Opłaty ponoszone przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1722

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

Na podstawie art. 8c ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarządza się, co następuje:
Opłata za uzyskanie akredytacji wynosi 210% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia, zwanego dalej "wynagrodzeniem", w tym:
1)
70% wynagrodzenia - za rozpatrzenie wniosku,
2)
140% wynagrodzenia - za przeprowadzenie wizytacji.
Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 50% wynagrodzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.