Wykonanie art. art. 30 i 31 oraz pierwszych sześciu części art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym tudzież wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o poborze pierwszej raty podatku majątkowego i przekazaniu czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.38.403

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE VI
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 kwietnia 1924 r.
w celu wykonania art. art. 30 i 31 oraz pierwszych sześciu części art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym tudzież w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o poborze pierwszej raty podatku majątkowego i przekazaniu czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym. *

Na mocy art. 90 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym (Dz. U. R. P. №. 94 poz. 746) i art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o poborze pierwszej raty podatku majątkowego i przekazaniu czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym (Dz. U R. P. № 35 poz. 366) zarządza się co następuje;
Do art. 31 ustawy.
Wszystkie w terminie złożone zeznania o majątku wraz z dołączonemi do nich kartami A, B, C, C/1 D, E i F (§ 8 rozp. III Min. Skarbu z dnia 15 listopada 1923 r.-Dz. U. R. P. № 123, poz. 997) winny komisje szacunkowe (podkomisje, przewodniczący) zbadać i sprawdzić dokładnie zarówno pod względem formy, jak i treści na podstawie spisów płatników i wykazów A B i C (§ 8 rozp. III Min. Sk.) oraz na podstawie wszystkich materjałów i wiadomości, odnoszących się do stosunków majątkowych płatnika, a będących w posiadaniu władz podatkowych I instancji [akta wymiarowe podatków: gruntowego, budynkowego, przemysłowego (obrotowego) i dochowego oraz informacje członków komisji szacunkowej.

W szczególności:

1)
pod wzglądem formy należy zbadać, czy płatnik określił dokładnie dane wymienione w art. 26 ustawy i w § 10 rozp. III Min. Sk. z dnia 15 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 123 poz. 997) a więc np. czy płatnik określił dokładnie części składowe majątku, czy wypełnił właściwe karty, czy podpisał zeznanie i karty;
2)
pod względem treści należy sprawdzić, czy dane wyszczególnione w zeznaniu i kartach odpowiadają stosunkom rzeczywistym np., czy płatnik zeznał cały majątek zarówno własny, jak i członków rodziny (art. 6 ustawy), czy płatnik zeznał wartość poszczególnych przedmiotów majątkowych, zgodnie z normami szacunkowemi, zawartemi w rozp. II Min. Skarbu z dnia 15 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. N° 123 poz. 996), czy co do posiadłości gruntowych, podane w zeznaniu rodzaje uprawy oraz ceny jednostkowe poszczególnych klas dobroci gruntów odpowiadają odnośnym postanowieniem powołanego rozporządzenia, czy płatnik uwzględnił należycie odległość od kolei i t p., czy obroty przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, podane w zeznaniu, odpowiadają stosunkom rzeczywistym, a przy obliczeniu wartości zastosowano odpowiednie współczynniki.
Jeżeli złożone w terminie zeznania wraz z dołączonemi do nich kartami A, B, C, C/1, D, E I F, bądź pod względem formy, bądź pod względem treści uzna komisja szacunkowa (podkomisja, przewodniczący) za niedokładne, wówczas należy wezwać płatnika na formularzu (wzór № 15) do udzielenia uzupełnień i wyjaśnień o ile możności ustnie protokolarnie, wskazując na braki i niedokładności, które dostrzeżono przy badaniu zeznania.

Jeżeli płatnik w terminie wyznaczonym dostarczy dostatecznych wyjaśnień i uzupełnień, komisja obliczy prowizorycznie pierwszą ratę. podatku majątkowego na podstawie sprostowanego tym trybem zeznania. O ile jednak wyjaśnienia w terminie wyznaczonym bądź wcale nie będą udzielone, bądź też będą uznane za niedostateczne, wówczas komisja sprostuje zeznaną wartość majątku na podstawie danych, jakiemi rozporządza.

Płatnikom, którzy zeznania wcale nie złożyli lub złożyli je po upływie ustawowego terminu, komisja szacunkowa obliczy pierwszą ratę podatku majątkowego na podstawie danych, lakierni rozporządza.

Jeżeli płatnik nie złożył zeznania, a komisja szacunkowa (podkomisja, przewodniczący) nie ma dokładnych i dostatecznych danych o częściach składowych majątku i jego stanie oraz wartości, wówczas wezwie płatnika na formularzu wzór № 16 do złożenia zeznania pod zagrożeniem grzywny z. art. 70 ustawy. Grzywna może być powtarzaną tak długo, dopóki płatnik nie uczyni zadość wezwaniu.

W sposób określony w paragrafach 1-3 nin. rozp. winny postępować również izby skarbowe przy badaniu i sprawdzaniu zeznań osób prawnych obowiązanych do publicznego składania sprawozdań.
Po sprawdzeniu i uzupełnieniu zeznań w trybie określonym w poprzednich paragrafach, komisja (izba skarbowa) ustali każdemu płatnikowi ogólno wartość majątku zgodnie z postanowieniami rozp. II Min. Skarbu z 15 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 123 poz. 996) i rozp. IV Min. Skarbu z 1 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 4 poz. 32) i obliczy mu pierwszą ratą podatku majątkowego w wysokości w części podatku, przypadającego według skali z art. 9 ustawy od zeznanej względnie sprostowanej ogólnej wartości majątku.

Protokół z posiedzeniu komisji szacunkowej, na którem ustalono pierwszą ratę podatku majątkowego, winien zawierać imię i nazwisko każdego płatnika, ogólną wartość jego majątku i kwotę przypadającego podatku majątkowego.

Obliczoną dla każdego płatnika w sposób wyżej wskazany pierwszą ratę podatku majątkowego wpisze władza podatkowa do księgi bierczej, założonej na formularzu wzór № 17 według gmin i miejscowości, w większych zaś miastach w miarę możności, według ulic.

Zawiadomienia o wysokości pierwszej raty podatku majątkowego sporządzone na formularzu wzór № 18, winny być doręczone płatnikom przed dniem 10 czerwca 1924 r.
Od obliczenia pierwszej raty podatku majątkowego dokonanego przez komisję szacunkową, można odwołać się do izby skarbowej, która orzeka ostatecznie. Od obliczenia uskutecznionego przez izbę skarbową, w pierwszej instancji można odwołać się do Ministerstwa Skarbu, którego orzeczenie jest ostateczne.

Odwołania wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia za pośrednictwem tej władzy podatkowej, która wydała zawiadomienie.

Podniesione w odwołaniu konkretne zarzuty należy sprawdzić i akty sprawy wraz z wnioskiem przedłożyć władzy orzekającej.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wzór № 15

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór № 16

KSIĘGA BIERCZA

Rat podatku majątkowego

Obliczonych prowizorycznie przed dokonaniem ostatecznego wymiaru.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór № 17

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór № 18

ZAWIADOMIENIE

o wysokości pierwszej raty podatku majątkowego.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Rozporządzenie zmienione przez obwieszczenie z dnia 13 marca 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu VI Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1924 r. w celu wykonania art. art. 30 i 31 oraz pierwszych sześciu części art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym tudzież w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 14 kwietnia 1924 r. o poborze pierwszej raty podatku majątkowego i przekazaniu czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym. (Dz.U.25.30.216) z dniem 26 marca 1925 r.