Art. 888. - [Umowa darowizny] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Art.  888.  [Umowa darowizny]
§  1. 
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
§  2. 
(uchylony).