[Zakres przedmiotowy bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami] - Art. 79. - Odpady. - Dz.U.2022.699 t.j. - OpenLEX

Art. 79. - [Zakres przedmiotowy bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.699 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  79.  [Zakres przedmiotowy bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami]
1. 
Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej "BDO".
2. 
W BDO gromadzi się informacje o:
1)
wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających;
2)
wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających;
3)
wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających;
4)
osiągniętych poziomach:
a)
recyklingu odpadów powstałych z opakowań, o których mowa w pkt 1,
aa)
odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o których mowa w pkt 2,
b)
odzysku i recyklingu pojazdów,
c)
zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
d)
zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
5)
rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach;
6)
ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane;
7)
rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania;
8)
decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
9)
innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej ustawy;
10)
transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11)
wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, a także podmiotach, które te opłaty uiściły;
12)
(uchylony);
13)
składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest;
14)
poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach;
15)
podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
16)
gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9q i art. 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. 
BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.
4. 
W BDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 257).
5. 
W BDO gromadzi się również informacje zawarte w:
1)
dokumentach ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1;
2)
sprawozdaniach, o których mowa w art. 73-75;
3)
dokumentach, o których mowa w art. 23 ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
4)
dokumentach, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
5)
zaświadczeniach, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
6)
zaświadczeniach, o których mowa w art. 59a ust. 1 oraz art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
7)
zaświadczeniach, oświadczeniach, informacjach oraz dokumentach, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
8)
zaświadczeniach, oświadczeniach oraz informacjach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
9)
zaświadczeniach, oświadczeniach oraz informacjach, o których mowa w art. 15 ust. 8 pkt 1 oraz art. 76 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
6. 
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami umożliwia dla danego rodzaju odpadów identyfikację ich wytwórcy oraz kolejnych posiadaczy tych odpadów.
7. 
W celu dokonywania czynności w BDO gromadzi się w niej również informacje: imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres e-mail osoby fizycznej, która jest użytkownikiem BDO upoważnionym przez podmiot, niezbędne do dokonywania tych czynności.