Pobór pierwszej raty podatku majątkowego i przekazanie czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 kwietnia 1924 r.
o poborze pierwszej raty podatku majątkowego i przekazaniu czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym.

Na mocy art. 1 ustęp 1 b) i art. 2 ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z d. 11 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) oraz zgodnie z uchwalą Rady Ministrów z d. 9 kwietnia 1924 r. postanawiam co następuje:

Pierwsza rata podatku majątkowego, obliczona w myś! art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 94, poz. 746), winna być uiszczona w terminie od 10 czerwca do 10 lipca 1924 r.

Zaliczki uiszczone na poczet podatku majątkowego nie będą zarachowane na pierwszą ratę. tegoż podatku (art. 1 nin. rozp.) lecz będą uwzględnione w terminach późniejszych.

Czynności władz podatkowych I instancji, dotyczące obliczenia pierwszej raty podatku majątkowego, a określone w art. art. 30, 31 i 32 powołanej ustawy o podatku majątkowym, przekazuje sie. komisjom i podkomisjom szacunkowym, ustanowionym w myśl art. art. 13, 15 i 16 powołanej ustawy o podatku majątkowym.

W wypadkach dostrzeżenia niedokładności w zeznaniach, komisja szacunkowa (podkomisja, przewodniczący) na zasadzie postanowień art. 30 powołanej ustawy o podatku majątkowym zażąda od płatników wyjaśnień i uzupełnień.

O ile płatnik na wezwanie komisji szacunkowej (podkomisji, przewodniczącego) nie dostarczy w wyznaczonym mu terminie żądanych i dostatecznych wyjaśnień względnie uzupełnień, wówczas komisja szacunkowa sprostuje zeznania na podstawie danych, jakimi rozporządza.

Przy ustalaniu podstawy obliczenia pierwszej raty podatku majątkowego od posiadłości gruntowych, winna komisja szacunkowa, odraczając. szczegółowe zbadanie procentu zniszczenia majątku wskutek wojny (art. 8 powołanej ustawy o podatku majątkowym) aż do czasu uskutecznienia ortitecz-nego wymiaru podatku, stwierdzić, czy procent zniszczenia przekracza 20% majątku, a w wypadku twierdzącym obniżyć .narazie szacunek takiego majątku o 20%.

Odwołania od obliczenia pierwszej raty podatku majątkowego, dokonanego przez komisję szacunkową, rozstrzyga właściwa izba skarbowa.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze-wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej.