[Podstawowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych] - Art. 5. - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów... - Dz.U.2021.289 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Podstawowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  5.  [Podstawowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych]
1. 
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
1)
nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
2)
niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
3)
niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;
4)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do należności z tytułu składek, do poboru których są obowiązani Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4. 
Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1, wykonanie wiążącej ugody.