Art. 62. - [Ochrona i udostępnianie danych gromadzonych w rejestrach] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  62.  [Ochrona i udostępnianie danych gromadzonych w rejestrach]
1. 
Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. 
Dane lub informacje przechowywane w rejestrach udostępnia się:
1)
organom administracji publicznej,
2)
Policji,
3)
Straży Granicznej,
4)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5)
Agencji Wywiadu,
6)
sądom,
7)
prokuraturze,
8)
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Dane lub informacje zawarte w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, mogą być udostępniane organom lub instytucjom innych państw, gdy zezwala na to umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana.
6. 
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w centralnym rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy art. 452-458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.