Ogólne kryteria oceny programowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1529

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Ogólnymi kryteriami oceny programowej są kryteria dotyczące:
1)
programu kształcenia:
a)
realizacja koncepcji kształcenia,
b)
opis zakładanych efektów kształcenia uwzględniający charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy,
c)
realizacja programu kształcenia, z uwzględnieniem specyfiki profilu i poziomu kształcenia,
d)
skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia;
2)
standardów kształcenia - dostosowanie programu kształcenia do wymagań przewidzianych w standardach kształcenia dla kierunków studiów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9b i art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
3)
kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami - adekwatność doboru kadry do programu kształcenia;
4)
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia - udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i realizacji procesu kształcenia;
5)
skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia - działania podejmowane na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, w tym doskonalenie programu kształcenia oraz wykorzystywanie wniosków z wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów i analiz potrzeb rynku pracy;
6)
funkcjonowania potwierdzania efektów uczenia się - warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia tych efektów;
7)
umiędzynarodowienia procesu kształcenia:
a)
prowadzenie współpracy międzynarodowej,
b)
przygotowanie do uczenia się w językach obcych;
8)
infrastruktury wykorzystywanej do realizacji efektów kształcenia - dostosowanie infrastruktury dydaktyczno-naukowej do potrzeb i celów kształcenia;
9)
wsparcia studentów w procesie uczenia się - sposób zapewnienia studentom opieki naukowej i dydaktycznej oraz działania projakościowe motywujące studentów do osiągania efektów kształcenia.
Dokonując oceny programowej, Polska Komisja Akredytacyjna uwzględnia akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i krajowe komisje dokonujące ocen w wybranych obszarach kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych lub agencje, z którymi zawarła umowy o uznawalności ocen.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. poz. 1356), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).