Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1119 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 14 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 1 , dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej umowy.

Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Ogłoszenie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2016/2309/UE z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 48) w zakresie transportu drogowego.

ZAŁĄCZNIK 2  

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

1 Jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i В został ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 882.
2 Załącznik zmieniony przez oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.769) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 1 stycznia 2019 r.