Pocztowe przesyłki dworcowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 18 czerwca 1928 r.
w sprawie pocztowych przesyłek dworcowych.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Wprowadza się w obrocie wewnętrznym pocztowe przesyłki dworcowe, które będą wydawane odbiorcom na dworcach kolejowych bezpośrednio po nadejściu pociągu kolejowego, w którym pocztę konwojuje funkcjonarjusz pocztowy.

Pocztowe przesyłki dworcowe dzielą się na:

a)
listy dworcowe,
b)
dworcowe przesyłki gazetowe.
Określone w § 1 przesyłki przyjmuje się do przewozu pocztą pod następującemi warunkami:
a)
Nadawca winien zgłosić żądanie pisemnie w urzędzie pocztowym, w którym zamierza nadawać przesyłki dworcowe i w piśmie podać nazwisko odbiorcy, numer pociągu, którym przesyłka dworcowa ma być przesyłaną oraz nazwę pocztowego urzędu oddawczego, a nadto uiścić ustaloną w taryfie pocztowej osobną miesięczną opłatę za każdą raz codziennie nadawaną przesyłkę. Opłatę powyższą uiszcza nadawca za miesiąc kalendarzowy zgóry nawet wówczas, gdyby żądanie zgłosił w ciągu miesiąca lub wycofał je przed upływem miesiąca.

Na uiszczoną opłatę otrzymuje nadawca pokwitowanie. Nadawca jest obowiązany zawiadomić odbiorcę, którym pociągiem będą przesyłki dworcowe przewożone i wezwać go, aby zgłaszał się na dworcu kolejowym po odbiór tych przesyłek. Zgłaszający się po odbiór przesyłek dworcowych winien okazać zaświadczenie wydane przez pocztowy urząd oddawczy.

b)
List dworcowy nie może przewyższać wagi 500 gr., musi być na stronie adresowej opatrzony obwódką czerwoną na 1 cm. szeroką, w środku napisem "List dworcowy", numerem pociągu i adresem odbiorcy. Na stronie odwrotnej listu nadawca umieszcza swój adres.

Dworcowa przesyłka gazetowa nie może przewyższać wagi 20 kg., musi być dobrze opakowana, opatrzona na stronie adresowej obwódką czerwoną 1 cm. szeroką, w środku napisem "Dworcowa przesyłka gazetowa", numerem pociągu i adresem odbiorcy, a na odwrotnej stronie adresem nadawcy. Dworcowe przesyłki gazetowe można przesyłać także pociągami, w których przewóz poczty listowej odbywa się za pośrednictwem konduktorów kolejowych.

Pocztowe przesyłki dworcowe muszą być przy nadaniu całkowicie opłacone.

Nadawanie listów dworcowych i dworcowych przesyłek gazetowych jako przesyłek poleconych, jest niedozwolone.

c)
Listy dworcowe można nadawać w urzędach i agencjach pocztowych, w których nadawca zgłosił pisemnie żądanie w sposób podany w § 2 p. a).

Dworcowe przesyłki gazetowe muszą być nadawane w urzędach pocztowych na dworcach kolejowych przynajmniej na 15 minut przed odejściem pociągu, mającego przewieźć dane przesyłki. Jeżeli na dworcu niema urzędu pocztowego (agencji), należy dworcowe przesyłki gazetowe nadawać w urzędzie pocztowym (agencji), znajdującym się w siedzibie stacji kolejowej, - w czasie określonym przez ten urząd.

Odbiorcy, który wykaże się zaświadczeniem urzędu oddawczego, wydaje przesyłkę dworcową albo organ, odbierający z pociągu ładunek pocztowy albo urząd pocztowy na dworcu kolejowym.

Odbiorca, który nie zgłosi się po odbiór przesyłki dworcowej zaraz po nadejściu pociągu kolejowego, może ją podjąć w urzędzie pocztowym w terminie przepisanym do podjęcia przesyłek listowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1928 r.

Z dniem powyższym tracą moc obowiązującą przepisy o przesyłkach dworcowych, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.