Art. 2. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.42.188

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.
Art.  2.
1.
Nie podlegają opodatkowaniu:
1)
dochody z gospodarstw rolnych, z wyjątkiem dochodów z niektórych rodzajów upraw i produkcji zwierzęcej, zwanych dalej "działami specjalnymi gospodarstwa rolnego",
2)
udziały członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych w dochodzie podzielnym tych spółdzielni z tytułu działalności rolniczej,
3)
dochody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
3a) 1
dochody z oprocentowania obligacji,
4)
dochody z wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła, od których zamiast podatków obrotowego i dochodowego pobiera się opłatę skarbową,
5)
przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn, z wyjątkiem wypadku określonego w art. 6 ust. 2,
6)
nagrody państwowe,
7)
zasiłki i dodatki rodzinne oraz zasiłki wychowawcze,
8)
świadczenia alimentacyjne i pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
9)
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, inwalidztwa powstałego wskutek pobytu w obozie koncentracyjnym albo z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową oraz emerytury otrzymywane przez ociemniałych żołnierzy,
10)
renty inwalidzkie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą,
11)
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej,
12)
dodatki pielęgnacyjne do emerytur i rent,
13)
odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy,
14)
kwoty wypłacane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
15)
nagrody za wieloletnią pracę (gratyfikacje jubileuszowe) oraz odprawy emerytalne,
16)
przychody za pracownicze projekty wynalazcze i udzielanie pomocy technicznej niezbędnej do oceny i realizacji tych projektów,
16a) 2
wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy i innych pracowników medycznych z tytułu dodatkowego zatrudnienia w pomocy doraźnej (pogotowiu ratunkowym),
16b) 3
wynagrodzenia otrzymywane przez lekarzy za dyżury zakładowe,
17)
wynagrodzenia w walutach obcych:
a)
wypłacane przez jednostki gospodarki uspołecznionej pracownikom skierowanym lub oddelegowanym do pracy za granicą,
b)
otrzymywane przez pracowników skierowanych lub oddelegowanych do pracy w organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach lub spółkach z udziałem kapitału polskiego, mających siedzibę za granicą, oraz przez specjalistów skierowanych do pracy za granicą, w ramach współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
18)
dochody uzyskiwane za granicą w razie udowodnienia, że podlegają one w obcym państwie podatkowi podobnego rodzaju, a państwo to postępuje według zasad wzajemności co do takich dochodów osiąganych na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, chyba że umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a tym państwem zawiera odrębne postanowienia.
2. 4
Minister Finansów, w drodze rozporządzenia:
1)
określa świadczenia w naturze, których wartość nie podlega opodatkowaniu, oraz zasady ustalania wartości pieniężnej świadczeń w naturze podlegających opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym,
2)
może określać inne rodzaje dochodów jako nie podlegające opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym.
3.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa rodzaje i rozmiary upraw i produkcji zwierzęcej stanowiących działy specjalne gospodarstwa rolnego, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym.
1 Art. 2 ust. 1 pkt 3a dodany przez art. 25 ustawy z dnia 27 września 1988 r. o obligacjach (Dz.U.88.34.254) z dniem 1 listopada 1988 r.
2 Art. 2 ust. 1 pkt 16a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U.91.78.345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1991 r.
3 Art. 2 ust. 1 pkt 16b dodany przez art. 1 ustawy z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U.91.78.345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1991 r.
4 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 58 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.