Art. 3. - Pobór pierwszej raty podatku majątkowego i przekazanie czynności obliczenia tej raty komisjom szacunkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.
Art.  3.

Czynności władz podatkowych I instancji, dotyczące obliczenia pierwszej raty podatku majątkowego, a określone w art. art. 30, 31 i 32 powołanej ustawy o podatku majątkowym, przekazuje sie. komisjom i podkomisjom szacunkowym, ustanowionym w myśl art. art. 13, 15 i 16 powołanej ustawy o podatku majątkowym.