§ 3. - Opłaty ponoszone przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1722

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.