Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.20.169

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 1

Na podstawie art. 87 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) krajowy plan postępowania awaryjnego, w tym sposób współdziałania organów i służb biorących udział w likwidacji zdarzeń radiacyjnych i usuwaniu ich skutków;
2) wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego;
3) wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego.
§  2.
1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji":
1) dokonuje identyfikacji zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, zwanego dalej "zdarzeniem", weryfikując pozyskaną informację o zdarzeniu;
2) określa przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
3) ocenia potencjalny rozmiar i zasięg skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą";
4) przekazuje informację o zdarzeniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, aktualizując ją w zależności od dalszego przebiegu zdarzenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera następujące dane:
1) źródło informacji o zdarzeniu oraz sposób weryfikacji tej informacji;
2) dotychczasowy przebieg zdarzenia, w tym dane o osobach poszkodowanych i o stratach materialnych;
3) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
4) ocenę potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy;
5) dotychczasowe działania podjęte przez kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której zaistniało zdarzenie, właściwych wojewodów i Prezesa Agencji;
6) propozycje działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia.
§  3.
1. Prezes Agencji ustala dla:
1) stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - częstotliwość przekazywania do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
2) 2 placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych - miejsca, częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonywanych przez placówki, a także częstotliwość przekazywania przez nie wyników pomiarów do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych.
2. Prezes Agencji na bieżąco analizuje przebieg zdarzenia i ocenia jego skutki w celu weryfikacji, aktualizacji i przekazywania danych, o których mowa w § 2 ust. 2.
§  4.
1. Prezes Agencji dokonuje wstępnej oceny zdarzenia i powiadamia o nim Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz państwa, na obszarze których mogą wystąpić skutki zdarzenia, a w przypadku zmiany oceny zdarzenia dokonuje aktualizacji powiadomienia.
2. Prezes Agencji powiadamia o zdarzeniu oraz o zamiarze wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie narażenia ludności Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej, które mogą być dotknięte skutkami tych działań, z podaniem informacji określających przyczyny ich wprowadzania oraz danych istotnych dla minimalizacji przewidywanych radiologicznych skutków zdarzenia dla tych państw, dokonując odpowiednio do rozwoju sytuacji aktualizacji powiadomienia.
3. Prezes Agencji w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza także treść informacji przekazywanej ludności zgodnie z § 5 ust. 2.
4. Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji powiadamia ją o treści informacji przekazywanej osobom uczestniczącym w usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego i osobom uczestniczącym w działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy.
§  5.
1. Dla ludności, która może być dotknięta skutkami zdarzenia radiacyjnego, Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowuje informację o zdarzeniu oraz o możliwych działaniach, jakie mogą być podjęte w celu likwidacji zagrożenia.
2. Dla ludności, która w wyniku zdarzenia radiacyjnego może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla osób z ogółu ludności, Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowuje informację, która w zależności od potrzeb zawiera:
1) dane dotyczące rodzaju zdarzenia, a jeżeli jest to możliwe, także miejsca i czasu jego powstania oraz opis i dotychczasowy oraz przewidywany przebieg zdarzenia, wraz z określeniem rozmiaru i zasięgu zaistniałych oraz przewidywanych jego skutków;
2) wskazanie działań lub zachowań ludności mających na celu uniknięcie skutków zdarzenia, które, w zależności od rodzaju zdarzenia, mogą obejmować zalecenia ograniczenia spożywania niektórych artykułów żywnościowych, proste reguły dotyczące higieny i dekontaminacji ludzi, zalecenia dotyczące pozostania w domu, informacje dotyczące systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem, ustalenia organizacyjne dotyczące ewakuacji;
3) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy;
4) wskazanie organów i służb prowadzących akcję likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia;
5) jeżeli czas na to pozwala - podstawowe dane o promieniowaniu jonizującym oraz o skutkach jego oddziaływania na człowieka i środowisko;
6) wezwanie do słuchania komunikatów przekazywanych przez radio i telewizję;
7) wskazania dotyczące:
a) postępowania osób odpowiedzialnych za przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki, hotele, zakłady karne i inne jednostki, w których przebywają większe grupy ludzi;
b) postępowania grup zawodowych mogących odegrać pomocną rolę w sytuacji zagrożenia radiacyjnego.
§  6. Informację, o której mowa w § 5, niezwłocznie po opracowaniu, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje ludności poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na obszarze objętym informacją.
§  7.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, w tym podczas prowadzenia działań interwencyjnych:
1) usprawnia lub ogranicza ruch osób i towarów na terenach objętych skutkami zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu;
2) wprowadza odpowiedni do przebiegu zdarzenia tryb działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
3) koordynuje wykorzystanie pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony Narodowej - w porozumieniu z tym ministrem;
4) zapewnia łączność między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności.
2. W sytuacji gdy istnieje możliwość przekroczenia poziomów interwencyjnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych koordynuje działania właściwych służb, które zapewnią po wprowadzeniu działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy:
1) w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności - zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej lub przesiedlanej ludności:
a) miejsc zamieszkania,
b) transportu,
c) warunków powrotu do miejsc stałego zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego przesiedlenia;
2) w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz pomoc medyczną;
3) w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem - dystrybucję tych preparatów;
4) w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie, zamknięcie ujęć skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, bezpłatną dystrybucję nieskażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych;
5) w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie - udostępnienie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach.
3. W zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji radiacyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powiadamia wojewodów właściwych dla terenów, na których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.
§  8.
1. Prezes Agencji uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treść prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia, a po jej uzgodnieniu Prezes Agencji przekazuje prośbę, poprzez punkt kontaktowy, do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych państw i organizacji międzynarodowych.
2. Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyjęciu prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia zgłoszonej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, Komisję Europejską oraz punkty kontaktowe innych państw i organizacji międzynarodowych za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego.
§  9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Prezesem Agencji dokonuje weryfikacji efektywności przeprowadzonych działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.
§  10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw transportu, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw łączności, Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Agencji, wykonując zadania wynikające z krajowego planu postępowania awaryjnego wymagające współdziałania pomiędzy nimi, niezwłocznie przekazują sobie informacje i stanowiska konieczne do skutecznego prowadzenia działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.
§  11. Ustala się wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  12. Ustala się wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2033 oraz z 2003 r. Nr 38, poz. 333).
§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 3

