Dauter Bogusław, Przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 września 2018 r.
Autorzy:

Przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu

Przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu

Przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu

1. Ustanowiony w ramach prawa pomocy (art. 244 § 2 p.p.s.a.) adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy (dalej jako „profesjonalni pełnomocnicy”) ma prawo do wynagrodzenia w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady określania wysokości powyższego wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników zostały przez ustawodawcę uregulowane w drodze odesłania do przepisów odrębnych, tj.:

– w przypadku adwokatów - § 2-5 r.s.p.p.a.,

– w przypadku radców prawnych - § 2-5 r.s.p.p.r.,

– w przypadku doradców podatkowych - § 4 w zw. z § 6 r.s.p.p.d.,

– w przypadku rzeczników patentowych - § 2-3 r.o.r.p. w zw. z art. 13a ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1314).

2. Na podstawie wcześniej obowiązującej regulacji kompetencję do wydania rozstrzygnięcia w tym zakresie posiadał wojewódzki sąd administracyjny oraz referendarz sądowy. Wraz z dniem 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, której celem jest m.in. usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji.

W ramach przeprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie uprawnień i kompetencji referendarzy sądowych, w tym w zakresie postępowania w przedmiocie prawa pomocy. W wyniku nowelizacji przyjęto jako zasadę orzekanie w zakresie prawa pomocy przez referendarzy sądowych. Wydanie orzeczenia w powyższym zakresie przez sąd zostało silnie ograniczone i sprowadzone do wyjątkowych sytuacji procesowych. W konsekwencji wydanie przez sąd postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków wystąpi tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na postanowienie sądu w powyższym przedmiocie przysługuje zażalenie (art. 258 § 4 in fine p.p.s.a.).

Przewodniczący zgodnie z treścią art. 258 § 4 p.p.s.a. może skierować sprawę do rozpoznania przez sąd na posiedzeniu niejawnym tylko w przypadku zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „szczególnie uzasadnionego przypadku”; nie wskazuje też na jakikolwiek przykład sytuacji procesowej spełniającej tę cechę.

Za taki przykład można uznać sytuację, w której nie jest obiektywnie możliwe rozpoznanie sprawy w przedmiocie prawa pomocy przez referendarza sądowego. Taka okoliczność wystąpi np. wtedy gdy w danym sądzie administracyjnym na skutek braku mianowania nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 27 § 1 P.u.s.a. referendarz sądowy, gdy zastosowanie znajdzie instytucja wyłączenia referendarza sądowego (por. M. Jagielska, J. Jagielski, P. Gołaszewski [w:] red. R. Hauser, M. Wierzbowski; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz; Warszawa 2015, s. 1046), czy też zachodzi inny szczególny przypadek, który wymaga orzekania w tym zakresie przez sąd.

Zaistnienie szczególnie uzasadnionego przypadku nie obliguje do skierowania sprawy do rozpoznania przez sąd a jedynie pozostawia taką możliwość.

Od postanowienia referendarza sądowego o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków przysługuje sprzeciw do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga uzasadnienia.

Przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu wojewódzki sąd administracyjny przewodniczący referendarz sądowy wojewódzki sąd administracyjny przewodniczący referendarz sądowy przekazanie wniosku do rozpoznania przez referendarza sądowego odebranie wniosku badanie czy wnioskodawca złożył oświadczenie o nieopłaceniu kosztów pomocy prawnej z urzędu badanie zasadności wniosku przyznanie pełnomocnikowi kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez niego z urzędu oddalenie wniosku badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych pozostawienie wniosku bez rozpoznania pełnomocnik pełnomocnik wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu tak nie zasadny niezasadny nie spełnia spełnia usunięte nieusunięte

Krok: wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

1. Przyznanie adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu wynagrodzenia oraz zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków za zastępstwo prawne wykonywane w ramach prawa pomocy następuje na jego wniosek.

2. Profesjonalny pełnomocnik nie traci uprawnienia do rozliczenia świadczonej przez niego pomocy prawnej z urzędu, jeżeli przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia przez WSA nie zgłosi wniosku na podstawie art. 250 p.p.s.a. (por. postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2008 r., III SA/PO 179/05; postanowienie NSA z dnia 12 maja 2008 r., II FZ 134/08). Normy zawarte w art. 210 § 1 p.p.s.a. odnoszą się bowiem wyłącznie do zwrotu kosztów postępowania między stronami, a nie do zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu (por. B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012, s. 688; P. Gołaszewski (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2013, s. 913).

3. Wniosek o przyznanie profesjonalnemu pełnomocnikowi wynagrodzenia oraz zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków za zastępstwo prawne wykonywane w ramach prawa pomocy (dalej jako „wniosek”) może mieć formę samodzielnego pisma procesowego bądź stanowić jeden z elementów pisma procesowego zawierającego merytoryczne stanowisko strony w przedmiocie jej żądań oraz twierdzeń. Profesjonalny pełnomocnik reprezentujący stronę z urzędu może złożyć taki wniosek w toku postępowania albo w piśmie wszczynającym postępowanie sądowoadministracyjne. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub zgłoszony ustnie do protokołu. Wnioskodawca może przedstawić spis niezbędnych i udokumentowanych wydatków lub skorzystać z uniwersalnej formuły zamieszczanej w pismach procesowych, czyli wnieść o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego wykonywanego z urzędu w ramach przyznanego prawa pomocy, nieopłaconych w całości ani w części, według norm przepisanych.

4. Wniosek wnosi się do sądu, przed którym toczy się sprawa, zgodnie z zasadą, że w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji powinno być zawarte rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

Krok: odebranie wniosku

Po odebraniu wniosku przewodniczący podejmuje niezbędne czynności, by nadać pismu bieg.