Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1963 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Na podstawie art. 10 i 16-18 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) zarządza się, co następuje:

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw indywidualnych.

§  1.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla poszczególnych indywidualnych gospodarstw rolnych ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych w danym gospodarstwie przez normę, wyrażoną w kilogramach na 1 ha użytków rolnych.
§  2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przypadającą z jednego hektara użytków rolnych w poszczególnych powiatach, miastach, osiedlach, gromadach i wsiach (normy) określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
W razie zmian w podziale administracyjnym kraju wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw rolnych położonych w powiatach, miastach, osiedlach, gromadach i wsiach objętych tymi zmianami ustala się według norm dostaw obowiązujących te gospodarstwa przed wprowadzeniem zmian w podziale administracyjnym kraju.
§  4.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może na wniosek właściwego do spraw skupu organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) zarządzić wprowadzenie zmian w normach obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, jeżeli w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju wystąpią w poszczególnych powiatach, miastach i gromadach różnice w wysokości norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla spółdzielni produkcyjnych.

§  5.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla spółdzielni produkcyjnych ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych spółdzielni wraz z działkami przyzagrodowymi członków przez normę wyrażoną w kilogramach na 1 ha użytków rolnych.
§  6.
1.
Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w pierwszym i drugim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej.
2.
Dla spółdzielni produkcyjnych prowadzących trzeci rok i dalsze lata zespołową gospodarkę rolną wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych ustala się następująco:
1)
dla spółdzielni nie prowadzących w 1963 r. zespołowej hodowli zwierząt - według normy dostawy wynoszącej 65% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne,
2)
dla spółdzielni nie prowadzących w 1964 r. i dalszych latach zespołowej hodowli zwierząt - według normy dostawy wynoszącej 75% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne,
3)
dla spółdzielni prowadzących zespołową hodowlę zwierząt - według normy dostawy wynoszącej 30% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
3.
Fakt prowadzenia zespołowej hodowli zwierząt przez poszczególne spółdzielnie produkcyjne stwierdza właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat miejski, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej zgodnie z warunkami określonymi w wytycznych Ministra Rolnictwa, wydanych w porozumieniu z Prezesem Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
4.
Pierwszym rokiem prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej jest rok, w którym po raz pierwszy dokonano zespołowych siewów wiosennych.
§  7.
1.
Użytki rolne wniesione przez nowo wstępujących członków do spółdzielni produkcyjnych, prowadzących zespołową gospodarkę rolną, obciąża się w pierwszych dwóch latach zespołowych zbiorów z tych użytków normą dostawy wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię. W następnych latach obowiązek dostaw z tych użytków rolnych ustala się przy zastosowaniu pełnej normy obowiązującej daną spółdzielnię.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy spółdzielni produkcyjnej w pierwszym i drugim roku prowadzenia przez nią zespołowej gospodarki rolnej.
§  8.
Jeżeli spółdzielnia nie może wykonać obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, obowiązek ten ciąży na członkach spółdzielni, z tym że:
1)
obowiązek dostaw każdego członka spółdzielni w trzecim roku prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej ustala się dzieląc wysokość obowiązkowych dostaw spółdzielni między członków proporcjonalnie do powierzchni użytków rolnych wniesionych przez każdego członka do spółdzielni;
2)
obowiązek dostaw określony w pkt 1 nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha;
3)
w czwartym i następnych latach prowadzenia przez spółdzielnię zespołowej gospodarki rolnej obowiązek dostaw każdego członka spółdzielni ustala się dzieląc wysokość obowiązkowych dostaw spółdzielni przez ilość rodzin jej członków.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla członków spółdzielni produkcyjnych.

§  9.
1.
W spółdzielniach produkcyjnych, które nie rozpoczęły jeszcze zespołowej gospodarki rolnej (§ 6 ust. 4), obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.
2.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej, ale w której dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla poszczególnych członków spółdzielni ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych wniesionych przez każdego członka do spółdzielni przez normę dostawy wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
3.
W spółdzielni produkcyjnej, która w roku założenia nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej i w której nie dokonano zespołowych siewów jesiennych, wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla poszczególnych członków spółdzielni ustala się stosując pełną normę dostawy obowiązującą w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się również do członków spółdzielni produkcyjnej, która w latach następnych po jej założeniu nie prowadzi zespołowej gospodarki rolnej.
5.
Obowiązek dostaw, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, nie dotyczy członków, którzy wnieśli do spółdzielni produkcyjnych użytki rolne o obszarze nie przekraczającym 1 ha.
§  10.
1.
W razie wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej, która prowadzi zespołową gospodarkę rolną, nowych członków i dokonania z wniesionych przez nich użytków rolnych zbiorów indywidualnie - obowiązek dostaw z tych użytków ciąży na nowych członkach.
2.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, ustala się w roku wniesienia ich do spółdzielni mnożąc ilość hektarów użytków rolnych przez normę dostawy wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi) indywidualne gospodarstwa rolne.
3.
Przepis § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Ustalanie wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw rolnych należących do jednostek państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa.

§  11.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla gospodarstw rolnych należących do jednostek państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączonych do państwowych gospodarstw rolnych podległych bezpośrednio lub w trybie nadzoru Ministrowi Rolnictwa, których obszar użytków rolnych nie przekracza 20 ha, ustala się mnożąc ilość hektarów użytków rolnych przez normę dostawy wynoszącą 30 kg żywej wagi trzody chlewnej.
§  12.
Dla gospodarstw określonych w § 11, których obszar użytków rolnych przekracza 20 ha, normę dostawy z 1 ha użytków rolnych ustala się w następującej wysokości:
1)
dla pierwszych 20 ha - 30 kg,
2)
dla następnych ilości hektarów ponad 20 ha do 50 ha - 20 kg,
3)
dla dalszej ilości hektarów ponad 50 ha - 10 kg.

Obniżenia i zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych.

§  13.
1.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia - nadane indywidualnym rolnikom na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), oraz przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do stałego użytkowania - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku ich objęcia oraz w ciągu dwóch lat następnych, w czwartym zaś i dalszych latach od chwili objęcia obciąża się tymi dostawami przy zastosowaniu norm dostaw obowiązujących te gospodarstwa w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi).
2.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach, o których mowa w ust. 1, przydzielone indywidualnym rolnikom, spółdzielniom produkcyjnym i zespołom uprawowym na podstawie umów dzierżawnych lub o zagospodarowanie, zawartych z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów rad narodowych, oraz dzierżawione przez kółka rolnicze, zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na okres trwania umowy.
§  14.
1.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi oraz inne użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi położone na terenach województw i powiatów, nie wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nadane indywidualnym rolnikom na własność na podstawie orzeczeń prezydiów rad narodowych lub zbyte w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), oraz przydzielone spółdzielniom produkcyjnym do stałego użytkowania, jak również przydzielone indywidualnym rolnikom, spółdzielniom produkcyjnym i zespołom uprawowym do zagospodarowania lub w dzierżawę na podstawie umów zawartych z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów rad narodowych - zwalnia się z obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku ich objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według norm dostaw obowiązujących te gospodarstwa w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi).
2.
Użytki rolne Państwowego Funduszu Ziemi oraz użytki rolne nie należące do Państwowego Funduszu Ziemi, położone na terenach województw i powiatów nie wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dzierżawione przez kółka rolnicze oraz przydzielone po dniu 31 grudnia 1962 r. spółdzielniom produkcyjnym nie prowadzącym zespołowej hodowli zwierząt do stałego użytkowania lub do zagospodarowania bądź w dzierżawę na podstawie umów zawartych z właściwymi do spraw rolnych organami prezydiów rad narodowych - zwalnia się od obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku ich objęcia oraz w roku następnym, w trzecim zaś i dalszych latach od chwili objęcia - obciąża się tymi dostawami według obniżonych o 50% norm dostaw obowiązujących indywidualne gospodarstwa rolne w danym powiecie (mieście, osiedlu, gromadzie, wsi).
§  15.
Jeżeli objęcie użytków rolnych, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14, nastąpiło w czwartym kwartale, za rok objęcia uważa się rok po nim następujący.
§  15a. 1
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może wprowadzić okresowe zwolnienia, o których mowa w § 13:
1)
na innych terenach aniżeli wymienione w załączniku nr 2,
2)
w stosunku do użytków rolnych, nabytych albo wydzierżawionych od rolników będących właścicielami (samoistnymi posiadaczami) gospodarstw ekonomicznie zaniedbanych oraz nabytych z licytacji na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14).
§  16.
Spółdzielniom produkcyjnym, które prowadzą chów loch zapisanych do ksiąg zwierząt zarodowych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych o 15 kg za każde prosię odchowane i zapisane do ksiąg zwierząt zarodowych.
§  17.
Zwalnia się od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych gospodarstwa rolne należące do Funduszu Wczasów Pracowniczych, Centralnego Zarządu Konsumów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego oraz Centralnego Zarządu Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  18.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządzić obniżenie w granicach do 50% dla niektórych grup gospodarstw rolnych wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych ustalonej zgodnie z § 1.
§  19.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z właściwymi ministrami może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić gospodarstwa rolne, o których mowa w § 11, od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych lub obniżyć wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w granicach do 50% ustalonego zobowiązania.
§  20.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych nie mogą być wykonane w części lub w całości, może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych.
2.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, wydają właściwe do spraw skupu organy prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
3. 2
Prezydia wojewódzkich rad narodowych na wniosek prezydiów powiatowych rad narodowych mogą przekazać uprawnienia do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 2, organom do spraw skupu prezydiów gromadzkich (miejskich w miastach nie stanowiących powiatów miejskich, osiedli) rad narodowych.

Właściwość organów i wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

§  21.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu określi szczegółowy tryb ustalania terminów obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
§  22.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych dla poszczególnych gospodarstw rolnych oraz terminy dostaw ustalają właściwe do spraw skupu organy prezydiów gromadzkich (miejskich, dzielnicowych, osiedli) rad narodowych.
§  23.
1.
Na poczet całej wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przyjmowane są od wszystkich gospodarstw rolnych:
1)
zwierzęta rzeźne (trzoda chlewna, bydło, cielęta i owce),
2)
zwierzęta hodowlane nabyte przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", których wykaz ustala Rada Ministrów.
2.
Indywidualne gospodarstwa o obszarze użytków rolnych do 2 ha mogą wykonać obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych w dowolnych rodzajach tych zwierząt lub w wełnie owczej. Na poczet tych dostaw mogą być zaliczone - zgodnie z wykazem ustalonym przez Radę Ministrów - zwierzęta hodowlane nabyte przez Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
3.
Na poczet 30% wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przyjmuje się wełnę owczą od gospodarstw indywidualnych o obszarze użytków rolnych powyżej 2 ha.
§  24.
1.
Gospodarstwa specjalizujące się w hodowli owiec mogą za zezwoleniem organu ustalającego wysokość zobowiązania (§ 22) wykonać obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych w wełnie owczej.
2.
Gospodarstwa położone w rejonach hodowli owiec mogą wykonać obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych w wełnie owczej.
3.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu ustala rejony, o których mowa w ust. 2.
§  25.
1. 3
Indywidualne gospodarstwa rolne mogą wykonać obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych dostawą zbóż.
2.
Spółdzielnie produkcyjne oraz gospodarstwa rolne wymienione w § 11 mogą wykonać obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych w całości lub w części dostawą zbóż, ziemniaków oraz wełny owczej.
§  26.
1.
Przy wykonywaniu obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przelicza się na trzodę chlewną poszczególne rodzaje i klasy tych zwierząt oraz artykuły rolne, jakie mogą być przyjmowane zamiast trzody chlewnej - w stosunku podanym w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Zwierzęta hodowlane przelicza się na trzodę chlewną według normy zamiany ustalonej dla I klasy danego rodzaju zwierząt rzeźnych (załącznik nr 3).
§  26a. 4
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może, w zależności od relacji cen trzody chlewnej do innych rodzajów zwierząt rzeźnych lub produktów, wprowadzić zmiany w wysokości norm zamiany poszczególnych rodzajów i klas zwierząt rzeźnych oraz artykułów rolnych wymienionych w załączniku nr 3, jakie mogą być przyjmowane zamiast trzody chlewnej.
§  27.
1.
Nie mogą być przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych:
1)
zwierzęta rzeźne w stanie wycieńczonym (chudźce i braki) lub chore,
2) 5
zwierzęta rzeźne o wadze:
krowyponiżej 275 kg,
młodzież (byczki, jałówki)poniżej 100 kg,
cielętaponiżej 30 kg,
owceponiżej 14 kg,
świnie (tuczniki) mięsno-słoninowe i mięsneponiżej 86 kg,
świnie (tuczniki) bekonoweponiżej 84 kg,
3)
wełna owcza potna o niższym procencie wydajności (rendment) niż:
sortyment A i AB- 38%,
sortyment B- 40%,
sortyment BC- 47%,
sortyment C- 51%,
sortyment CD- 55%,
sortyment D- 58%,
sortyment DE- 60%,
sortyment E- 62%.
2.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zezwolić na przyjmowanie, na poczet obowiązkowych dostaw, zwierząt rzeźnych o wadze niższej od określonej w ust. 1.
§  28.
Dozwolone jest łączne wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez dwóch lub więcej zobowiązanych. Łączne wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych nastąpić może tylko przez dostarczenie zwierząt rzeźnych.
§  29.
Gospodarstwa rolne, które nie wykonały w całości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, a część nie wykonana nie przekracza 15 kg, mogą wykonać pozostałą część obowiązkowych dostaw przez dostawę dowolnego rodzaju zwierząt rzeźnych lub wełny owczej.

