Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1547

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 669) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 67 otrzymuje brzmienie:

"67) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (.....));";

2) pkt 74 otrzymuje brzmienie:

"74) informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J);";

3) po pkt 80 dodaje się pkt 80a w brzmieniu:

"80a) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrz wspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);".

§  2. Informację oraz deklarację, o których mowa w § 1 pkt 74 i 80a rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc listopad 2013 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).