Opłaty za czynności rzeczników patentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1431 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu, stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy.
§  2. 
1. 
Koszty zastępstwa zasądzane przez sądy lub orzekane przez Urząd Patentowy nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, sąd lub Urząd Patentowy podwyższa o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
§  3. 
1. 
Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
2. 
Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych

§  4. 
Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł - 90 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9)
powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
§  5. 
1. 
Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1)
ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;
2)
ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;
3)
naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
4)
stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;
5)
przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;
6)
stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego oraz stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego - 1680 zł.
2. 
Stawka określona w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
§  6. 
1. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynosi:
1)
przed sądem okręgowym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki;
2)
przed sądem apelacyjnym - 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 100% tej stawki.
2. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym wynosi:
1)
przed sądem okręgowym - 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 50% tej stawki;
2)
przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.
3. 
Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

§  7. 
Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1)
unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, patentu europejskiego lub uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz międzynarodowego wzoru przemysłowego - 1600 zł;
2)
unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny - 1600 zł, a jeżeli sprzeciw złożył ten sam rzecznik patentowy - 1200 zł;
3)
stwierdzenie wygaśnięcia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji lub stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego - 900 zł;
4)
udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej - 1000 zł;
5)
stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego - 500 zł.
§  8. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynosi 50% stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed Urzędem Patentowym

§  9. 
Stawka minimalna wynosi w sprawach o wniesienie sprzeciwu 400 zł.
§  10. 
Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynoszą 50% stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75% tej stawki.

Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§  11. 
1. 
Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 1200 zł.
2. 
Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;
4)
w postępowaniu zażaleniowym - 240 zł.
§  11a. 
W przypadku, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł. Do ustalenia stawek minimalnych w postępowaniu w drugiej instancji stosuje się § 11 ust. 2 pkt 1-3, z uwzględnieniem stawki określonej w zdaniu pierwszym. Stawka w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł.

Stawki minimalne w postępowaniu egzekucyjnym

§  11b. 
1. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego przy egzekucji z nieruchomości wynosi 50% stawki obliczonej na podstawie § 4 albo § 5 w zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki.
2. 
Stawka minimalna w sprawie zaopatrzenia tytułu wykonawczego w klauzulę wykonalności wynosi 120 zł.
3. 
Stawka minimalna w sprawie o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wynosi 480 zł.
4. 
Stawka minimalna w sprawie skargi na czynności komornika wynosi 80 zł.

Przepis końcowy

§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U.2003.212.2076), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (Dz.U.2017.694).