Określenie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2468

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
destrukcie asfaltowym - rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową, która w wyniku odzysku odpadów destruktu asfaltowego, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2, utraciła status odpadów destruktu asfaltowego;
2)
odpadach destruktu asfaltowego - rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową uzyskiwaną:
a)
w wyniku:
frezowania na zimno warstw asfaltowych,
rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt,
b)
z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

- stanowiącą odpady o kodzie 17 03 02, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "ustawą";

3)
posiadaczu odpadów destruktu asfaltowego - rozumie się przez to posiadacza odpadów destruktu asfaltowego dokonującego oceny lub zlecającego dokonanie oceny zgodności z warunkami, o których mowa w § 2, w tym posiadacza odpadów posiadającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów;
4)
próbce - rozumie się przez to próbkę danej partii odpadów destruktu asfaltowego.
1. 
Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez odpady destruktu asfaltowego uznaje się za spełnione, jeżeli łącznie:
1)
odpady destruktu asfaltowego:
a)
nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania,
b)
są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy;
2)
łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik - w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r.;
3)
destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;
4)
odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5)
próbka została pobrana i przebadana zgodnie z § 3;
6)
destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:
1)
odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r., oraz dla których w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik;
2)
odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b.
1. 
Próbki pobiera się i bada w celu potwierdzenia spełnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4.
2. 
Próbki pobiera oraz bada:
1)
laboratorium posiadające w tym zakresie akredytacje w rozumieniu art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) lub
2)
certyfikowana w tym zakresie jednostka badawcza, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 oraz z 2021 r. poz. 2151)

- na zlecenie posiadacza odpadów destruktu asfaltowego.

3. 
Próbki pobiera się przed:
1)
przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych - w przypadku gdy w wyniku tych prac mają powstać odpady destruktu asfaltowego, albo
2)
wykorzystaniem - w przypadku gdy wykorzystane mają być magazynowane odpady destruktu asfaltowego.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, próbki pobiera się w formie odwiertów rdzeniowych, tak aby każda warstwa nawierzchni, która ma być usunięta, mogła być przebadana odrębnie.
5. 
Metoda pobierania próbek powinna spełniać co najmniej wymagania:
1)
normy PN-EN 12697-27 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;
2)
normy PN-EN 14899 lub normy PN-EN 932-1 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. 
Minimalną liczbę pobieranych próbek i sposób ich pobierania w przypadku, o którym mowa w ust. 3:
1)
pkt 1 - określa tabela 1,
2)
pkt 2 - określa tabela 2

- w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. 
Przy badaniu łącznej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych uwzględnia się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne określone w tabeli 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
8. 
Dla odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r., oraz dla odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przeprowadza się metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
9. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, dopuszcza się, aby pobieranie próbek oraz badanie metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonywał wykwalifikowany personel, który posiada przeszkolenie lub doświadczenie niezbędne do monitorowania i oceny właściwości destruktu asfaltowego.
10. 
Jeżeli w badaniu, o którym mowa w ust. 8, nie otrzymano negatywnego wyniku, do odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w ust. 8, stosuje się przepisy ust. 2 i 7.
11. 
Z badania próbek sporządza się protokół.
1. 
Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego potwierdza spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów destruktu asfaltowego oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. 
Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla posiadacza odpadów destruktu asfaltowego oraz dla podmiotu, który wykorzystuje ten destrukt asfaltowy.
3. 
Do oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego dołącza się potwierdzone przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego za zgodność z oryginałem kopie:
1)
protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11;
2)
dowodów potwierdzających, że dana partia odpadów destruktu asfaltowego powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wytworzonej po dniu 31 grudnia 2000 r. - jeżeli dotyczy.
4. 
Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego jest przedkładane:
1)
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce powstania danej partii destruktu asfaltowego - przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego,
2)
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wykorzystania danej partii destruktu asfaltowego - przez podmiot, który wykorzystuje destrukt asfaltowy

- na żądanie, w trakcie prowadzonej kontroli.

