Art. 61. - [Dane gromadzone w rejestrach] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  61.  [Dane gromadzone w rejestrach]

W rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, gromadzi się i przechowuje:

1)
informacje o wnioskach i wydanych rozstrzygnięciach w sprawach nadania obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, przywrócenia obywatelstwa polskiego i wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz o złożonych oświadczeniach o wyborze dla małoletniego obywatelstwa innego państwa;
2)
dane dotyczące osób, które nabyły lub utraciły obywatelstwo polskie, określające:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
nazwisko rodowe,
c)
datę i miejsce urodzenia,
d)
imię i nazwisko ojca,
e)
imię i nazwisko rodowe matki,
f)
płeć,
g)
obywatelstwo,
h)
datę nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego,
i)
numer PESEL, jeżeli został nadany.