WZÓR

ZAKŁADOWY PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

A. Dla jednostek organizacyjnych wykonujących działalność

inną niż stosowanie lub uruchamianie aparatów rentgenowskich

1. Dane podstawowe:

1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, numer telefonu,

numer faksu): ..........................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

2) kierownik jednostki organizacyjnej (imię, nazwisko,

numer telefonu, numer faksu, adres poczty

elektronicznej): .......................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

3) rodzaj działalności związanej z narażeniem i numer

zezwolenia na prowadzenie tej działalności wraz z

określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej

bezpośrednio tę działalność: ...........................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki

organizacyjnej (imię, nazwisko, numer i typ uprawnień

inspektora ochrony radiologicznej, numer telefonu, numer

faksu, adres poczty elektronicznej): ...................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

5) numery telefonów i faksów:

a) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki/Centrum do

Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji

Atomistyki .........................................,

b) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ....

....................................................,

c) Państwowej Straży Pożarnej ........ lub 998, lub 112,

d) najbliższej stacji pogotowia

ratunkowego ....................... lub 999, lub 112,

e) najbliższej jednostki Policji ..... lub 997, lub 112,

f) powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania

Państwowej Straży Pożarnej ..........................

....................................................,

g) Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie

Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarządzania

Kryzysowego ........................................,

h) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ........,

i) inne (potrzebne według oceny kierownika jednostki

organizacyjnej) .....................................

....................................................;

6) plan jednostki organizacyjnej zawierający:

a) rozmieszczenie źródeł zagrożenia radiacyjnego,

b) drogi ewakuacji i miejsca zbiórki pracowników*),

c) miejsca dekontaminacji pracowników*),

d) miejsca przechowywania sprzętu do likwidacji skutków

zdarzenia (sprzętu awaryjnego)*);

7) zwięzły opis potencjalnych sytuacji awaryjnych, w tym

pożaru, oraz procedur awaryjnych dla rutynowych procesów

technologicznych, zależnych od rodzaju działalności w

warunkach narażenia1).

2. Postępowanie pracownika stwierdzającego zaistnienie

zdarzenia radiacyjnego

Niezwłoczne powiadomienie:

1) kierownika jednostki organizacyjnej:

..........................................................,

(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 2)

2) inspektora ochrony radiologicznej:

......................................................... .

(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4)

w przypadku akceleratora - poprzedzone wyłączeniem

zasilania w sposób określony w instrukcji obsługi.

W powiadomieniu podać:

- imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby

stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,

- numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,

- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,

- krótki opis zdarzenia.

3. Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej:

1) jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne

powiadomienie:

a) Państwowej Straży Pożarnej:

tel. .............................. lub 998, lub 112,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. c)

b) pogotowia ratunkowego:

tel. .............................. lub 999, lub 112,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)

c) Policji:

tel. .............................. lub 997, lub 112,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. e)

d) Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie

Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarządzania

Kryzysowego ........................................,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. g)

e) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ........;

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. h)

2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu:

a) uniemożliwienia przebywania osób postronnych w

miejscu zdarzenia,

b) zapobieżenia rozprzestrzenianiu się skażeń

promieniotwórczych*);

4) określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia (obiektu lub

instalacji; w przypadku pracowni izotopowych, transportu

źródeł i odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych

ze źródłami promieniotwórczymi również rodzaju i

aktywności substancji promieniotwórczych) oraz

przeprowadzenie wstępnej oceny rodzaju i aktywności

substancji promieniotwórczych, które przedostały się do

środowiska;

5) wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej

teren, na którym może występować jakiekolwiek nietrwałe

(usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki

promieniowania jonizującego przekracza poziom 100

mikrosiwertów na godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna)*);

6) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia

oraz dokonanie wstępnej oceny rozmiaru skażeń

promieniotwórczych, w tym skażeń osób;

7) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz

innych osób niebiorących udziału w postępowaniu

awaryjnym, oznaczenie granic strefy i uniemożliwienie

dostępu do niej osób postronnych*), a jeżeli

przeprowadzenie tych działań przekracza możliwości

jednostki organizacyjnej - wystąpienie o pomoc do służb

właściwego wojewody;

8) powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ....

........................................................

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a)

potwierdzone w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji o

zdarzeniu pisemnie na numer faksu

........................................................

(numer faksu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a)

W powiadomieniu podać:

a) dane dotyczące jednostki organizacyjnej (zgodnie z

pkt 1 ppkt 1-4),

b) opis przebiegu zdarzenia, z podaniem rodzaju obiektu

lub instalacji (w przypadku pracowni izotopowych,

transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych lub

prac terenowych ze źródłami promieniotwórczymi

również rodzaju i aktywności substancji

promieniotwórczych, których dotyczyło zdarzenie),

dokładnej lokalizacji zdarzenia, wstępnej oceny

rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych,

które przedostały się do środowiska, danych osób

poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz wstępnej oceny

rozmiaru skażeń promieniotwórczych, w tym skażeń

osób,

c) informację o dotychczas podjętych działaniach

zabezpieczających miejsce zdarzenia,

d) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;

9) dalsze postępowanie według procedur awaryjnych, o

których mowa w pkt 1 ppkt 7, lub w uzgodnieniu z

Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki;

10) zawiadomienie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w

Urzędzie Wojewódzkim/Wojewódzkiego Centrum Zarządzania

Kryzysowego ............................................

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. g)

wraz z podaniem treści i zasięgu informacji o zdarzeniu,

która powinna być przekazywana społeczności lokalnej,

jeżeli rozwój zdarzenia może prowadzić do zagrożenia o

skutkach sięgających poza teren jednostki organizacyjnej

(w tym również w sytuacji zdarzenia zaistniałego podczas

transportu materiałów jądrowych lub źródeł i odpadów

promieniotwórczych poza terenem jednostki) lub gdy

zagrożenie publiczne już wystąpiło;

11) utrzymywanie kontaktu z Prezesem Państwowej Agencji

Atomistyki, w trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do

odwołania postępowania, w celu:

a) bieżącego informowania o rozwoju sytuacji i

przekazywania Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki

danych potrzebnych do prowadzenia ocen i prognoz

zagrożenia,

b) korzystania z zaleceń przekazywanych przez

specjalistów wskazanych przez Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki;

12) zwrócenie się, w razie potrzeby, o pomoc w zakresie

pomiarów dozymetrycznych do specjalistów skierowanych

przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (ekipy

dozymetrycznej) na miejsce zdarzenia, a jeżeli z oceny

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie wynika

konieczność wysłania ekipy dozymetrycznej Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki na miejsce zdarzenia,

zwrócenie się o pomoc w przeprowadzeniu pomiarów

dozymetrycznych do właściwego terenowo państwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

13) weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Państwowej

Agencji Atomistyki, efektywności przeprowadzonych

działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania

skutków zdarzenia;

14) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki po zakończeniu działań mających na celu

usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu zagrożenia

informacji zawierającej:

a) opis przebiegu zdarzenia, z określeniem jego

przyczyn,

b) ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,

c) opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania

skutków zdarzenia,

d) listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju

uszkodzeń ciała i wstępną ocenę dawek pochłoniętych i

skażeń tych osób,

e) ocenę skażeń powierzchni roboczych stanowisk pracy i

środowiska*),

f) wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrządów

dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywidualnej i

sprzętu użytego do likwidacji skutków zdarzenia,

g) opis procedur zastosowanych przy usuwaniu skażeń

pomieszczeń, terenu i dekontaminacji osób*),

h) protokół kontroli dozymetrycznej jednostki

przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia.

4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu

postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego

odbywają się z częstotliwością .............. (nie rzadziej

niż raz na dwa lata).

...............................................

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

*) Nie dotyczy zdarzeń radiacyjnych związanych z

akceleratorami.

1) Przykładowo: dla pracowni izotopowej klasy II -

niekontrolowane skażenie powierzchni roboczych; dla prac w

terenie ze źródłami zamkniętymi - utrata źródła,

wypadnięcie źródła z pojemnika; dla teleradioterapii z

użyciem źródła promieniotwórczego lub dla defektoskopii

izotopowej - zacięcie mechanizmu powrotu źródła do obudowy

i podobne; w przypadku kilku rodzajów działalności lub

kilku scenariuszy sytuacji awaryjnych - przypisać

poszczególnym sytuacjom i procedurom postępowania

jednoznaczne symbole lub numery; dla obiektów jądrowych -

odpowiednia część raportu bezpieczeństwa obiektu.

B. Dla jednostek organizacyjnych wykonujących

działalność polegającą na stosowaniu

lub uruchamianiu aparatów rentgenowskich

1. Dane podstawowe:

1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, numer telefonu,

numer faksu): ..........................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

2) kierownik jednostki organizacyjnej (imię, nazwisko,

numer telefonu, numer faksu, adres poczty

elektronicznej): .......................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

3) rodzaj działalności związanej z narażeniem i numer

zezwolenia na prowadzenie tej działalności wraz z

określeniem komórki organizacyjnej prowadzącej

bezpośrednio tę działalność: ...........................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki

organizacyjnej (imię, nazwisko, numer i typ uprawnień

inspektora ochrony radiologicznej, numer telefonu, numer

faksu, adres poczty elektronicznej): ...................

........................................................

........................................................

.......................................................;

5) numery telefonów i faksów:

a) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki/Centrum do

Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji

Atomistyki .........................................,

b) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ....

....................................................,

c) organu wydającego zezwolenie, jeżeli nie jest nim

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ani państwowy

wojewódzki inspektor sanitarny .....................,

d) Państwowej Straży Pożarnej ........ lub 998, lub 112,

e) najbliższej stacji pogotowia

ratunkowego ....................... lub 999, lub 112,

f) najbliższej jednostki Policji ..... lub 997, lub 112,

g) inne (potrzebne według oceny kierownika jednostki

organizacyjnej) .....................................

....................................................;

6) plan jednostki organizacyjnej zawierający rozmieszczenie

źródeł zagrożenia radiacyjnego;

7) zwięzły opis potencjalnych sytuacji awaryjnych, w tym

pożaru, oraz procedur awaryjnych dla rutynowych prac.

2. Postępowanie pracownika stwierdzającego zaistnienie

zdarzenia radiacyjnego:

Niezwłoczne wyłączenie aparatu rentgenowskiego w sposób

określony w instrukcji obsługi, a następnie powiadomienie:

1) kierownika jednostki organizacyjnej:

.......................................................;

(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 2)

2) inspektora ochrony radiologicznej:

...................................................... .

(nazwisko i numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4)

W powiadomieniu podać:

- imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby

stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,

- numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,

- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,

- krótki opis zdarzenia.

3. Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej:

1) jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne

powiadomienie:

a) Państwowej Straży Pożarnej:

tel. .............................. lub 998, lub 112,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)

b) pogotowia ratunkowego:

tel. .............................. lub 999, lub 112,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. e)

c) Policji:

tel. .............................. lub 997, lub 112;

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. f)

2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu

uniemożliwienia przebywania osób postronnych w miejscu

zdarzenia;

4) określenie dokładnej lokalizacji zdarzenia;

5) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku

zdarzenia;

6) powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz

organu wydającego zezwolenie, jeżeli nie jest nim Prezes

Państwowej Agencji Atomistyki: .........................

