Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.239.2033

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Na podstawie art. 87 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) krajowy plan postępowania awaryjnego;
2) wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego;
3) wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego.
§  2. Krajowy plan postępowania awaryjnego, mający zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, obejmuje działania określone w § 3-8.
§  3.
1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej "Prezesem Agencji":
1) dokonuje identyfikacji zdarzenia radiacyjnego, zwanego dalej "zdarzeniem", weryfikując pozyskaną informację o zdarzeniu;
2) określa przewidywany przebieg zdarzenia;
3) ocenia potencjalny rozmiar i zasięg skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych;
4) przekazuje informację o zdarzeniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera następujące dane:
1) źródło informacji o zdarzeniu oraz sposób weryfikacji tej informacji;
2) dotychczasowy przebieg zdarzenia, w tym dane o osobach poszkodowanych i o stratach materialnych;
3) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;
4) prognozę rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działań interwencyjnych;
5) dotychczasowe działania podjęte przez kierownika jednostki organizacyjnej, na terenie której zaistniało zdarzenie, właściwych wojewodów i Prezesa Agencji;
6) propozycje działań mających na celu likwidację zagrożenia i usunięcie skutków zdarzenia.
§  4.
1. Prezes Agencji ustala dla:
1) stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - częstotliwość przekazywania do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów skażeń promieniotwórczych;
2) placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych - miejsca i częstotliwość pobierania próbek oraz częstotliwość przekazywania do Prezesa Agencji wyników pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w tych próbkach, a w przypadku placówek specjalistycznych także zakres pomiarów.
2. Prezes Agencji na bieżąco analizuje przebieg zdarzenia i ocenia jego skutki w celu weryfikacji, aktualizacji i przekazywania danych, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  5.
1. Prezes Agencji dokonuje wstępnej oceny zdarzenia i powiadamia o zdarzeniu Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz państwa, na obszarze których mogą wystąpić skutki zdarzenia, a w przypadku zmiany oceny zdarzenia dokonuje aktualizacji powiadomienia.
2. Prezes Agencji powiadamia o zamiarze wprowadzenia działań mających na celu ograniczenie narażenia ludności Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej, które mogą być dotknięte skutkami tych działań, z podaniem informacji określających przyczyny ich wprowadzania oraz danych istotnych dla minimalizacji przewidywanych radiologicznych skutków zdarzenia dla tych państw, dokonując odpowiednio do rozwoju sytuacji aktualizacji powiadomienia.
3. Prezes Agencji w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza także treść informacji przekazywanej ludności zgodnie z § 6 ust. 2.
4. Na wniosek Komisji Europejskiej, Prezes Agencji powiadamia ją o treści informacji przekazywanej:
1) ludności, zgodnie z pkt 1 ppkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
2) osobom uczestniczącym w usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego i osobom uczestniczącym w działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą".
§  6.
1. Prezes Agencji, przekazując ludności informację, o której mowa w art. 92 ustawy, zamieszcza w niej:
1) dane dotyczące miejsca i czasu, a także opis i dotychczasowy oraz przewidywany przebieg zdarzenia, wraz z określeniem rozmiaru i zasięgu zaistniałych oraz przewidywanych jego skutków;
2) wskazanie działań lub zachowań ludności mających na celu uniknięcie skutków zdarzenia;
3) uprzedzenie o możliwości wprowadzenia działań interwencyjnych;
4) wskazanie organów i służb prowadzących akcję likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, z zaleceniem stosowania się do wydawanych przez nie instrukcji i poleceń;
5) podstawowe dane o skutkach oddziaływania promieniowania jonizującego na człowieka i środowisko.
2. Prezes Agencji, przekazując informację, o której mowa w ust. 1, ludności przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, powiadamia tę ludność o potrzebie słuchania komunikatów przekazywanych przez radio i telewizję oraz o wskazaniach dotyczących:
1) postępowania osób odpowiedzialnych za przedszkola, szkoły, szpitale, domy opieki, hotele, zakłady karne i inne jednostki, w których przebywają większe grupy ludzi;
2) postępowania grup zawodowych mogących odegrać pomocną rolę w sytuacji zagrożenia radiacyjnego.
§  7.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, w tym podczas prowadzenia działań interwencyjnych:
1) usprawnia lub ogranicza ruch osób i towarów na terenach objętych skutkami zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu;
2) wprowadza odpowiedni do przebiegu zdarzenia tryb działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
3) koordynuje wykorzystanie pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony Narodowej - w porozumieniu z tym ministrem;
4) zapewnia łączność między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności;
5) jeżeli zajdzie taka potrzeba, rozpowszechnia, w sposób przyjęty w danej miejscowości, przekazaną przez Prezesa Agencji informację, o której mowa w § 6.
2. W sytuacji gdy istnieje możliwość przekroczenia poziomów interwencyjnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych podejmuje działania, które zapewnią po wprowadzeniu działań interwencyjnych:
1) w przypadku czasowego przesiedlenia ludności - zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie przesiedlanej ludności:
a) miejsc zamieszkania,
b) transportu,
c) warunków powrotu do miejsc stałego zamieszkania;
2) w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę pitną oraz pomoc medyczną;
3) w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem - dystrybucję tych preparatów;
4) w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody pitnej - wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie, zamknięcie ujęć skażonej wody pitnej, bezpłatną dystrybucję nieskażonej wody pitnej oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych;
5) w przypadku zakazu lub ograniczenia karmienia zwierząt hodowlanych skażoną paszą i pojenia skażoną wodą oraz wypasu bydła na skażonym terenie - udostępnienie hodowcom nieskażonej paszy i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu bydła na skażonych pastwiskach.
3. W zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji radiacyjnej minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powiadamia wojewodów właściwych dla terenów, na których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia, w tym o potrzebie użycia służb podległych wojewodom oraz koordynuje te działania.
§  8.
1. Prezes Agencji uzgadnia z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treść prośby przekazywanej przez krajowy punkt kontaktowy do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej lub innych państw o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwania skutków zdarzenia.
2. Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyjęciu prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwania skutków zdarzenia zgłoszonej przez inne państwa za pośrednictwem krajowego punktu kontaktowego.
§  9. Ustala się wzór zakładowego planu postępowania awaryjnego, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  10. Ustala się wzór wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z tym że § 5 ust. 2-4 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