Przepisy końcowe.

§  30.
1.
Termin na wniesienie odwołania od decyzji ustalających wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych wynosi 30 dni.
2.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostawy.
§  31.
Przy obliczaniu wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych stosuje się zaokrąglenia do 1 kg. Niepełne kilogramy przekraczające 0,49 kg zaokrągla się do 1 kg w górę, a wynoszące 0,49 kg lub mniej - do 1 kg w dół.
§  32.
1.
Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania akcji obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
2.
Ogólna suma przyznanych nagród nie może przekroczyć 0,15% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
3.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznawać nagrody:
1)
gromadom i wsiom przodującym w wykonaniu obowiązkowych dostaw - na cele kulturalno-oświatowe,
2)
osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.
§  33.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263, z 1955 r. Nr 44, poz. 280, z 1956 r. Nr 52, poz. 230, z 1957 r. Nr 38, poz. 166, Nr 62, poz. 340, z 1959 r. Nr 1, poz. 3, z 1960 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 55, poz. 315),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 249, z 1955 r. Nr 44, poz. 281, z 1956 r. Nr 8, poz. 45, Nr 28, poz. 131, Nr 52, poz. 232, z 1957 r. Nr 38, poz. 167, Nr 62, poz. 338, z 1959 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 1960 r. Nr 7, poz. 47),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1956 r. Nr 52, poz. 231, z 1957 r. Nr 62, poz. 339, z 1959 r. Nr 1, poz. 2, z 1960 r. Nr 7, poz. 46 oraz Nr 55, poz. 316).
§  34.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministrowi Rolnictwa.
§  35.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA NORM OBOWIĄZKOWYCH DOSTAW ZWIERZĄT RZEŹNYCH

Lp.Nazwa województwa, powiatu, miasta, osiedla, gromady, wsiNorma na 1 ha użytków rolnych w kg
I. Miasto stołeczne Warszawa30
II. Województwo warszawskie
1)powiat ciechanowski
- wsie: Konarzewo-Zawady Dworskie i Konarzewo-Zawady

Włościańskie w gromadzie Gołymin-Ośrodek

30
- wsie: Budy Wolińskie i Wola Kanigowska w gromadzie Chotum,

Koźniewo Wielkie, Koźniewo Średnie, Ostaszewo-Folwark,

Ostaszewo Wielkie, Ślubowo, Wola Ostaszewska, Cichawy i

Kałęczyn w gromadzie Gąsocin, Garnowo Duże w gromadzie

Gołymin-Ośrodek oraz Sułkowo Borowe i Drogiszka w gromadzie

Niedzbórz

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
2)powiat garwoliński
- wsie: Antoniówka Dworska, Antoniówka Świerżowska i

Antoniówka Wilczkowska w gromadzie Maciejowice, Kraski Dolne,

Kraski Górne, Kraski Nowe i Pasternik w gromadzie Podłęż

30
- wsie: Chromin w gromadzie Borowie oraz Kozłów w gromadzie

Parysów

39
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie42
3)powiat gostyniński42
4)powiat grodziskomazowiecki30
5)powiat grójecki
- wieś Budy Michałowskie w gromadzie Wrociszew36
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie39
6)powiat łosicki36
7)powiat makowski
- wsie: Strzemieczne Hieronimy, Strzemieczne Oleksy,

Strzemieczne Wiosny, Sadykierz Włościański, Sadykierz

Szlachecki, Kołaki i Modzele w gromadzie Młynarze

20
- wsie: Dąbrówka i Kaszewiec w gromadzie Różan27
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
8)powiat miński
- gromada Groszki Nowe i wieś Kąty-Borucza w gromadzie Dobre33
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
9)powiat mławski33
10)powiat nowodworski30
11)powiat ostrołęcki
- gromady: Dylewo, Czarnia, Myszyniec, Wykrot, Kadzidło,

