Art. 7. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  7.
1.
Podatnikom podatku wyrównawczego przysługują ulgi z tytułu poniesienia wydatków na inwestycje o charakterze produkcyjnym lub związane z wykonywaniem zawodu.
2.
Podatnikom podatku wyrównawczego, z wyjątkiem podatników osiągających dochody z działów specjalnych gospodarstwa rolnego, przysługują ponadto ulgi polegające na odliczeniu od dochodów wydatków poniesionych na:
1)
budowę i remont domu jednorodzinnego,
2)
wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, z wyjątkiem wkładu wynikającego z zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
3.
Jeżeli oboje małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym i ponoszą wydatki na cele określone w ust. 2, ulga związana z tymi wydatkami przysługuje każdemu z małżonków w takim stosunku, w jakim pozostają dochody każdego z małżonków do dochodów obojga małżonków.
4.
Jeżeli tylko jeden małżonek podlega opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym, a drugi małżonek osiąga dochody w wysokości nie powodującej obowiązku podatkowego w tym podatku, dla zastosowania ulgi z tytułu poniesienia wydatków na cele określone w ust. 2 wydatki te odlicza się w takim stosunku, w jakim pozostają dochody małżonka podlegającego opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym do dochodów obojga małżonków.
5. 5
Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, określa:
1)
szczegółowe zasady i warunki stosowania ulg, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ich wysokość,
2)
rodzaje inwestycji o charakterze produkcyjnym oraz związanych z wykonywaniem zawodu, a także remontów, z tytułu których przysługują ulgi.
5 Art. 7 ust. 5 zmieniony przez art. 58 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.