WZÓR ZAKŁADOWEGO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

1. Dane podstawowe:

1) jednostka organizacyjna (nazwa, adres, telefony, faks):

.......................................................

......................................................;

2) kierownik jednostki organizacyjnej (imię, nazwisko,

telefony, faks, adres poczty elektronicznej): .........

.......................................................

......................................................;

3) rodzaj działalności i numer zezwolenia na prowadzenie

tej działalności, wraz z określeniem komórki

organizacyjnej prowadzącej bezpośrednio działalność: ..

.......................................................

......................................................;

4) inspektor ochrony radiologicznej jednostki

organizacyjnej (imię, nazwisko, numer i typ uprawnień

inspektora ochrony radiologicznej, telefony, adres

poczty elektronicznej): ...............................

......................................................;

5) numer telefonów:

a) Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej

Agencji Atomistyki ................................,

b) najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej ..,

c) najbliższej stacji pogotowia ratunkowego ..........,

d) najbliższej jednostki Policji .....................,

e) powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania

Państwowej Straży Pożarnej ........................,

f) wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa

Państwowej Straży Pożarnej ........................;

6) plan jednostki organizacyjnej, zawierający:

a) rozmieszczenie źródeł zagrożenia radiacyjnego,

b) drogi ewakuacji i miejsca zbiórki pracowników,

c) miejsca dekontaminacji pracowników,

d) miejsca przechowywania sprzętu do likwidacji zdarzenia

(sprzętu awaryjnego);

7) zwięzły opis potencjalnych sytuacji awaryjnych i procedur

awaryjnych dla rutynowych procesów technologicznych,

zależnych od rodzaju działalności w warunkach narażenia1.

2. Postępowanie osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia

radiacyjnego:

1) bezzwłoczne powiadomienie:

a) kierownika jednostki organizacyjnej: ...............

(nazwisko, telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 2),

b) inspektora ochrony radiologicznej: .................

(nazwisko i telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 4),

oraz, do czasu przybycia kierownika jednostki

organizacyjnej, powiadomienie:

c) Państwowej Straży Pożarnej: tel. 998 lub ...........

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. b),

d) pogotowia ratunkowego: tel. 999 lub ................

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. c),

e) Policji: tel. 997 lub ..............................

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. d)

lub wymienionych służb z wykorzystaniem numeru alarmowego

112.

