Określenie zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.17.94

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1975 r.
w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Do wojewódzkich rad narodowych przechodzą następujące dotychczasowe zadania i uprawnienia powiatowych rad narodowych wynikające z ustawy i dekretów:

z dziedziny finansów:

1)
z ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1, z 1964 r. Nr 41, poz. 277 i z 1972 r. Nr 23, poz. 164): podwyższanie lub obniżanie na określonym terenie w granicach do 10% stawek opłaty ustalonych w trybie art. 1 ust. 3 ustawy (art. 1 ust. 6);
1a) 1
z ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91): wprowadzanie oraz zawieszanie w całości lub części obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od padnięcia (art. 5 ust. 3)
2)
z ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244):
a)
zaliczanie na dochód wojewódzkich rad narodowych podatków od spółdzielczości, z wyjątkiem przekazanych na podstawie ustawy budżetowej do budżetu centralnego i budżetów gminnych rad narodowych (art. 19 ust. 4 pkt 1),
b) 2
(skreślona),
c)
ustalanie udziału własnego w podatku od nieruchomości będącego dochodem miejskich rad narodowych (art. 20 ust. 5),
d)
ustalanie wytycznych w sprawie uchwalania przez gminne rady narodowe budżetu terenowego w pełnej szczegółowości określonej klasyfikacją budżetową (art. 43 ust. 3);

z dziedziny zdrowia i opieki społecznej:

3)
z ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. z 1959 r. Nr 69, poz. 434, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115): organizowanie i prowadzenie zakładów lecznictwa otwartego dla nałogowych alkoholików (art. 12 § 2).
Do wojewodów przechodzą następujące dotychczasowe zadania i uprawnienia naczelników powiatów wynikające z ustaw, dekretów i rozporządzeń Rady Ministrów:

z dziedziny rolnictwa:

1)
z rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373, z 1951 r. Nr 1, poz. 4, z 1972 r. Nr 49, poz. 317 i z 1974 r. Nr 22, poz. 131): podejmowanie działań w celu ustalenia zaraźliwej choroby zwierząt oraz czynności z tym związanych (art. 23-25, art. 36, art. 40 i 41, art. 43, art. 52, art. 55-58, art. 60 i 61, art. 63, art. 66 i 67, art. 69 i art. 70-74);
2)
z rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 18, poz. 132 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115): wyznaczanie lekarzy weterynarii i oglądaczy do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz lekarzy weterynarii do sprawdzania badania i ustalanie obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa (art. 9 ust. 1);
3)
z dekretu z dnia 24 września 1947 r. o rejestracji pracowników służby weterynaryjnej (Dz. U. Nr 61, poz. 338): prowadzenie rejestracji lekarzy weterynarii, felczerów weterynarii, sanitariuszy weterynarii, oglądaczy zwierząt rzeźnych i mięsa, trychinoskopistów, dezynfektorów i innych osób przeszkolonych w pomocniczej służbie weterynaryjnej (art. 1);
4)
z ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32, poz. 135):
a)
zarządzanie i ogłaszanie powszechnej elektryfikacji (art. 1 ust. 1),
b)
powoływanie komisji elektryfikacji (art. 6);
5)
z ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216, z 1972 r. Nr 49, poz. 312 i z 1974 r. Nr 22, poz. 131): wprowadzanie uproszczeń w sprawie wyznaczenia i przejęcia na własność Państwa terenów budowlanych w razie pilnej konieczności uporządkowania wsi zniszczonej na skutek klęski żywiołowej (art. 17);
6)
z ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13):
a)
wydawanie decyzji o podjęciu postępowania scaleniowego w trybie określonym w art. 6 ust. 1 oraz postępowania wymiennego (art. 6 ust. 3),
b)
przeprowadzanie postępowania scaleniowego lub wymiennego (art. 7 ust. 1),
c)
wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 12 ust. 1);
7)
z ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230):
a)
orzekanie o obowiązku przekazywania nadwyżek wód kopalnianych (art. 44 ust. 2),
b)
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (art. 55 ust. 1),
c)
ustanawianie stref ochronnych źródeł (art. 59 ust. 2),
d)
dokonywanie podziału kosztów przypadających na zakłady, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub urządzeń wodnych albo w inny sposób przyczyniły się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód lub urządzeń (art. 80 ust. 2);
8)
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej (Dz. U. Nr 49, poz. 318): ustalanie liczby stanowisk gminnej służby rolnej dla gmin oraz określanie urzędów gmin, w których mogą być zatrudnieni młodsi instruktorzy (§ 1 ust. 2);

z dziedziny leśnictwa:

9)
z ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1949 r. Nr 25, poz. 180 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317): wydawanie zarządzeń wymienionych w art. 19 ust. 1 w sprawie pomników przyrody (art. 19 ust. 2);
10)
z ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197):
a)
wydzierżawianie obwodów łowieckich wspólnych kołom łowieckim oraz innym jednostkom Polskiego Związku Łowieckiego (art. 14 ust. 2 pkt 2) oraz podejmowanie decyzji o rozwiązaniu umów dzierżawy z dzierżawcami nie dotrzymującymi warunków umowy (art. 14 ust. 6),
b)
przekazywanie otrzymanych czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich poszczególnym naczelnikom gmin oraz państwowym gospodarstwom rolnym i przedsiębiorstwom lasów państwowych (art. 17 ust. 1 i 2),
c)
zarządzanie nie wydzierżawionymi obwodami łowieckimi wspólnymi (art. 18 ust. 2),
d)
prowadzenie ewidencji i rejestracji kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego (art. 47 ust. 2),
e)
w razie podziału obwodu łowieckiego lub zmiany jego granic - rozliczanie dotychczasowego dzierżawcy obwodu łowieckiego z tytułu nadpłaconego czynszu dzierżawnego oraz z tytułu nakładów poniesionych w ostatnich dwóch latach przed podziałem obwodu (art. 59 ust. 4);
11)
z ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283):
a)
koordynowanie działalności nadleśniczych i dyrektorów parków narodowych, ustalanie kierunków ich działania oraz zadań w zakresie zagospodarowania lasów i zapewnienia niezbędnych środków finansowych (art. 4 ust. 1),
b)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez nadleśniczego, dyrektora parku narodowego, naczelnika gminy lub inny uprawniony organ (art. 4 ust. 2),
c)
wydawanie zezwoleń na zmianę uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania (art. 7 ust. 2);

z dziedziny finansów:

12)
z ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140): obniżanie podatku wyrównawczego poszczególnym podatnikom w granicach do 25% (art. 17 ust. 2);
13)
z ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o funduszu gminnym (Dz. U. Nr 49, poz. 313): rozstrzyganie sporów w sprawie ustalenia sposobu zarządzania środkami funduszu gminnego przez naczelników gmin (art. 8 ust. 4);
14)
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego (Dz. U. z 1971 r. Nr 31, poz. 282, z 1973 r. Nr 34, poz. 198 i z 1974 r. Nr 43, poz. 258):
a)
zaliczanie poszczególnych miejscowości do stref ekonomicznych (§ 2),
b)
obniżanie wymiaru podatku gruntowego we wsiach, w których z powodu szczególnie trudnych warunków produkcyjnych osiągane są wyniki gospodarcze znacznie niższe od przeciętnych, oraz we wsiach o ograniczonych możliwościach zarobkowania poza gospodarstwem rolnym (§ 13 ust. 1 i § 14 ust. 1),
c)
upoważnianie naczelników gmin (miast i gmin) i naczelników miast do wyłączenia z prawa korzystania z obniżek tych podatników, którzy sami bądź pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym członkowie rodziny oprócz gospodarstwa rolnego mają inne stałe źródła dochodów (§ 14 ust. 2),
d)
obniżanie lub podwyższanie podatku w miejscowościach, które w wyniku zmiany w podziale administracyjnym znalazły się w strefie ekonomicznej o wyższych lub niższych normach przychodu szacunkowego albo o niższych lub wyższych stawkach kwotowych, wskutek czego podatek byłby za wysoki lub za niski w stosunku do faktycznych przychodów gospodarstw (§ 15);
14a) 3
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 49, poz. 303):
a)
uzgadnianie normowej wartości ubezpieczeniowej bydła i koni (§ 5 pkt 3 lit. a),
b)
wyłączanie z ewidencji obszarów użytków rolnych o charakterze bagiennym lub podtapianych, jeżeli skład botaniczny znajdujących się na nich traw nie uzasadnia zaliczenia ich do klasy I-IV według normy państwowej dla siana (§ 10 ust. 2),
c)
uzgadnianie zasady ustalania szkód w trzodzie chlewnej w wysokości 90% wartości zwierząt, jeżeli suma wypłacanych odszkodowań w obowiązkowym ubezpieczeniu trzody chlewnej w okresie ostatnich dwóch lat jest niższa od 60% sumy zainkasowanych składek w stosunku rocznym (§ 43 ust. 7).

