§ 1. - Opłaty ponoszone przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1722

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  1.
Opłata za uzyskanie akredytacji wynosi 210% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia, zwanego dalej "wynagrodzeniem", w tym:
1)
70% wynagrodzenia - za rozpatrzenie wniosku,
2)
140% wynagrodzenia - za przeprowadzenie wizytacji.