W powiadomieniu podać:

- imię, nazwisko i stanowisko lub funkcję osoby

stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego,

- numer telefonu, z którego dzwoni osoba

powiadamiająca,

- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,

- krótki opis zdarzenia;

2) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

3) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w celu:

a) uniemożliwienia przebywania osób postronnych w miejscu

zdarzenia,

b) zapobieżenia rozprzestrzeniania się skażeń

promieniotwórczych.

3. Postępowanie kierownika jednostki organizacyjnej:

1) wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia, obejmującej

teren, na którym może występować jakiekolwiek nietrwałe

(usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki

promieniowania przekracza poziom 100 mikrosiwertów na

godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna);

2) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz

innych niebiorących udziału w postępowaniu awaryjnym,

oznaczenie granic strefy i uniemożliwienie dostępu do

niej osób postronnych;

3) powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki: ..

.......................................................

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. a), potwierdzone w

ciągu 3 godzin informacją pisemną przesłaną na numer

faksu .................................................

W powiadomieniu podać:

a) dane dotyczące jednostki organizacyjnej (zgodnie z

pkt 1 ppkt 1-4),

b) opis przebiegu zdarzenia, z podaniem rodzaju obiektu

lub instalacji (w przypadku pracowni izotopowych,

transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych lub

prac terenowych ze źródłami promieniotwórczymi -

rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych,

których dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji

zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i aktywności

substancji promieniotwórczych, które przedostały się

do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku

uderzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń, w tym

skażeń osób,

c) informację o dotychczas podjętych działaniach

zabezpieczających miejsce zdarzenia,

d) przewidywany dalszy przebieg zdarzenia;

4) dalsze postępowanie według procedur awaryjnych, o których

mowa w pkt 1 ppkt 7, lub w uzgodnieniu z Prezesem

Państwowej Agencji Atomistyki;

5) zawiadomienie, po uzgodnieniu z Prezesem Państwowej

Agencji Atomistyki, wojewódzkiego stanowiska koordynacji

ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej .................

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 5 lit. f), wraz z podaniem

treści informacji o zdarzeniu, która powinna być

przekazywana społeczności lokalnej, jeżeli rozwój

zdarzenia może prowadzić do zagrożenia o skutkach

sięgających poza teren jednostki organizacyjnej (w tym

również w sytuacji zdarzenia zaistniałego podczas

transportu materiałów jądrowych lub źródeł i odpadów

promieniotwórczych poza terenem jednostki) lub gdy

zagrożenie publiczne już wystąpiło;

6) utrzymywanie kontaktu z Prezesem Państwowej Agencji

Atomistyki, w trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do

odwołania postępowania, w celu:

a) bieżącego informowania o rozwoju sytuacji i

przekazywania Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki

danych potrzebnych do prowadzenia ocen i prognoz

zagrożenia,

b) korzystania z zaleceń przekazywanych przez

specjalistów wskazanych przez Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki (służbę awaryjną Prezesa PAA), a w

razie potrzeby z pomocy w zakresie pomiarów

dozymetrycznych specjalistów skierowanych przez

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (ekipy

dozymetrycznej) na miejsce zdarzenia;

7) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki, po zakończeniu działań mających na celu

usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu zagrożenia,

informacji zawierającej:

a) opis przebiegu zdarzenia, z określeniem jego przyczyn,

b) ogólną ocenę zagrożenia w wyniku zdarzenia,

c) opis przebiegu likwidacji zagrożenia i usuwania

skutków zdarzenia,

d) listę osób poszkodowanych wraz z określeniem rodzaju

uszkodzeń ciała i wstępną ocenę dawek pochłoniętych

i skażeń tych osób,

e) ocenę skażeń powierzchni roboczych stanowisk pracy

i środowiska,

f) wykaz zastosowanych metod pomiarowych i przyrządów

dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywidualnej

i sprzętu użytego do likwidacji skutków zdarzenia,

g) opis procedur zastosowanych w usuwaniu skażeń

pomieszczeń, terenu i dekontaminacji osób,

h) protokół z kontroli dozymetrycznej jednostki,

przeprowadzonej po usunięciu skutków zdarzenia.

4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu

postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego

odbywają się z częstotliwością ..............................

.............................