z dziedziny gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

15)
z ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 i Nr 22, poz. 131):
a)
ustalanie wysokości stawek odszkodowania za wywłaszczane grunty określone w art. 8 ust. 1, 2 i 8 pkt 1 lit. b) (art. 8 ust. 9),
b) 4
orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości, ustaleniu odszkodowania, nadaniu własności nieruchomości zamiennej, o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej oraz wykonywanie czynności z tym związanych - w razie gdy wartość szacunkowa nieruchomości określona według art. 8 ustawy wynosi ponad 1 mln zł (art. 10 ust. 5 , art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1, 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 1 i 3, art. 22, art. 23 ust. 2, art. 25, art. 31, art. 34, art. 46, art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2);
16)
z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298 i z 1974 r. Nr 22, poz. 131):
a)
wyrażanie zgody na założenie lub rozszerzenie cmentarza wyznaniowego przez związek wyznaniowy (art. 1 ust. 3),
b)
ustalanie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych w odniesieniu do cmentarzy wyznaniowych (art. 2 ust. 3),
c)
podejmowanie decyzji w sprawach wydania zwłok szkołom wyższym (art. 10 ust. 2),
d)
wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa (art. 14 ust. 3);
17)
z ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229): wykonywanie funkcji organu I instancji w zakresie budownictwa jednostek gospodarki uspołecznionej, objętego planem społeczno-gospodarczego rozwoju województwa lub planem centralnym (art. 57 ust. 1 pkt 2);

z dziedziny handlu, przemysłu i usług:

18)
z ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 27, poz. 158): wydawanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli terytorialny zasięg działalności przedsiębiorstwa przekracza teren, na którym działają organy właściwe do wydawania uprawnień (art. 3 ust. 2);

z dziedziny spraw wyznaniowych:

19)
z ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1974 r. Nr 22, poz. 131):
a)
wyłączanie od przejęcia na własność Państwa miejsc przeznaczonych do wykonywania kultu religijnego, jak również budynków mieszkalnych stanowiących siedzibę klasztorów, kurii biskupich i arcybiskupich, konsystorzy i zarządów innych związków wyznaniowych - choćby budynki te lub miejsca stanowiły część nieruchomości podlegających przejęciu na własność Państwa (art. 2 ust. 2),
b)
orzekanie o tym, czy nieruchomość ziemska posiada charakter nieruchomości związku wyznaniowego (art. 4 ust. 4),
c)
orzekanie o tym, czy nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne proboszcza, oraz o przejęciu na własność Państwa nadwyżki gospodarstwa rolnego proboszcza (art. 4 ust. 5);
20)
z dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. z 1952 r. Nr 25, poz. 172, z 1957 r. Nr 1, poz. 3 i z 1974 r. Nr 22, poz. 131):
a)
obejmowanie majątków fundacji podlegających przejęciu na rzecz Państwa (art. 7),
b)
określanie mienia ruchomego i nieruchomego należącego do poszczególnych fundacji, a podlegającego przejęciu na własność Państwa (art. 8),

- w odniesieniu do fundacji, których majątki służyły lub miały służyć celom kultu religijnego oraz innym celom związanym z działalnością kościołów, związków wyznaniowych, zakonów i organizacji religijnych;

z dziedziny zdrowia i opieki społecznej:

