Rozdział 8 - Rejestry - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.

Rozdział  8

Rejestry

1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, zwany dalej "rejestrem centralnym".
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze centralnym.
3. 
Rejestr centralny obejmuje dane z rejestrów prowadzonych w sprawach:
1)
nadania obywatelstwa polskiego;
2)
uznania za obywatela polskiego;
3)
przywrócenia obywatelstwa polskiego;
4)
wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
5)
wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa.
4. 
Rejestr centralny obejmuje również dane zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 25 ust. 2 i art. 51 ust. 4.
1. 
Rejestry, o których mowa w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 4, prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych, wojewoda i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości.
2. 
Rejestr, o którym mowa w art. 59 ust. 3 pkt 2, prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych i wojewoda, każdy w zakresie swojej właściwości.
3. 
Rejestr, o którym mowa w art. 59 ust. 3 pkt 3, prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości.
4. 
Rejestr, o którym mowa w art. 59 ust. 3 pkt 5, prowadzi wojewoda i konsul.
5. 
Wojewoda i konsul przekazują do rejestru centralnego dane zawarte w prowadzonych przez siebie rejestrach niezwłocznie po ich umieszczeniu we właściwym rejestrze.

W rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, gromadzi się i przechowuje:

1)
informacje o wnioskach i wydanych rozstrzygnięciach w sprawach nadania obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, przywrócenia obywatelstwa polskiego i wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz o złożonych oświadczeniach o wyborze dla małoletniego obywatelstwa innego państwa;
2)
dane dotyczące osób, które nabyły lub utraciły obywatelstwo polskie, określające:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
nazwisko rodowe,
c)
datę i miejsce urodzenia,
d)
imię i nazwisko ojca,
e)
imię i nazwisko rodowe matki,
f)
płeć,
g)
obywatelstwo,
h)
datę nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego,
i)
numer PESEL, jeżeli został nadany.
1. 
Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. 
Dane lub informacje przechowywane w rejestrach udostępnia się:
1)
organom administracji publicznej,
2)
Policji,
3)
Straży Granicznej,
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Agencji Wywiadu,
6)
sądom,
7)
prokuraturze,
8)
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Dane lub informacje zawarte w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, mogą być udostępniane organom lub instytucjom innych państw, gdy zezwala na to umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana.
6. 
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w centralnym rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy art. 452-458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.