Art. 3a. - [Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 stycznia 2026 r.
Art.  3a.  [Deklaracje podatkowe w formie elektronicznej]
§  1. 
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  2. 
Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest potwierdzane elektronicznie.
§  3. 
(uchylony).