Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 grudnia 1921 r.
zmieniające §§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowych i odwoławczych na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na mocy artykułu 32 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowych podatkach dochodowym i majątkowym (Dz. U. R. P. № 82 poz. 550), oraz art. 8 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o objęciu administracji skarbowej przez Ministerstwo Skarbu na ziemiach b. zaboru austrjackiego (Dz. P. P. P. № 81 poz. 261) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 75 poz. 517) w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowej i odwoławczej na obszarze b. zaboru austrjackiego ulega następującym zmianom;
1) § 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"Na obszar miasta Krakowa utworzy się według dzielnic, katastralnych (hipotecznych), trzy odrębne komisje szacunkowe, a mianowicie:

a) jedną dla dzielnic I, III, IV, V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.

b) drugą dla dzielnic II, VI, VII, VIII, XIX.

c) trzecią " " IX, X, XI, XX, XXI, XXII".

2) § 6 po słowach: "dzielnicy m. Lwowa" uzupełnia się słowami:

"oraz wszystkich trzech komisji na obszar m. Krakowa".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.