Art. 59. - [Centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1989 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r.
Art.  59.  [Centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, zwany dalej "rejestrem centralnym".
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze centralnym.
3. 
Rejestr centralny obejmuje dane z rejestrów prowadzonych w sprawach:
1)
nadania obywatelstwa polskiego;
2)
uznania za obywatela polskiego;
3)
przywrócenia obywatelstwa polskiego;
4)
wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
5)
wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa.
4. 
Rejestr centralny obejmuje również dane zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 25 ust. 2 i art. 51 ust. 4.