Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.669

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące deklaracje:
1) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);
2) oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (PT-1);
3) zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (PT-2);
4) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M);
5) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku, za kwartał (WZP-1K);
6) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R);
7) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M);
8) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K);
9) deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R);
10) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2);
11) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
12) deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2);
13) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
14) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
15) informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK);
16) informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U);
17) informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1);
18) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wraz z załącznikami;
19) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7D) wraz z załącznikami;
20) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) wraz z załącznikami;
21) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-8);
22) deklaracja dla podatku od towarów i usług (VAT-9M);
23) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
24) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
25) skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
26) deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13);
27) zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21);
28) informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23);
29) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24);
30) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami;
31) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
32) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);
33) zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z);
33a) 2 informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
34) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/LFT-1R);
35) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);
36) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) wraz z załącznikiem;
37) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
38) informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R);
39) deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L);
40) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
41) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
42) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wraz z załącznikiem;
43) informacja o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14);
44) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
45) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
46) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
47) deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23);
48) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) wraz z załącznikami;
49) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K), informacją o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT) oraz rozliczeniem podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R) wraz z załącznikami;
50) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L) wraz z załącznikami: informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) oraz sprawozdaniem o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego (SPR/MT);
51) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) wraz z załącznikami: informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) oraz oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K);
52) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) wraz z załącznikiem;
53) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39) wraz z załącznikiem;
54) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) wraz z załącznikiem;
55) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);
56) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);
57) informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);
58) informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) wraz z załącznikiem;
59) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) wraz z załącznikami;
60) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A) wraz z załącznikami;
61) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B) wraz z załącznikami;
62) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);
63) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);
64) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);
65) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
66) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
67) 3 deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (.....));
68) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A);
69) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B);
70) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C);
71) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D);
72) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F);
73) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);
74) 4 informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J);
75) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);
76) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
77) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
78) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);
79) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;
80) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
80a) 5 deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrz wspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
81) informacja w sprawie opłaty paliwowej;
82) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4) wraz z załącznikami;
83) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5) wraz z załącznikami;
84) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
85) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).
§  2.
1. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 3, stosuje się, począwszy od rozliczenia za rok podatkowy 2012 r.
2. Deklarację, o której mowa w § 1 pkt 26, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc maj 2013 r.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 85 i 98).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2 § 1 pkt 33a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 2014 r. (Dz.U.2014.405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
3 § 1 pkt 67 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1547) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2013 r.
4 § 1 pkt 74 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1547) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2013 r.
5 § 1 pkt 80a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1547) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 grudnia 2013 r.