§ 6. - Ocena pracy nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2022 r.
§  6. 
Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, o której mowa w art. 6a ust. 8a ustawy - Karta Nauczyciela. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.