§ 2. - Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.
§  2. 
1. 
Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez odpady destruktu asfaltowego uznaje się za spełnione, jeżeli łącznie:
1)
odpady destruktu asfaltowego:
a)
nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania,
b)
są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy;
2)
łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik - w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r.;
3)
destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;
4)
odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5)
próbka została pobrana i przebadana zgodnie z § 3;
6)
destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:
1)
odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r., oraz dla których w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik;
2)
odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b.