Organy właściwe do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.47.318

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1964 r.
w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie. *

Na podstawie art. 888 § 2, art. 909, 969 i 1013 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwolenie na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową wydaje prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), właściwej ze względu na siedzibę tej jednostki.
2.
Jeżeli przedmiotem darowizny lub zapisu jest nieruchomość położona na terenie innej powiatowej, miejskiej, dzielnicowej rady narodowej albo jeżeli nieruchomość taka wchodzi w skład spadku, zezwolenie wydaje się w porozumieniu z prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), właściwej ze wzglądu na miejsce położenia nieruchomości.
3.
Zezwolenie na przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie na rzecz jednostki organizacyjnej niepaństwowej wydaje prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
W wypadkach gdy nabywcą majątku jest organizacja spółdzielcza, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii właściwego Centralnego Związku Spółdzielczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.
* Z dniem 1 czerwca 1975 r. do wojewodów przechodzą następujące dotychczasowe zadania i uprawnienia naczelników powiatów wynikające z z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie (Dz. U. Nr 47, poz. 318): wydawanie zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową (§ 1 ust. 1), wydawanie zezwoleń na przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie na rzecz jednostki organizacyjnej niepaństwowej (§ 1 ust. 3), zgodnie z § 2 pkt 31 rozporządzenia z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie (Dz.U.75.17.94).