Art. 17. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  17.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady oraz tryb częściowego lub całkowitego zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych i przyznawania obniżeń.