Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.14.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 lutego 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 9 pkt 2 i 4, art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 3 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 72, poz. 430) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kwoty darowizn przekazane na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultu religijnego, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynne, ochrony i zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego - do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu lub bez ograniczenia, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; zwolnienia nie stosuje się do darowizn na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które realizują wymienione cele w wykonywaniu działalności gospodarczej, oraz osób fizycznych, dla których darowizny te stanowiłyby ich osobisty przychód.",

2)
w § 7 w ust. 1 kwotę "48.000.000 zł" zastępuje się kwotą "108.000.000 zł",
3)
w § 8 w ust. 2 kwotę "16.000.000 zł" zastępuje się kwotą "32.000.000 zł",
4)
w § 9 w ust. 1 i 2 kwotę "3.000.000 zł" zastępuje się kwotą "6.000.000 zł",
5)
w § 20:
a)
w ust. 1 wyrazy "są obowiązani" zastępuje się wyrazem "mogą",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zaliczkę kwartalną dla podatników, o których mowa w ust. 1, oblicza się w sposób następujący:

1) oblicza się dochód w stosunku rocznym w ten sposób, że:

a) otrzymaną od początku roku sumę emerytur i rent oraz innych stałych dochodów dzieli się przez liczbę kwartałów, które upłynęły od początku roku, i tak otrzymany iloraz mnoży się przez 4,

b) do rocznej kwoty dochodów obliczonej w sposób określony pod lit. a) dodaje się dochody nieperiodyczne,

c) od dochodu obliczonego w sposób określony pod lit. a) i b) odlicza się kwoty dochodów przekazane na cele społecznie użyteczne w wysokości określonej w § 2 pkt 12 i w odrębnych przepisach,

2) od dochodu obliczonego zgodnie z pkt 1 ustala się należny podatek z zastosowaniem ulgi rodzinnej,

3) ustala się podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, którym jest tyle czwartych części podatku obliczonego w sposób określony w pkt 2, ile kwartałów upłynęło od początku roku,

4) należną zaliczkę za dany kwartał stanowi różnica pomiędzy podatkiem należnym od początku roku, ustalonym w sposób określony w pkt 3, a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1991 r.