Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.517

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 lipca 1921 r.
w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, obszaru działalności, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowych i odwoławczych na obszar b. zaboru austrjackiego.

Na mocy art. 32 ustawy z 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) oraz art. 8 ustawy z 8 kwietnia 1919 r. o objęciu administracji skarbowej przez Ministerstwo Skarbu na ziemiach byłego zaboru austrjackiego (Dz. Pr. № 31 poz. 261) zarządzam co następuje:
§  1. Ma okrąg każdego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych, względnie inspektoratu skarbowego tworzy się z reguły po jednej komisji szacunkowej dla podatku dochodowego.

Miejscem stałego urzędowania każdej z tych komisji jest siedziba właściwego urzędu, względnie inspektoratu skarbowego.

§  2. W okręgach tych urzędów, względnie inspektoratów skarbowych, które obejmują więcej niż jeden powiat polityczny, tworzy się dla każdego powiatu oddzielną komisję szacunkową z miejscem stałego urzędowania w siedzibie Urzędu, względnie Inspektoratu skarbowego.
§  3. 1 (uchylony).
§  4. Na obszar m. Lwowa tworzy się odrębne komisje szacunkowe dla każdej z pięciu dzielnic katastralnych (hipotecznych) tego miasta, ustalonych katastrem gruntowym i księgami gruntowemi.
§  5. 2 Na obszar miasta Krakowa utworzy się według dzielnic, katastralnych (hipotecznych), trzy odrębne komisje szacunkowe, a mianowicie:
a) jedną dla dzielnic I, III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
b) drugą dla dzielnic II, VI, VII, VIII, XIX.
c) trzecią " " IX, X, XI, XX, XXI, XXII.
§  6. 3 Komisje szacunkowe tworzy się w składzie 12 członków i tyluż zastępców, z wyjątkiem komisji dla III, IV i V dzielnicy m. Lwowa oraz wszystkich trzech komisji na obszar m. Krakowa, tudzież komisji dla powiatu politycznego spisko-orawskiego, w których skład wchodzi 8 członków i tyluż zastępców.
§  7. Równocześnie z utworzeniem na obszarze b. zaboru austrjackiego komisji szacunkowych dla podatku dochodowego w myśl przepisów ustawy z 16 lipca 1920 r. rozwiązuje się wszystkie dotychczasowe komisje szacunkowe dla tego podatku, działające na podstawie dawnych austrjackich przepisów.

Niezałatwione sprawy wymiarów podatku dochodowego wraz z podatkiem wojennym za czas, poprzedzający wprowadzenie w życie ustawy z 16 lipca 1920 r. winny być przekazane nowo utworzonym komisjom szacunkowym.

W ten sam sposób należy postąpić po utworzeniu nowych komisji odwoławczych w myśl przepisów ustawy z 16 lipca 1920 r.

§  8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.
1 § 3 uchylony przez § 4 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1924 r. w sprawie określenia ilości, miejsca urzędowania i składu Komisji szacunkowych dla podatku dochodowego na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U.24.73.731) z dniem 1 stycznia 1924 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1921 r. (Dz.U.22.2.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1922 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1921 r. (Dz.U.22.2.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 stycznia 1922 r.