.......................................................,

(numery telefonów zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a oraz

b albo c)

potwierdzone w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji o

zdarzeniu pisemnie na numer faksu ......................

........................................................

(numery faksów zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a oraz

b albo c)

W powiadomieniu podać:

a) dane dotyczące jednostki organizacyjnej (zgodnie z

pkt 1 ppkt 1-4),

b) opis przebiegu zdarzenia, dokładnej lokalizacji

zdarzenia, danych osób poszkodowanych w wyniku

zdarzenia,

c) informację o dotychczas podjętych działaniach

zabezpieczających miejsce zdarzenia;

7) dalsze postępowanie według procedur awaryjnych, o

których mowa w pkt 1 ppkt 7;

8) weryfikacja efektywności przeprowadzonych działań

niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków

zdarzenia;

9) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki oraz organu wydającego zezwolenie, jeżeli nie

jest nim Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, po

zakończeniu działań mających na celu usunięcie skutków

zdarzenia i po ustaniu zagrożenia, informacji

zawierającej:

a) opis przebiegu zdarzenia z określeniem jego przyczyn,

b) ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,

c) opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania

skutków zdarzenia,

d) listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju

uszkodzeń ciała i wstępną ocenę dawek pochłoniętych,

e) wykaz zastosowanych metod pomiarowych, przyrządów

dozymetrycznych oraz środków ochrony indywidualnej,

f) protokół kontroli dozymetrycznej jednostki

przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia.

4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu

postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego

odbywają się z częstotliwością .............. (nie rzadziej

niż raz na trzy lata).

.............................................

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 WZÓR

A. PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA

1. Dane podstawowe:

1) wojewoda (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer

faksu, adres poczty elektronicznej) ....................

........................................................

........................................................

.......................................................;

2) Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie

Wojewódzkim/Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

(adres i numer telefonu, numer faksu)...................

........................................................

........................................................

.......................................................;

3) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (adres i numer

telefonu, numer faksu) .................................

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................;

4) służby współpracujące w postępowaniu awaryjnym (numery

telefonów i numery faksów):

a) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa

Państwowej Straży Pożarnej ..........................

....................................................,

b) pogotowie ratunkowe ................................,

c) Komenda Wojewódzka Policji .........................,

d) wojewódzki inspektor ochrony środowiska ............,

e) oddział Straży Granicznej (dla województw

przygranicznych) ...................................,

f) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki/Centrum do Spraw

Zdarzeń Radiacyjnych ...............................,

g) inne (potrzebne według oceny wojewody) .............;

5) przekazany przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

wykaz znajdujących się na terenie województwa jednostek

organizacyjnych kategorii I*) prowadzących działalność z

materiałami jądrowymi lub źródłami promieniotwórczymi,

zawierający dane określone w części B;

6) sposób powiadamiania ludności (zgodnie z pkt 3 ppkt 4)

.......................................................,

...................................................... .

2. Postępowanie przedstawiciela służby, inspekcji lub straży

podległych wojewodzie, który uzyskał informację o

zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego spowodować

zagrożenie publiczne na terenie województwa:

1) określenie źródła informacji: ..........................

........................................................

.......................................................;

2) niezwłoczne powiadomienie:

a) wojewody ...........................................,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 1)

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki/Centrum do

Spraw Zdarzeń Radiacyjnych (jeżeli informacja o

zdarzeniu nie pochodzi od niego) ....................

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. f)

oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, niezwłoczne

powiadomienie:

c) wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa

Państwowej Straży Pożarnej ..........................

...................................................,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. a)

d) pogotowia ratunkowego ..............................,

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. b)

e) Komendy Wojewódzkiej Policji ...................... .

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. c)

W powiadomieniu podać:

- imię i nazwisko, miejsce pracy i stanowisko lub

funkcję osoby powiadamiającej,

- numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,

- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,

- krótki opis zdarzenia;

3) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

4) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w sposób

uzgodniony z wojewodą lub z Prezesem Państwowej Agencji

Atomistyki w celu uniemożliwienia przebywania osób

postronnych w miejscu zdarzenia.

