Art. 7. - [Delegacja do określania charakterystyk drugiego stopnia] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  7.  [Delegacja do określania charakterystyk drugiego stopnia]
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1-4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie języka i komunikowania się - struktury i zasady tworzenia wypowiedzi,
b)
w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych - pojęcia i zależności oraz interpretacje,
c)
w zakresie funkcjonowania społecznego - zasady funkcjonowania, role społeczne i tożsamość;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie języka i komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi oraz posługiwanie się językiem obcym,
b)
w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych - dobór i korzystanie z narzędzi oraz prowadzenie obserwacji i doświadczeń,
c)
w zakresie funkcjonowania społecznego - wyrażanie przynależności do wspólnot,
d)
w zakresie uczenia się - organizację i planowanie;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie języka i komunikowania się - kulturę komunikowania się,
b)
w odniesieniu do zdrowia i środowiska - dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz postawę wobec środowiska,
c)
w zakresie funkcjonowania społecznego - podejmowanie obowiązków, współdziałanie i angażowanie się.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
zakres i głębię - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,
b)
kontekst - uwarunkowania, skutki;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,
b)
w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,
c)
w zakresie organizacji pracy - planowanie i pracę zespołową,
d)
w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie ocen - krytyczne podejście,
b)
w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego,
c)
w odniesieniu do roli zawodowej - niezależność i rozwój etosu.
3. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
zakres i głębię - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,
b)
kontekst - uwarunkowania, skutki;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,
b)
w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,
c)
w zakresie organizacji pracy - planowanie i pracę zespołową,
d)
w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie ocen - krytyczne podejście,
b)
w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego,
c)
w odniesieniu do roli zawodowej - niezależność i rozwój etosu.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie teorii i zasad - metody i rozwiązania, działalność gospodarczą i etykę,
b)
w zakresie zjawisk i procesów - właściwości i uwarunkowania,
c)
w zakresie organizacji prac - metody i technologie, rozwiązania organizacyjne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
d)
w zakresie narzędzi i materiałów - działanie i cechy;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w odniesieniu do informacji - dokumentację, obliczenia, analizę, syntezę i prognozowanie,
b)
w zakresie organizacji pracy - planowanie i korygowanie planów, wykonywanie, korygowanie działań i obieg informacji,
c)
w zakresie narzędzi i materiałów - użytkowanie i dobór,
d)
w zakresie uczenia się i rozwoju zawodowego - rozwój własny i wspieranie rozwoju innych osób;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie przestrzeganie reguł - zasady, instrukcje i prawo,
b)
w zakresie współpracy - komunikowanie się i relacje w środowisku zawodowym,
c)
w zakresie odpowiedzialności - normy etyczne.
5. 
W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1-4, uwzględnia się konieczność zapewnienia spójności z uniwersalnymi charakterystykami poziomów 1-8 pierwszego stopnia oraz aktualny stan wiedzy i postępu technologicznego w poszczególnych dziedzinach.