Organy właściwe do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.27.113

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1980 r.
w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

Na podstawie art. 888 § 2, 909, 969 i 1013 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252 i z 1976 r. Nr 19, poz. 122) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwolenie na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku, nie stanowiących wartości dewizowych, przez jednostkę organizacyjną niepaństwową o zasięgu działania nie obejmującym całego kraju wydaje terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki.
2.
Jeżeli przedmiotem darowizny lub zapisu jest nieruchomość położona na terenie innego województwa (miasta stopnia wojewódzkiego) albo jeżeli nieruchomość taka wchodzi w skład spadku - zezwolenie wydaje się w porozumieniu z terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
3.
Zezwolenie na przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie na rzecz jednostki organizacyjnej niepaństwowej wydaje terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
Zezwolenie na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku, nie stanowiących wartości dewizowych albo środków pieniężnych, przez jednostkę organizacyjną niepaństwową o ogólnokrajowym zasięgu działania oraz na przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie na rzecz takiej jednostki wydaje Minister Sprawiedliwości.
Zezwolenie na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku, stanowiących wartości dewizowe, przez jednostki organizacyjne niepaństwowe bez względu na zasięg ich działania oraz na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku, stanowiących środki pieniężne, przez jednostki organizacyjne niepaństwowe o ogólnokrajowym zasięgu działania wydaje Minister Finansów.
W razie gdy nabywcą majątku jest organizacja spółdzielcza, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii właściwego centralnego związku spółdzielni.
Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są załatwiane przez organy właściwe według przepisów dotychczasowych aż do ich zakończenia decyzją ostateczną.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie (Dz. U. Nr 47, poz. 318).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.