3. Postępowanie wojewody:

1) w przypadku zdarzenia zaistniałego w jednostce

organizacyjnej:

a) uzyskanie od kierownika jednostki organizacyjnej

informacji niezbędnych do oceny zagrożenia,

zawierających w szczególności: określenie dokładnej

lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w

przypadku pracowni izotopowych również rodzaju i

aktywności substancji promieniotwórczych) oraz

wstępną ocenę rodzaju i aktywności substancji

promieniotwórczych, które przedostały się do

środowiska,

b) na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z lit. a

podjęcie działań interwencyjnych, w tym wyznaczenie

strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej teren, na

którym może występować jakiekolwiek nietrwałe

(usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki

promieniowania przekracza poziom 100 mikrosiwertów na

godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna), korzystając,

jeżeli zachodzi taka potrzeba, z pomocy państwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego w

przeprowadzeniu pomiarów dozymetrycznych i

interpretacji ich wyników, a po wykonaniu zadań, o

których mowa w ppkt 8, podjęcie działań

interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z

2007 r. N 42, poz. 276), zwanej dalej "ustawą", z

zastrzeżeniem lit. c,

c) w przypadku jednostki kategorii I, o której mowa w

pkt 1 ppkt 5, podjęcie działań interwencyjnych, a w

szczególności działań, o których mowa w art. 90

ustawy, przed uzyskaniem informacji, o których mowa w

lit. a, o ile zaszło zdarzenie określone w zakładowym

planie postępowania awaryjnego jako wymagające

podjęcia takich działań,

d) określenie danych osób poszkodowanych w wyniku

zdarzenia oraz dokonanie wstępnej oceny rozmiaru

skażeń poza terenem jednostki organizacyjnej, w tym

skażeń osób, korzystając, jeżeli zachodzi taka

potrzeba, z pomocy państwowego wojewódzkiego

inspektora sanitarnego w przeprowadzeniu pomiarów

dozymetrycznych i interpretacji ich wyników,

e) powiadomienie ludności w sposób określony w pkt 1

ppkt 6;

2) w przypadku zdarzenia radiacyjnego podczas transportu,

prac w terenie, aktu terrorystycznego, zdarzenia

spowodowanego przez nieznanego sprawcę, stwierdzenia

zwiększonego poziomu mocy dawki promieniowania

jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych,

również w przypadku kiedy ich źródło nie jest znane:

a) w miarę możliwości określenie, jeżeli zachodzi taka

potrzeba, we współpracy z państwowym wojewódzkim

inspektorem sanitarnym, rodzaju i aktywności

substancji promieniotwórczych, których dotyczyło

zdarzenie, dokładnej lokalizacji zdarzenia, wstępnej

oceny rodzaju i aktywności substancji

promieniotwórczych, które przedostały się do

środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku

zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń

promieniotwórczych, w tym skażeń osób,

b) wyznaczenie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we

współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem

sanitarnym, strefy wokół miejsca zdarzenia

obejmującej teren, na którym może występować

jakiekolwiek nietrwałe (usuwalne) skażenie

promieniotwórcze lub moc dawki promieniowania

przekraczająca 100 mikrosiwertów na godzinę (µSv/h)

(strefa awaryjna),

c) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych

oraz innych niebiorących udziału w postępowaniu

awaryjnym i zabezpieczenie dostępu do strefy oraz

podjęcie koniecznych działań interwencyjnych,

d) określenie przewidywanego dalszego przebiegu

zdarzenia;

3) jeżeli źródłem informacji o zdarzeniu nie jest Prezes

Państwowej Agencji Atomistyki - powiadomienie Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki ..........................

........................................................

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. f)

potwierdzone w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji o

zdarzeniu pisemnie na numer faksu

........................................................

(numer faksu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. f)

W powiadomieniu skierowanym do Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki podać:

a) województwo i dane personalne wojewody (zgodnie z pkt

1 ppkt 1), a w przypadku gdy osoba powiadamiająca nie

jest wojewodą, ale działa z jego upoważnienia,

dodatkowo: imię, nazwisko i stanowisko tej osoby oraz

numer telefonu, z którego dzwoni,

b) opis przebiegu zdarzenia, przy czym w przypadku

zdarzenia zaistniałego w jednostce organizacyjnej –

nazwę jednostki oraz informacje na temat działalności

w warunkach narażenia, podczas prowadzenia której

wystąpiło zdarzenie (w przypadku transportu źródeł i

odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych ze

źródłami promieniotwórczymi - dodatkowo rodzaju i

aktywności substancji promieniotwórczych, których

dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji

zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i aktywności

substancji promieniotwórczych, które przedostały się

do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku

zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń

promieniotwórczych, w tym skażeń osób,

c) informację o dotychczas podjętych działaniach

zabezpieczających miejsce zdarzenia oraz o

działaniach interwencyjnych,

d) informację o dotychczasowym udziale państwowego

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, Państwowej

Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, Policji oraz

osób postronnych,

e) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia,

f) treść i zasięg informacji o zdarzeniu przekazanej

społeczności lokalnej;

