Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.405

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 marca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 669 i 1547) w § 1 po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).