[Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku] - Art. 46b. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 46b. - [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  46b.  [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku]
§  1. 
Wnioski o wpis składa się na urzędowym formularzu.
§  2. 
Rozpoznając wniosek o wpis, organ prowadzący rejestr zastawów bada:
1)
treść i formę wniosku;
2)
zgodność danych wskazanych we wniosku z dostępnymi mu danymi zgromadzonymi w systemach teleinformatycznych, przy pomocy których są prowadzone rejestry publiczne osób, ruchomości lub zbywalnych praw majątkowych.
§  3. 
Brak wymaganej treści lub niezachowanie wymaganej formy wniosku, lub niezgodność danych, o których mowa w § 2, stanowi przeszkodę do dokonania wpisu. Organ prowadzący rejestr zastawów informuje organ, który wystąpił o dokonanie wpisu, o przyczynie niedokonania wpisu.