Opłaty za czynności rzeczników patentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.212.2076

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, zwanych dalej "opłatami";
2)
stawki minimalne opłat za czynności rzeczników patentowych, wykonujących zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, zwane dalej "stawkami minimalnymi";
3)
szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urzędu, sposób ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.
§  2. 
1. 
Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy lub orzeczenia przez Urząd Patentowy kosztów zastępstwa nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem.
2. 
Sąd lub Urząd Patentowy może przyznać opłaty wyższe od wskazanych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego; nie mogą być one jednak wyższe niż sześciokrotność stawki minimalnej.
3.  1
 W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, sąd lub Urząd Patentowy podwyższa o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
§  3. 
1. 
Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy rzecznika patentowego.
2. 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, rzecznik patentowy może ustalić stawkę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.
3. 
Określone w rozporządzeniu opłaty nie obejmują zwrotu wydatków poniesionych przez rzecznika patentowego, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.
§  4. 
1. 
Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
2. 
Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych

§  5. 
Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł - 60 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3)
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4)
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5)
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6)
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7)
powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
§  6. 
1. 
Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1)
ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 400 zł;
2)
ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 500 zł;
3)
naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 700 zł;
4)
stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 600 zł;
5)
przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 700 zł.
2. 
Stawka określona w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
§  7. 
1. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynosi:
1)
przed sądem okręgowym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki;
2)
przed sądem apelacyjnym - 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 100 % tej stawki.
2. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym wynosi:
1)
przed sądem okręgowym - 25 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 50 % tej stawki;
2)
przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.
3. 
Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi za sporządzenie i wniesienie kasacji 50 % stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.

Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

§  8. 
Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1)
unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1.600 zł;
2)
unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez upoważnionego za bezzasadny - 1.600 zł, a jeżeli sprzeciw złożył ten sam rzecznik patentowy - 1.200 zł;
3)
stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 900 zł;
4)
udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej - 1.000 zł;
5)
stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego - 500 zł.
§  9. 
Stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynosi 50 % stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.

Stawki minimalne w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym

§  10. 
Stawka minimalna wynosi w sprawach o:
1)
udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 600 zł;
2)
wniesienie sprzeciwu - 400 zł;
3)
ponowne rozpatrzenie sprawy:
a)
zakończonej decyzją - 1.000 zł,
b)
zakończonej postanowieniem dotyczącym:
jednolitości zgłoszenia lub pierwszeństwa - 800 zł,
zmian w dokumentach zgłoszenia - 600 zł,
zwolnienia z opłaty - 200 zł,
innego rozstrzygnięcia - 400 zł

a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy, stawka minimalna ulega zwiększeniu o 25 %;

4)
dokonanie na wniosek wpisu w rejestrze - 200 zł.
§  11. 
Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynoszą 50 % stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 75 % tej stawki.

Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§  12. 
1. 
Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł.
2. 
Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy - 100 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
4)
w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.

Koszty nieodpłatnej pomocy prawnej

§  13. 
1. 
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1)
opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o których mowa w § 12, oraz
2) 2
 niezbędne, udokumentowane wydatki rzecznika patentowego.
2. 
Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.
3. 
W sprawie, w której kosztami postępowania został obciążony przeciwnik strony korzystającej z pomocy udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w ust. 1, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

Stawki minimalne za inne czynności rzeczników patentowych

§  14. 
1. 
Stawka minimalna za czynności związane z dokonaniem zgłoszenia wynosi:
1)
za sporządzenie opisu wynalazku albo wzoru użytkowego wraz z zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi oraz ze skrótem opisu - 1.000 zł;
2)
za sporządzenie zgłoszenia topografii układu scalonego - 800 zł;
3)
za sporządzenie opisu wzoru przemysłowego - 400 zł i dodatkowo za każdą dodatkową odmianę wzoru zawartą w zgłoszeniu - 100 zł;
4)
za sporządzenie wykazu towarów do zgłoszenia znaku towarowego, za każdą klasę - 150 zł;
5)
za sporządzenie opisu znaku towarowego - 250 zł;
6)
za opracowanie regulaminu znaku towarowego - 600 zł;
7)
za sporządzenie zgłoszenia oznaczenia geograficznego - 1.200 zł;
8)
za sporządzenie rysunków wymaganych dla zgłoszenia, od każdego odrębnego arkusza - 80 zł.
2. 
Stawki, o których mowa w ust. 1, obejmują uzupełnienie zgłoszenia i usunięcie wskazanych przez Urząd Patentowy braków i usterek w dokumentach, jeżeli uzupełnienia i usunięcia dokonywał ten sam rzecznik patentowy prowadzący sprawę.
§  15. 
Stawki minimalne za dokonanie zmian w dokumentach wynoszą 50 % stawek określonych w § 14, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy - 75 % tych stawek.
§  16. 
Za sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego w sprawie braku warunków do udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji stawka minimalna wynosi 500 zł, a jeżeli sprawę prowadził ten sam rzecznik patentowy - 250 zł.
§  17. 
Stawki minimalne określone na podstawie § 14 i 16 ulegają podwyższeniu o 30 % w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym lub w oparciu o dokumenty w języku obcym.
§  18. 
1. 
Stawka minimalna za inne czynności rzecznika patentowego wynosi:
1)
za opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej - 600 zł;
2)
za przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury lub w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej albo studiowanie materiałów związanych z prowadzeniem sprawy, za każdą pełną godzinę pracy:
a)
w przypadku źródeł wyłącznie w języku polskim - 80 zł,
b)
w przypadku źródeł różnojęzycznych - 150 zł;
3)
za dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny - 300 zł.
2. 
Stawki wymienione w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą czynności podejmowanych przez rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 1.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19. 
W sprawach wszczętych i niezakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się opłaty dotychczasowe.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.1)
______

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1137).

1 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2011 r.
2 § 13 ust 1 pkt 2 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.04.24.218).