21)
z dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394):
a)
żądanie przedstawiania świadectw lekarskich o stanie zdrowia przez osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o szerzenie choroby wenerycznej (art. 12 ust. 1),
b)
wydawanie zarządzeń dotyczących zapewnienia ścisłego wykonania przepisów art. 2 i 3 dekretu (art. 13 ust. 1),
c)
badanie warunków powodujących lub ułatwiających zakażenie chorobami wenerycznymi oraz wydawanie niezbędnych zarządzeń w tym przedmiocie (art. 14 ust. 1);
22)
z ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67): zakładanie i utrzymywanie szpitali (art. 6 ust. 1 pkt 3);
23)
z ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170):
a)
wydawanie decyzji w sprawach:
-
umieszczania chorego na gruźlicę w szpitalu, w sanatorium przeciwgruźliczym lub w innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia (art. 6 ust. 1 pkt 1),
-
umieszczania dzieci i młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą od otoczenia, a usunięcie tego niebezpieczeństwa w inny sposób nie jest możliwe (art. 6 ust. 1 pkt 2),
-
przymusowego leczenia dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych (art. 6 ust. 1 pkt 3),
b)
ustalanie wykazu zakładów pracy przydatnych do prowadzenia szkolenia wewnątrzzakładowego dla chorych na gruźlicę, którzy nie mają zawodu bądź nie mogą być zatrudnieni w zawodzie wyuczonym lub faktycznie wykonywanym (art. 12 ust. 1);
24)
z ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. z 1959 r. Nr 69, poz. 434, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115): powoływanie komisji społeczno-lekarskiej do spraw przymusowego leczenia w zakładach lecznictwa otwartego (art. 14);
25)
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 88):
a)
ustalanie corocznych planów zatrudnienia inwalidów (§ 7 ust. 1),
b)
przyjmowanie zgłoszeń zakładów pracy o wolnych stanowiskach pracy przewidzianych dla inwalidów (§ 8 ust. 3, 4 i 5);

z dziedziny spraw wewnętrznych i obronności:

26)
z rozporządzenia z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1932 r. Nr 94, poz. 808, z 1946 r. Nr 4, poz. 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 i Nr 45, poz. 335, z 1950 r. Nr 44, poz. 401 i Nr 53, poz. 489, z 1954 r. Nr 23, poz. 83, z 1964 r. Nr 41, poz. 276, z 1972 r. Nr 49, poz. 317, z 1974 r. Nr 22, poz. 131): nadzór i rejestracja stowarzyszeń, których działalność przekracza granice gminy, miasta lub dzielnicy (art. 19-21, art. 24-28, art. 30, art. 37, art. 38 ust. 2, art. 39 i art. 43 lit. c);
27)
z dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 9, poz. 51, z 1959 r. Nr 27, poz. 168 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95): wydawanie zezwoleń na stały pobyt w strefie nadgranicznej (art. 12 ust. 1);
28)
z ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328): orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz o dostosowaniu pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem (art. 8);
29)
z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49):
a)
wydawanie decyzji o przyjęciu oświadczenia w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego przez osobę, dla której rodzice wybrali obywatelstwo obce (art. 6 ust. 3),
b)
przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka z rodziców posiadających różne obywatelstwa (art. 6) oraz o wyrażeniu zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci obywatelstwa polskiego (art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6, art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 3),
c)
orzekanie w sprawach o uznanie za obywatela polskiego (art. 9),
d)
wydawanie decyzji o przyjęciu oświadczenia w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemkę, która zawarła związek małżeński z obywatelem polskim (art. 10),
e)
wydawanie decyzji o przyjęciu oświadczenia w sprawie odzyskania obywatelstwa polskiego przez kobietę, która stosownie do prawa polskiego utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa (art. 11),
f)
wydawanie decyzji o przyjęciu oświadczenia w sprawie utraty obywatelstwa polskiego przez kobietę, która w myśl prawa obcego nabyła obywatelstwo obce wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa albo która posiadając obywatelstwo obce nabyła obywatelstwo polskie wskutek zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa, jeżeli następnie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione (art. 14);
30)
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju (Dz. U. Nr 23, poz. 213):
a)
zatwierdzanie rocznego lub kilkuletniego planu świadczeń na rzecz obrony kraju (§ 4 ust. 2),
b)
przesyłanie wyciągów z planu świadczeń do realizacji terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego (§ 4 ust. 3),
c)
wyrażanie zgody na realizację świadczeń poza planem (§ 5 ust. 1).