5. 
Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego wraz z załącznikami, a w przypadku posiadacza odpadów destruktu asfaltowego także wyniki badań próbek lub protokół, o którym mowa w § 3 ust. 11, przechowuje się przez okres 5 lat.
1. 
System gospodarowania prowadzony przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego w celu wykazania zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego obejmuje co najmniej zbiór udokumentowanych procedur dotyczących:
1)
monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego;
2)
monitorowania zgodności destruktu asfaltowego z warunkami, o których mowa w § 2;
3)
planowanego wykorzystania destruktu asfaltowego;
4)
przeglądu i usprawnienia systemu gospodarowania;
5)
szkolenia personelu.
2. 
Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego udostępnia na żądanie właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie prowadzenia kontroli dokumentację związaną z systemem gospodarowania.
3. 
Wymaganie określone w ust. 1 uważa się za spełnione, jeżeli posiadacz odpadów destruktu asfaltowego:
1)
jest zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz
2)
posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego spełniający co najmniej wymagania normy PN-EN ISO 14001 i obejmujący wymagania wskazane w ust. 1.
1. 
Próbka danej partii odpadów destruktu asfaltowego pobrana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest badana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
2. 
Badania próbek danej partii odpadów destruktu asfaltowego przeprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność.
3. 
Oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OBECNOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W DESTRUKCIE ASFALTOWYM

Tabela 1. Łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki
Lp.Łączna zawartość dla parametruJednostkaMaksymalne dopuszczalne stężenie
1Łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznychmg/kg suchej masy100
2Benzo(a)piren (BaP)mg/kg suchej masy50

Tabela 2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne uwzględniane przy badaniu łącznej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Lp.NazwaOznaczenie numeryczne CAS1)
1Naftalen91-20-3
2Acenaftylen208-96-8
3Acenaften83-32-9
4Fluoren86-73-7
5Fenantren85-1-8
6Antracen120-12-7
7Fluoranten206-44-0
8Piren129-00-0
9Benzo(a)antracen (BaA)56-55-3
10Chryzen218-01-9
11Benzo(b)fluoranten (BpFA)205-99-2
12Benzo(k)fluoranten207-08-9
13Benzo(a)piren (BaP)50-32-8
14Indeno[1,2,3-cd]piren193-39-5
15Benzo(g, h, i)perylen191-24-2
16Dibenzo(a, h)antracen (DBahA)53-70-3

Objaśnienie:

1) Oznaczenie numeryczne substancji chemicznej według Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS), pozwalające na identyfikację substancji chemicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODA UPROSZCZONA BADANIA NA OBECNOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH

1.
Przed przystąpieniem do badania próbkę należy wysuszyć przez przechowywanie jej w suchym pomieszczeniu lub w suszarce z nawiewem (w obu przypadkach należy zapewnić odprowadzenie pary do wentylacji) w temperaturze pokojowej oraz oczyścić z drobin naniesionych na jej powierzchnię podczas pobierania, transportu lub przechowywania.
2.
Badaną próbkę pokrywa się preparatem w postaci sprayu, reagującym z wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w ten sposób, że zmienia on kolor z białego na żółty.
3.
Jeżeli proces zmiany koloru preparatu z białego na żółty jest niedostrzegalny nieuzbrojonym okiem, próbkę należy umieścić w ciemnym pomieszczeniu i oświetlić promieniami UV.
4.
W przypadku wątpliwości co do występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych próbkę należy przełamać, a przełom pokryć preparatem.
5.
Wynik badania uznaje się za negatywny, jeżeli po pokryciu próbki preparat nie zmienia koloru z białego na żółty.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA ODCIEKU PRÓBKI