(podpis kierownika

jednostki organizacyjnej)

______

1 Przykładowo: dla pracowni izotopowej klasy II - niekontrolowane skażenie powierzchni roboczych; dla prac w terenie ze źródłami zamkniętymi - utrata źródła, wypadnięcie źródła z pojemnika; dla teleradioterapii z użyciem źródła promieniotwórczego lub dla defektoskopii izotopowej - zacięcie mechanizmu powrotu źródła do obudowy i podobne; w przypadku kilku rodzajów działalności lub kilku scenariuszy sytuacji awaryjnych - przypisać poszczególnym sytuacjom i procedurom postępowania jednoznaczne symbole lub numery; dla objektów jądrowych - odpowiednia część raportu bezpieczeństwa obiektu.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO

1. Dane podstawowe:

1) województwo ..........................................;

2) wojewoda (imię, nazwisko, adresy i telefony, faks, adres

poczty elektronicznej): ...............................

.......................................................

......................................................;

3) służby współpracujące w postępowaniu awaryjnym (adresy,

nazwiska i telefony kontaktowe):

a) wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa

Państwowej Straży Pożarnej ........................,

b) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej .....,

c) pogotowie ratunkowe ...............................,

d) Komenda Wojewódzka Policji ........................,

e) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny ..........,

f) wojewódzki inspektor ochrony środowiska ...........,

g) oddział Straży Granicznej (dla województw

przygranicznych) ..................................,

h) Inspektorat Obrony Cywilnej .......................,

i) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ..............,

j) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Ludności ..........................................,

k) inne (potrzebne według oceny wojewody) ............;

4) przekazany przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

wykaz znajdujących się na terenie województwa jednostek

organizacyjnych, prowadzących działalność z materiałami

jądrowymi lub źródłami promieniotwórczymi, dla których

zasięg skutków zdarzenia radiacyjnego powstałego na ich

terenie może przekroczyć granice terenu jednostki

organizacyjnej, z podziałem na:

a) jednostki kategorii I (jednostki dla których została,

niezależnie od stref, o których mowa w lit. b,

określona strefa wymagająca zaplanowania działań

wyprzedzających, w tym ewakuacji ludności, to jest

działań wprowadzanych w sytuacji zdarzenia, którego

zasięg skutków może przekroczyć granice terenu tej

jednostki), obejmujące:

- reaktory o mocy cieplnej powyżej 100 megawatów (MW),

- przechowalniki zawierające wypalone paliwo jądrowe

w ilości równoważnej rdzeniowi reaktora o mocy

cieplnej 3.000 MW,

- obiekty zawierające otwarte źródła promieniotwórcze

w ilości przekraczającej:

- w przypadku mieszaniny ciekłych lub gazowych

produktów rozszczepienia - aktywność 5x104

terabekereli (TBq),

- w przypadku mieszaniny izotopów jodu - aktywność

104 TBq,

- w przypadku mieszaniny gazów szlachetnych -

aktywność 107 TBq,

- w przypadku innych otwartych źródeł

promieniotwórczych - 10.000-krotnie wartość

aktywności A2 określoną w Umowie europejskiej

dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. z 2002 r. Nr

194, poz. 1629),

zawierający następujące dane:

- nazwa i adres jednostki organizacyjnej ...........,

- rodzaj obiektu lub urządzenia .....................

(przykładowo: reaktor badawczy o mocy ........ MW),

- lokalizacja na mapie województwa z oznaczeniem

strefy objętej planowaniem działań wyprzedzających

oraz strefy objętej planowaniem działań

interwencyjnych ..................................,

- rodzaj działalności jednostki według zezwolenia

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, numer

zezwolenia .......................................,

- imię, nazwisko, telefony oraz adresy służbowy i

prywatny kierownika jednostki organizacyjnej ......

..................................................,

- imię, nazwisko, telefony oraz adresy służbowy i

prywatny inspektora ochrony radiologicznej jednostki

organizacyjnej ....................................

oraz w postaci załącznika - zakładowy plan

postępowania awaryjnego, wraz z informacją dotyczącą

potencjalnych zdarzeń, których zasięg skutków może

przekroczyć granice terenu jednostki, przekazywaną

przez kierownika jednostki organizacyjnej ludności

przebywającej w strefie działań wyprzedzających oraz w

strefach działań interwencyjnych, obejmującą:

- podstawowe dane o skutkach oddziaływania

promieniowania jonizującego na człowieka i

środowisko,

- rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze ich

rozwoju, brane pod uwagę w projekcie obiektu lub

urządzenia, mogące prowadzić do wystąpienia zdarzeń

radiacyjnych powodujących zagrożenie poza terenem

jednostki organizacyjnej, z określeniem rodzaju i

zasięgu ich potencjalnych skutków dla ludności i

środowiska,

- określenie sposobu alarmowania ludności o

wystąpieniu zdarzenia mogącego powodować zagrożenie

poza terenem jednostki organizacyjnej oraz wskazanie

środków przewidzianych w zakładowym planie

postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia

takiej sytuacji, zgodnie z ppkt 5,

- wskazanie sposobów postępowania i zachowania się

ludności w celu ochrony przed skutkami zdarzenia i

uzyskania niezbędnej pomocy,

b) jednostki kategorii II (jednostki, dla których zostały

określone strefy objęte planowaniem działań

interwencyjnych) obejmujące:

- reaktory o mocy cieplnej od 2 MW do 100 MW,

- przechowalniki zawierające wypalone paliwo jądrowe

w ilości równoważnej rdzeniowi reaktora o mocy

cieplnej od 10 MW do 3.000 MW,

- obiekty zawierające otwarte źródła promieniotwórcze

w ilości przekraczającej:

- w przypadku mieszaniny ciekłych lub gazowych

produktów rozszczepienia - aktywność 500 TBq,

- w przypadku mieszaniny izotopów jodu - aktywność

102 TBq,

- w przypadku mieszaniny gazów szlachetnych -

aktywność 105 TBq,

- w przypadku innych otwartych źródeł

promieniotwórczych: 100-krotnie wartość aktywności

A2 określoną w Umowie europejskiej dotyczącej

międzynarodowego przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych (ADR),

zawierający następujące dane:

- nazwa i adres jednostki organizacyjnej ..........,

- rodzaj obiektu lub urządzenia ....................

(przykładowo: reaktor badawczy o mocy ....... MW),

- lokalizacja na mapie województwa z oznaczeniem

strefy objętej planowaniem działań interwencyjnych

.................................................,

- rodzaj działalności jednostki według zezwolenia

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, numer

zezwolenia ......................................,

- imię, nazwisko, telefony oraz adresy służbowy i

prywatny kierownika jednostki organizacyjnej .....

.................................................,

- imię, nazwisko, telefony oraz adresy służbowy i

prywatny inspektora ochrony radiologicznej jednostki

organizacyjnej ...................................

oraz w postaci załącznika - zakładowy plan

postępowania awaryjnego, wraz z informacją dotyczącą

potencjalnych zdarzeń, których zasięg skutków może

przekroczyć granice terenu jednostki, przekazywaną

przez kierownika jednostki organizacyjnej ludności

przebywającej w strefach działań interwencyjnych,

obejmującą:

- podstawowe dane o skutkach oddziaływania

promieniowania jonizującego na człowieka i

środowisko,

- rodzaje sytuacji awaryjnych i scenariusze ich

rozwoju brane pod uwagę w projekcie obiektu lub

urządzenia, mogące prowadzić do wystąpienia zdarzeń

radiacyjnych powodujących zagrożenie poza terenem

jednostki organizacyjnej, z określeniem rodzaju i

zasięgu ich potencjalnych skutków dla ludności i

środowiska,

- określenie sposobu alarmowania ludności o

wystąpieniu zdarzenia mogącego powodować zagrożenie

poza terenem jednostki organizacyjnej oraz wskazanie

środków przewidzianych w zakładowym planie

postępowania awaryjnego na wypadek wystąpienia

takiej sytuacji, zgodnie z ppkt 5,

- wskazanie sposobów postępowania i zachowania się

ludności w celu ochrony przed skutkami zdarzenia i

uzyskania niezbędnej pomocy;

5) sposób powiadamiania ludności o wystąpieniu zdarzenia

radiacyjnego oraz o wprowadzeniu działań wyprzedzających

lub działań zmierzających do likwidacji zagrożenia i

usunięcia skutków zdarzenia, w tym o działaniach

interwencyjnych ........................................

........................................................

........................................................

2. Postępowanie osoby powiadamiającej - przedstawiciela służby,

inspekcji lub straży podległych wojewodzie, która uzyskała

informację o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego

spowodować zagrożenie publiczne na terenie województwa:

1) określenie źródła informacji, którym może być:

a) kierownik jednostki organizacyjnej, w której nastąpiło

zdarzenie powodujące zagrożenie przekraczające teren

jednostki,

b) uczestnik lub świadek wypadku podczas transportu

źródeł i odpadów promieniotwórczych poza terenem

jednostki organizacyjnej,

c) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,

d) inne źródło informacji1;

2) bezzwłoczne powiadomienie:

a) wojewody: ........ (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 2),

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (jeżeli

informacja o zdarzeniu nie pochodzi od niego) ......

........... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. i),

oraz, jeżeli charakter zdarzenia tego wymaga:

c) Państwowej Straży Pożarnej: ........................

........... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. b),

d) pogotowia ratunkowego ..............................

........... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. c),

e) Policji ... (telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. d).

W powiadomieniu podać:

- imię i nazwisko, miejsce pracy i stanowisko lub funkcję

osoby powiadamiającej,

- numer telefonu, z którego dzwoni osoba powiadamiająca,

- dokładną lokalizację miejsca zdarzenia,

- krótki opis zdarzenia;

3) zorganizowanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

4) zorganizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia w sposób

uzgodniony z wojewodą i służbami jemu podległymi lub

z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, w celu

uniemożliwienia przebywania osób postronnych w miejscu

zdarzenia.

3. Postępowanie wojewody:

1) w przypadku zdarzenia zaistniałego w jednostce kategorii

I, prowadzącego do zagrożenia poza terenem jednostki

organizacyjnej:

a) powiadomienie ludności w sposób określony w pkt 1 ppkt

5 o wprowadzeniu działań wyprzedzających w strefie

............ (o której mowa w pkt 1 ppkt 4 lit. a), na

podstawie informacji kierownika jednostki

organizacyjnej, na terenie której powstało zdarzenie,

b) podjęcie działań wyprzedzających;

2) jeżeli źródłem informacji o zdarzeniu nie jest Prezes

Państwowej Agencji Atomistyki - powiadomienie Prezesa

Państwowej Agencji Atomistyki: .........................

(telefon zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. i), potwierdzone w

ciągu 3 godzin informacją pisemną przesłaną na numer

faksu ..................................................

W powiadomieniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

podać:

- województwo i dane personalne wojewody (zgodnie z pkt 1

ppkt 2), a w przypadku gdy osoba powiadamiająca nie

jest wojewodą, ale działa z jego upoważnienia,

dodatkowo: imię, nazwisko i stanowisko tej osoby oraz

numer telefonu, z którego dzwoni,

- opis przebiegu zdarzenia, z podaniem kategorii

jednostki (zgodnie z pkt 1 ppkt 4) oraz rodzaju

działalności w warunkach narażenia, podczas prowadzenia

której wystąpiło zdarzenie (w przypadku transportu

źródeł i odpadów promieniotwórczych lub prac terenowych

ze źródłami promieniotwórczymi - dodatkowo rodzaju i

aktywności substancji promieniotwórczych, których

dotyczyło zdarzenie), dokładnej lokalizacji zdarzenia,

wstępnej oceny rodzaju i aktywności substancji

promieniotwórczych, które przedostały się do

środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku

zdarzenia oraz wstępnej oceny rozmiaru skażeń, w tym

skażeń tych osób,

- informację o dotychczas podjętych działaniach

zabezpieczających miejsce zdarzenia oraz o działaniach

wyprzedzających,

- informację o dotychczasowym zaangażowaniu osób

postronnych oraz Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia

ratunkowego i Policji,

- przewidywany dalszy przebieg zdarzenia,

- zasięg informacji o zdarzeniu przekazanej społeczności

lokalnej;

3) prowadzenie bieżącej analizy sytuacji oraz bieżąca

współpraca z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki,

w trakcie całego przebiegu zdarzenia aż do odwołania

postępowania, w celu:

a) informowania o rozwoju sytuacji i przekazywania danych

potrzebnych do prowadzenia przez Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki ocen i prognoz zagrożenia,

b) uzyskania informacji o wynikach ocen zagrożenia,

w szczególności o możliwości przekroczenia poziomów

interwencyjnych w strefach określonych w pkt 1 ppkt 4

lit. b i poza nimi,

c) korzystania z zaleceń przekazywanych przez

specjalistów wskazanych przez Prezesa Państwowej

Agencji Atomistyki (służbę awaryjną Prezesa PAA), a w

razie potrzeby z pomocy w zakresie pomiarów

dozymetrycznych specjalistów skierowanych przez

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (ekipy

dozymetrycznej) na miejsce zdarzenia,

d) formułowania treści odpowiednich komunikatów dla

ludności i ich przekazywania;

4) w przypadku gdy rozwój sytuacji awaryjnej może prowadzić

do zagrożenia publicznego o skutkach sięgających poza

teren województwa albo gdy zagrożenie takie już

wystąpiło, zawiadomienie, w uzgodnieniu z Prezesem

Państwowej Agencji Atomistyki, Krajowego Centrum

Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności .............

