Kryteria oceny programowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1787

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie kryteriów oceny programowej

Na podstawie art. 248 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) zarządza się, co następuje:
Kryteriami oceny programowej są:
1)
sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia;
2)
realizacja programu studiów;
3)
warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym na etapie egzaminu dyplomowego;
4)
poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie;
5)
dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
6)
relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów;
7)
stopień umiędzynarodowienia kształcenia;
8)
jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się;
9)
dostępność i jakość informacji o studiach;
10)
sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. poz. 1529), które traci moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).