Lp.ParametrJednostka miaryMaksymalne dopuszczalne stężenie
1Azotanymg/l NO350
2Fluorkimg/l F1,5
3Siarczanymg/l SO4250
4Chlorkimg/l Cl100
5Cyjankiμg/l Cn50
6Barmg/l Ba1
7Miedźmg/l Cu0,05
8Cynkmg/l Zn3
9Berylμg/l Be10
10Kobaltμg/l Co250
11Nikielμg/l Ni10
12Wanadμg/l V250
13Arsenμg/l As50
14Kadmμg/l Cd5
15Chrom całkowityμg/l Cr50
16Ołówμg/l Pb50
17Selenμg/l Se10
18Rtęćμg/l Hg1
19ChZTmg/l30

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MINIMALNA LICZBA POBIERANYCH PRÓBEK I SPOSÓB ICH POBIERANIA

Tabela 1
Rodzaj próbkiObszar referencyjny1) (w m2)Minimalna liczba pobieranych próbekSposób pobierania próbek
Pojedyncze pobranie500011. Pojedynczy odwiert rdzeniowy wykonuje się na obszarze referencyjnym, który jest nie większy niż 5000 m2. Na jednym obszarze referencyjnym można wykonać więcej niż jeden odwiert rdzeniowy.

2. Próbkę reprezentatywną pobiera się z obszaru referencyjnego nie większego niż 20 000 m2.

3. Na próbkę reprezentatywną składają się rdzenie z pojedynczych odwiertów rdzeniowych.

4. Jeżeli powierzchnia objęta pracami remontowo-budowlanymi, w wyniku których powstanie dana partia odpadów destruktu asfaltowego, jest większa niż 20 000 m2, powierzchnię tę dzieli się na obszary referencyjne, z których każdy jest nie większy niż 20 000 m2. Próbkę reprezentatywną pobiera się dla każdego obszaru referencyjnego.

5. Próbkę uzyskuje się przez ogrzanie rdzeni pobranych w ramach próbki reprezentatywnej, a w przypadku, o którym mowa w pkt 4, pobranych w ramach wszystkich próbek reprezentatywnych, w suszarce aż do osiągnięcia miękkości, która umożliwi ich ujednorodnienie i pomniejszenie przez zastosowanie rozdzielacza lub przez ćwiartkowanie.

6. W przypadku gdy jest planowane frezowanie selektywne warstw, rdzenie przed ogrzewaniem należy podzielić, w szczególności przy użyciu piły mechanicznej, na poszczególne warstwy.

Próbka reprezentatywna20 0001

Objaśnienie:

1) Obszar referencyjny jest to maksymalny obszar, jaki może obejmować jedna próbka.

Tabela 2

Rodzaj próbkiMasa1) (w Mg)Minimalna liczba pobieranych próbekSposób pobierania próbek
Pojedyncze pobranie300011. Na każde 3000 Mg odpadów destruktu asfaltowego wykonuje się co najmniej jedno pobranie.

2. Na próbkę reprezentatywną składają się pojedyncze pobrania.

3. Próbkę reprezentatywną pobiera się z odpadów destruktu asfaltowego o masie nie większej niż 20 000 Mg.

4. Partię odpadów destruktu asfaltowego o masie większej niż 20 000 Mg dzieli się na próbki reprezentatywne, z których każda ma masę nie większą niż 20 000 Mg.

5. Próbkę uzyskuje się przez ujednorodnienie i pomniejszenie przez zastosowanie rozdzielacza lub przez ćwiartkowanie materiału pozyskanego w ramach próbki reprezentatywnej, a w przypadku, o którym mowa w pkt 4, z materiału pozyskanego ze wszystkich próbek reprezentatywnych.

Próbka reprezentatywna20 0001

Objaśnienie:

1) Maksymalna masa odpadu destruktu asfaltowego, z której może być pobrana jedna próbka.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI UTRATY STATUSU ODPADÓW DESTRUKTU ASFALTOWEGO

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. poz. 2067), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.