(telefony zgodnie z pkt 1 ppkt 3 lit. j);

5) w przypadku zdarzenia radiacyjnego podczas transportu,

prac w terenie, zdarzenia spowodowanego przez nieznanego

sprawcę lub stwierdzenia zwiększonego promieniowania,

którego źródło nie jest znane:

a) wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia obejmującej

teren, na którym może występować jakiekolwiek

nietrwałe (usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc

dawki promieniowania przekraczająca 100 mikrosiwertów

na godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna),

b) usunięcie ze strefy awaryjnej osób poszkodowanych oraz

innych niebiorących udziału w postępowaniu awaryjnym

i zabezpieczenie dostępu do strefy;

6) w sytuacji przekazania przez Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki informacji o możliwości przekroczenia poziomów

interwencyjnych:

a) podjęcie działań, które zapewnią po wprowadzeniu

działań interwencyjnych:

- w przypadku czasowego przesiedlenia - zabezpieczenie

pozostawionego mienia oraz zapewnienie przesiedlonej

ludności: miejsc zamieszkania, transportu, warunków

powrotu do miejsc stałego zamieszkania,

- w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach

zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne

artykuły żywnościowe i wodę pitną oraz pomoc

medyczną,

- w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem -

dystrybucję tych preparatów,

- w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania

skażonej żywności i wody pitnej - wycofanie z sieci

sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie,

zamknięcie źródeł skażonej wody pitnej, bezpłatną

dystrybucję wody pitnej oraz wprowadzenie do

sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych,

- w przypadku zakazu lub ograniczenia karmienia

zwierząt hodowlanych skażoną paszą i pojenia skażoną

wodą oraz wypasu bydła na skażonym terenie -

udostępnienie hodowcom nieskażonej paszy i wody oraz

nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu bydła na

skażonych pastwiskach,

b) wprowadzenie niezbędnych ograniczeń w ruchu osób i

towarów na terenie województwa, a w przypadku gdy jego

obszar przylega do granicy państwowej - w porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - również

w ruchu transgranicznym, z określeniem ich rodzaju,

daty wprowadzenia, miejsca i przewidywanego czasu

trwania,

c) przygotowanie i zapewnienie działania placówek służby

zdrowia w trybie odpowiednim do rozwoju sytuacji;

7) sporządzenie i przesłanie do Prezesa Państwowej Agencji

Atomistyki, po zakończeniu działań mających na celu

usunięcie skutków zdarzenia i po ustaniu zagrożenia,

informacji zawierającej:

a) opis przebiegu zdarzenia, z określeniem przyczyn oraz

oceną zdarzenia,

b) opis sposobu likwidacji zagrożenia i usuwania skutków

zdarzenia, wraz z danymi osoby kierującej akcją,

c) listę osób poszkodowanych, wraz z określeniem rodzaju

uszkodzeń ciała i wstępną oceną dawek pochłoniętych i

skażeń tych osób,

d) ocenę dawek skutecznych osób uczestniczących w

działaniach ratowniczych, wraz z określeniem pomiarów

stanowiących podstawę oceny,

e) ocenę skażeń środowiska,

f) wykaz stosowanych metod pomiarowych i przyrządów

dozymetrycznych, sprzętu ochrony indywidualnej i

innego sprzętu użytego do likwidacji skutków

zdarzenia,

g) opis procedur stosowanych przy usuwaniu skażeń

pomieszczeń, terenu i dekontaminacji osób,

h) protokoły z kontroli dozymetrycznych, przeprowadzonych

po zakończeniu działań podjętych w celu likwidacji

zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia.

4. Ćwiczenia okresowe:

Ćwiczenia okresowe w celu przeglądu i aktualizacji planu

postępowania awaryjnego na wypadek zagrożenia radiacyjnego,

z uwzględnieniem sposobu informowania ludności, zgodnie

z procedurą określoną w pkt 1 ppkt 5, odbywają się

z częstotliwością ...........................................

.........................

(podpis wojewody)

______

1 Przykładowo: osoba, która znalazła przedmiot mogący być źródłem promieniotwórczym lub zawierać substancje promieniotwórcze.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.03.38.333).