z innych dziedzin:

31)
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie (Dz. U. Nr 47, poz. 318):
a)
wydawanie zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową (§ 1 ust. 1),
b)
wydawanie zezwoleń na przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie na rzecz jednostki organizacyjnej niepaństwowej (§ 1 ust. 3).
Przepisy § 1 i 2 nie mają zastosowania do zadań i uprawnień należących uprzednio do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) przechodzą do miejskich rad narodowych i miejskich organów administracji państwowej w miastach liczących powyżej 30 tys. mieszkańców oraz w miastach będących siedzibami wojewódzkich organów władzy i administracji państwowej.
1.
Zadania i uprawnienia oraz sprawy indywidualne z zakresu administracji państwowej należące w myśl dotychczasowych przepisów do miejskich rad narodowych miast stanowiących dotychczas powiaty i do miejskich organów administracji państwowej w tych miastach należą do odpowiednich organów władzy i administracji państwowej w tych miastach. Wykaz miast stanowiących dotychczas powiaty zawiera załącznik do rozporządzenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dzielnicowych rad narodowych i dzielnicowych organów administracji państwowej w miastach podzielonych na dzielnice.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wojewódzkich radach narodowych i wojewodach, należy przez to rozumieć również miejskie rady narodowe i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1975 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MIAST STANOWIĄCYCH DOTYCHCZAS POWIATY

1. Będzin

2. Białystok

3. Bielsko-Biała

4. Brzeg

5. Bydgoszcz

6. Bytom

7. Chełm

8. Chorzów

9. Cieszyn

10. Czeladź

11. Częstochowa

12. Dąbrowa Górnicza

13. Elbląg

14. Gdańsk

15. Gdynia

16. Gliwice

17. Gniezno

18. Gorzów Wielkopolski

19. Grudziądz

20. Inowrocław

21. Jaworzno

22. Jelenia Góra

23. Kalisz

24. Katowice

25. Kielce

26. Konin

27. Koszalin

28. Legnica

29. Leszno

30. Lublin

31. Mysłowice

32. Nowy Sącz

33. Nysa

34. Olsztyn

35. Opole

36. Ostrowiec Świętokrzyski

37. Ostrów Wielkopolski

38. Otwock

39. Pabianice

40. Piła

41. Piotrków Trybunalski

42. Płock

43. Pruszków

44. Przemyśl

45. Racibórz

46. Radom

47. Ruda Śląska

48. Rybnik

49. Rzeszów

50. Sanok

51. Siedlce

52. Siemianowice

53. Skarżysko-Kamienna

54. Słupsk

55. Sopot

56. Sosnowiec

57. Stalowa Wola

58. Starachowice

59. Stargard Szczeciński

60. Szczecin

61. Świdnica

62. Świętochłowice

63. Świnoujście

64. Tarnów

65. Tczew

66. Tomaszów Mazowiecki

67. Toruń

68. Tychy

69. Wałbrzych

70. Włocławek

71. Zabrze

72. Zakopane

73. Zamość

74. Zawiercie

75. Zduńska Wola

76. Zgierz

77. Zielona Góra

78. Żyrardów

1 § 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 września 1975 r. (Dz.U.75.31.165) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 1975 r.
2 § 1 pkt 2 lit. b) skreślona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 września 1975 r. (Dz.U.75.31.165) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 1975 r.
3 § 2 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 września 1975 r. (Dz.U.75.31.165) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 1975 r.
4 § 2 pkt 15 lit. b) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1978 r. (Dz.U.78.8.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 1978 r.
5 § 2a dodany przez § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy (Dz.U.78.20.89) z dniem 7 września 1978 r.