4) opracowanie, we współpracy z państwowym wojewódzkim

inspektorem sanitarnym, i przekazanie, za pomocą środków

masowego przekazu i w inny sposób zwyczajowo przyjęty na

danym terenie, ludności, która w wyniku zdarzenia

radiacyjnego może otrzymać dawkę promieniowania

jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla osób z

ogółu ludności, informacji zawierającej, w zależności od

potrzeb:

a) dane dotyczące rodzaju zdarzenia, a jeżeli jest to

możliwe także dotyczące miejsca i czasu jego

powstania oraz opis i dotychczasowy oraz przewidywany

przebieg zdarzenia, wraz z określeniem rozmiaru i

zasięgu zaistniałych oraz przewidywanych jego

skutków,

b) wskazanie działań lub zachowań ludności mających na

celu uniknięcie skutków zdarzenia, które, w

zależności od rodzaju zdarzenia, mogą obejmować

zalecenia ograniczenia spożywania niektórych

artykułów żywnościowych, proste reguły dotyczące

higieny i dekontaminacji ludzi, zalecenia dotyczące

pozostania w domu, informacje dotyczące systemu

dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem, ustalenia

organizacyjne dotyczące ewakuacji,

c) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań

interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy, o

ile z przebiegu zdarzenia wynika możliwość

wprowadzenia takich działań,

d) wskazanie organów i służb prowadzących akcję

likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia,

e) jeżeli czas na to pozwala - podstawowe dane o

promieniowaniu jonizującym oraz o skutkach jego

oddziaływania na człowieka i środowisko,

f) wezwanie do słuchania komunikatów przekazywanych

przez radio i telewizję,

g) wskazania dotyczące:

– postępowania osób odpowiedzialnych za przedszkola,

szkoły, szpitale, domy opieki, hotele, zakłady

karne i inne jednostki, w których przebywają

większe grupy ludzi,

– postępowania grup zawodowych mogących odegrać

pomocną rolę w sytuacji zagrożenia radiacyjnego,

oraz przekazywanie ludności uaktualnień tej informacji w

miarę rozwoju sytuacji;

5) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji oraz bieżąca

współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, w

trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do odwołania

postępowania, w celu:

a) informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania

danych potrzebnych do prowadzenia przez Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki ocen i prognoz

zagrożenia,

b) uzyskania informacji o wynikach ocen zagrożenia, w

szczególności o możliwości przekroczenia poziomów

interwencyjnych, a na wniosek wojewody o wynikach

pomiarów skażeń promieniotwórczych wykonanych przez

stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

oraz placówki prowadzące pomiary skażeń

promieniotwórczych właściwe dla miejsca powstania

zagrożenia,

c) korzystania z zaleceń przekazywanych przez

specjalistów wskazanych przez Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki, a w razie potrzeby z pomocy w

zakresie pomiarów dozymetrycznych specjalistów

skierowanych przez Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki (ekipy dozymetrycznej) na miejsce

zdarzenia,

d) formułowania treści informacji dla ludności i jej

przekazywania;

6) w przypadku gdy rozwój sytuacji awaryjnej może prowadzić

do zagrożenia publicznego o skutkach sięgających poza

teren województwa albo gdy zagrożenie takie już

wystąpiło, zawiadomienie Krajowego Centrum Koordynacji

Ratownictwa i Ochrony Ludności za pośrednictwem

wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa

Państwowej Straży Pożarnej .............................

.......................................................;

(numer telefonu zgodnie z pkt 1 ppkt 4 lit. a)

7) w sytuacji przekazania przez Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki informacji o możliwości przekroczenia

poziomów interwencyjnych:

a) podjęcie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we

współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem

sanitarnym, działań, które zapewnią po wprowadzeniu

działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90

ustawy:

– w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego

przesiedlenia ludności - zabezpieczenie

pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej

lub przesiedlanej ludności miejsc zamieszkania,

transportu oraz warunków powrotu do miejsc stałego

zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego

przesiedlenia,

– w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach

zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne

artykuły żywnościowe i wodę przeznaczoną do

spożycia przez ludzi oraz pomoc medyczną,

– w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem -

dystrybucję tych preparatów,

– w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania

skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi - wycofanie z obrotu skażonej żywności,

zamknięcie ujęć skażonej wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi, bezpłatną dystrybucję

nieskażonej wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych

artykułów żywnościowych,

– w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia

zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i

pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na

skażonym terenie - udostępnienie nieskażonych

środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór nad

przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych

pastwiskach,

b) wprowadzenie niezbędnych ograniczeń w ruchu osób i

towarów na terenie województwa, a w przypadku gdy

jego obszar przylega do granicy państwowej - w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

wewnętrznych - również w ruchu transgranicznym, z

określeniem ich rodzaju, daty wprowadzenia, miejsca i

przewidywanego czasu trwania,

c) przygotowanie i zapewnienie działania placówek służby

zdrowia w trybie odpowiednim do rozwoju sytuacji;

8) weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Państwowej

Agencji Atomistyki, efektywności przeprowadzonych

działań niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania

skutków zdarzenia;

9) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki, po zakończeniu działań mających na celu

usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu zagrożenia,

informacji zawierającej:

a) opis przebiegu zdarzenia, z określeniem przyczyn oraz

oceną zdarzenia,

b) opis sposobu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków

zdarzenia wraz z danymi osoby kierującej akcją,

c) listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju

uszkodzeń ciała i wstępną oceną dawek pochłoniętych i

skażeń tych osób,

d) ocenę dawek skutecznych osób uczestniczących w

działaniach ratowniczych wraz z określeniem pomiarów

stanowiących podstawę oceny,

e) ocenę skażeń środowiska,

f) wykaz stosowanych metod pomiarowych i przyrządów

dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywidualnej i

innego sprzętu użytego do likwidacji skutków

zdarzenia,

g) opis procedur stosowanych przy usuwaniu skażeń

pomieszczeń, terenu i dekontaminacji osób,

h) protokoły kontroli dozymetrycznych przeprowadzonych

po zakończeniu działań podjętych w celu likwidacji

zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.

4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu

postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego,

z uwzględnieniem sposobu informowania ludności, zgodnie z

procedurą określoną w pkt 1 ppkt 6, odbywają się z

częstotliwością .................. (nie rzadziej niż raz na

trzy lata).

.......................

(podpis wojewody)

*) Jednostki kategorii I obejmują:

- reaktory o mocy cieplnej powyżej 100 megawatów (MW),

- przechowalniki zawierające wypalone paliwo jądrowe w ilości równoważnej rdzeniowi reaktora o mocy cieplnej 3.000 MW,

- obiekty zawierające otwarte źródła promieniotwórcze w ilości przekraczającej:

* w przypadku ciekłych lub gazowych produktów rozszczepienia - łączną aktywność 5x104 terabekereli (TBq),

* w przypadku izotopów jodu - łączną aktywność 104 TBq,

* w przypadku gazów szlachetnych - łączną aktywność 107 TBq,

* w przypadku innych otwartych źródeł promieniotwórczych - 10.000-krotnie wartość aktywności A2 określoną w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481).

B. WYKAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KATEGORII I ZAWIERA NASTĘPUJĄCE DANE:

- nazwę i adres jednostki organizacyjnej,

- rodzaj obiektu lub urządzenia (przykładowo: reaktor energetyczny o mocy 3.000 MW),

- lokalizację na mapie województwa z oznaczeniem strefy objętej planowaniem działań interwencyjnych podejmowanych z wyprzedzeniem (tj. na podstawie oceny stanu obiektu wskazującej na duże prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia radiacyjnego) oraz strefy objętej planowaniem działań interwencyjnych podejmowanych bez wyprzedzenia (w sytuacji gdy zdarzenie już zaistniało),

- rodzaj działalności jednostki według zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, numer zezwolenia,

- imię, nazwisko, telefony oraz adres kierownika jednostki organizacyjnej,

- imię, nazwisko, telefony oraz adres inspektora ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej,

- zakładowy plan postępowania awaryjnego,

- treść informacji wyprzedzającej dla ludności, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego (Dz. U. Nr 102, poz. 1065).

1 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania społeczeństwa o przewidzianych środkach ochrony zdrowia i działaniach podejmowanych w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (Dz. Urz. WE L 357 z 7.12.1989);

2) dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996).

2 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2007 r. (Dz.U.07.131.912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2007 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2007 r. (Dz.U.07.131.912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2007 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 lutego 2007 r. (Dz.U.07.131.912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 sierpnia 2007 r.