Określenie wzoru zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.809

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej 2

Na podstawie art. 13mf ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 i 760) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ

wzór

Załącznik

FORMULARZ ODPOWIEDZI

wzór
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 69 z 04.03.2022, str. 1).