Kruszka Leopold, Więcław-Bator Lidia, Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Problematyką stale obecną w doktrynie i judykaturze są istotne postanowienia umów, jakie zamawiający zobligowani do stosowania Prawa zamówień publicznych zawierają w umowach po przeprowadzeniu postępowań. W książce wskazano najczęściej popełniane błędy: nieprawidłowości (działania lub zaniechania, które są nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań inwestycyjnych – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne) i uchybienia (odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania tych zadań) w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usługi projektowe i usługi nadzoru inwestorskiego o wartości powyżej 30 tys. euro.

Poruszona problematyka jest istotna pod względem poznawczym i praktycznym. Istotną część książki stanowią zalecenia dla inwestorów (zamawiających), których stosowanie może ograniczyć liczbę pytań wykonawców robót budowlanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ograniczyć liczbę postępowań odwoławczych i postępowań sądowych, zminimalizować ryzyko korekt finansowych nakładanych na wydatki pokrywane z europejskich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zminimalizować ryzyko konieczności reorganizacji robót budowlanych.

Wnioski i zalecenia ujęte w niniejszej publikacji zostały sformułowane na podstawie szczegółowych analiz:

ponad kilkuset umów w zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz umów na usługi (nadzór inwestorski, prace projektowe i kosztorysowe),

przepisów polskiego prawa, zwłaszcza budowlanego, zamówień publicznych i cywilnego,

uchwał i wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądów powszechnych,

orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych,

stanowisk Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

stanowisk Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

oraz wieloletnich doświadczeń zawodowych autorów książki realizujących zadania biegłych sądowych z zakresu budownictwa, rzeczoznawstwa budowlanego i zamówień publicznych.

Z przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych analiz wynika, że problematyka wzorów umów w sprawie zamówień publicznych cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników rynku zamówień publicznych, m.in. z uwagi na wejście w życie ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020 ze zm.).

W książce zamieszczono również:

wzór umowy o roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego w formule „zbuduj”, w rozliczeniu ryczałtowym,

wzór umowy o roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego w formule „zaprojektuj i zbuduj”, w rozliczeniu ryczałtowym,

wzór umowy na usługi projektowo-kosztorysowe i sprawowanie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego,

wzór umowy zlecenia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,

wzór tabeli wartości elementów scalonych,

wzór protokołu przekazania terenu budowy,

wzór zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych,

wzory protokołów odbioru robót budowlanych,

wzór obiegowej karty wyrobu, w tym wyrobu budowlanego,

wzór protokołu konieczności,

wzór okresowych raportów wykonawcy robót budowlanych,

wzór karty gwarancji jakości,

wzór okresowych raportów nadzoru inwestorskiego.

Książka została przygotowana z myślą o uczestnikach procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy/robót), wykonawcach robót budowlanych, pracownikach administracji rządowej i samorządowej realizujących budowlane zadania inwestycyjne, jednostkach kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków publicznych z zakresu przedsięwzięć budowlanych, podmiotach zajmujących się doradztwem prawnym i świadczących pomoc prawną w obszarze budownictwa, a także nauczycielach akademickich i studentach uniwersyteckich wydziałów prawa oraz budownictwa.

W książce zamieszczono kilkadziesiąt fragmentów wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Prezesa Zamówień Publicznych oraz sądów powszechnych. Należy jednak pamiętać, że system prawa polskiego, w tym również prawa zamówień publicznych, nie przewiduje wiążącego stosowania precedensowych rozstrzygnięć. Żaden skład Krajowej Izby Odwoławczej, wydając rozstrzygnięcie w sprawie konkretnego odwołania, nie jest związany innym orzeczeniem KIO.

Autorzy fragmentu:

1.Umowa o roboty budowlane

1.1.Definicja robót budowlanych i obiektu budowlanego

Legalne definicje robót budowlanych i obiektu budowlane zawarte w Prawie zamówień publicznych i Prawie budowlanym (normującym działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającym zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach) są odmienne. Stąd na gruncie umów o roboty w zamówieniach publicznych w pierwszej kolejności stosuje się definicje zawarte w Prawie zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 p.z.p. roboty budowlane polegają na wykonaniu (formuła „zbuduj”) albo zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i zbuduj” – znacznie rzadziej stosowana) określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz. 1125) lub obiektu budowlanego, a także realizacji obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Artykuł 3 pkt 7pr. bud. stanowi, że przez roboty budowlane należy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX