r.

3 § 22:

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 r. (Dz.U.28.48.471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 kwietnia 1928 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 r. (Dz.U.28.48.471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1928 r.

4 § 42 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 września 1923 r. (Dz.U.23.94.748) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 września 1923 r.
5 § 45:

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów (Dz.U.23.47.322) z dniem 16 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.91.713) z dniem 15 września 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.108.852) z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.120.969) z dniem 1 grudnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie przerachowania na złote kary pieniężnej, ustalonej w markach polskich za naruszenie przepisów o statystyce celnej rozporządzeniem z dnia 10 listopada 1921 r. względnie ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. o organizacji statystyki administracyjnej. (Dz.U.24.116.1036) z dniem 31 grudnia 1924 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie przerachowania na złote kary pieniężnej, ustalonej w markach polskich za naruszenie przepisów o statystyce celnej rozporządzeniem z dnia 10 listopada 1921 r. względnie ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. o organizacji statystyki administracyjnej. (Dz.U.24.116.1036) z dniem 31 grudnia 1924 r.

6 § 46:

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie odwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.5.27) z dniem 29 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów (Dz.U.23.47.322) z dniem 16 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.70.549) z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 września 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.91.713) z dniem 15 września 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.108.852) z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.120.969) z dniem 1 grudnia 1923 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 maja 1925 r. (Dz.U.25.53.358) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1929 r. (Dz.U.29.24.249) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 maja 1929 r.

7 § 47:

- zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1923 r. w przedmiocie odwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.5.27) z dniem 29 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów (Dz.U.23.47.322) z dniem 16 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.70.549) z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.108.852) z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów. (Dz.U.23.120.969) z dniem 1 grudnia 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie przerachowania na złote kary pieniężnej, ustalonej w markach polskich za naruszenie przepisów o statystyce celnej rozporządzeniem z dnia 10 listopada 1921 r. względnie ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. o organizacji statystyki administracyjnej. (Dz.U.24.116.1036) z dniem 31 grudnia 1924 r.

8 § 64 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie przerachowania na złote kary pieniężnej, ustalonej w markach polskich za naruszenie przepisów o statystyce celnej rozporządzeniem z dnia 10 listopada 1921 r. względnie ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. o organizacji statystyki administracyjnej. (Dz.U.24.116.1036) z dniem 31 grudnia 1924 r.
9 § 65 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1924 r. w sprawie przerachowania na złote kary pieniężnej, ustalonej w markach polskich za naruszenie przepisów o statystyce celnej rozporządzeniem z dnia 10 listopada 1921 r. względnie ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. o organizacji statystyki administracyjnej. (Dz.U.24.116.1036) z dniem 31 grudnia 1924 r.