Art. 44. - [Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego] - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.652 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2026 r.
Art.  44.  [Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego]
1. 
Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego albo krajowego koordynatora ratownictwa medycznego.
2. 
(uchylony).
3. 
Zespół ratownictwa medycznego nie transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, która zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 21a ust. 1, nie udziela świadczeń w warunkach zwiększonej gotowości.