Lelis, Zabrodzie i Olszewo-Borki (z wyjątkiem wsi: Żerań

Mały, Żerań Wielki i Żebry-Perosy) oraz wieś Żebry

Wierzchlas w gromadzie Nowa Wieś

18
- wsie: Żerań Mały, Żerań Wielki i Żebry-Perosy w gromadzie

Olszewo-Borki oraz gromada Nowa Wieś (z wyjątkiem wsi Żebry

Wierzchlas)

20
- pozostałe gromady, miasta i wsie27
12)powiat ostrowski
- wsie: Ołdaki-Grodzisk, Ołdaki-Polonia, Przeździecko-Lenarty

i Pieńki Wielkie w gromadzie Andrzejewo oraz gromada Lubotyń

Stary

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
13)powiat otwocki27
14)powiat piaseczyński36
15)powiat płocki
- wieś Bolino w gromadzie Rębowo oraz Głowina w gromadzie

Rembielin

39
- pozostałe gromady, miasta i wsie48
16)powiat płoński39
17)powiat pruszkowski30
18)powiat przasnyski
- wsie: Zawady i Kopaczyska w gromadzie Brodowe Łąki18
- gromada Brodowe Łąki (bez wsi Zawady i Kopaczyska), gromady:

Baranowo, Duczymin, Jastrząbka, Jednorożec, Parciaki,

Chorzele i Zaręby oraz wsie: Lipa i Szla w gromadzie Krępa,

Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Czerniaki, Ulatowo-Dąbrówka,

Ulatowo-Gać i Ulatowo-Zalesie w gromadzie Krzynowłoga

Wielka, miasto Chorzele

20
- pozostałe gromady, miasta i wsie27
19)powiat pułtuski
- wsie: Kępiaste, Budy Pobyłkowskie i Wólka Zaleska w

gromadzie Dzierżenin

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
20)powiat rycki
- wsie: Lendo Wielkie i Niedźwiedź w gromadzie Nowodwór oraz

Podlodówka w gromadzie Sobieszyn

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie42
21)powiat siedlecki
- wsie: Kępa w gromadzie Bojmie, Tęczki w gromadzie Krzesk

oraz Smolanka i Łęcznowola w gromadzie Zbuczyn Poduchowny

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
22)powiat sierpecki
- wieś Wola Łaszewska w gromadzie Unieck33
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
23)powiat sochaczewski
- gromada Kampinos30
- pozostałe gromady, miasta i osiedla36
24)powiat sokołowski
- wieś Wólka Miedzyńska w gromadzie Nowawieś33
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
25)powiat węgrowski33
26)powiat wołomiński33
27)powiat wyszkowski
- gromady: Wyszków (bez wsi: Natalin, Deskurów, Lucynów Mały,

Lucynów Duży, Ślubów i Tumanek), Kręgi, Popowo Kościelne,

Somianka, Wola Mystkowska, Rząśnik oraz miasto Wyszków

33
- pozostałe gromady i wsie25
28)powiat żuromiński33
29)miasto Otwock27
30)miasto Płock48
31)miasto Pruszków30
32)miasto Siedlce36
33)miasto Żyrardów30
III. Województwo bydgoskie
1)powiat aleksandrowski
- gromada Opoki oraz wsie: Białe Błota, Otłoczyn, Otłoczynek

i Karczemka w gromadzie Wołuszewo

39
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
2)powiat brodnicki
- wieś Czyste Błota w gromadzie Pokrzydowo39
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie42
3)powiat bydgoski36
4)powiat chełmiński
- wieś Otwice w gromadzie Dąbrowa Chełmińska39
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
5)powiat chojnicki33
6)powiat golubsko-dobrzyński42
7)powiat grudziądzki39
8)powiat inowrocławski39
9)powiat lipnowski42
10)powiat mogileński39
11)powiat radziejowski45
12)powiat rypiński
- wsie: Czarnia Duża, Czarnia Mała, Otocznia i Zambrzyca w

gromadzie Skrwilno

39
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
13)powiat sępoleński39
14)powiat szubiński42
15)powiat świecki
- wsie: Mirowice i Nieciszewo w gromadzie Pruszcz oraz Glinki

w gromadzie Serock

36
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
16)powiat toruński39
17)powiat tucholski
- wieś Obrowo w gromadzie Kęsowo oraz wieś Cierplewo w

gromadzie Lubiewo

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
18)powiat wąbrzeski
- gromada Fijewo, gromada Rywałd, miasto Radzyń Chełmiński

oraz wsie: Polskie Łopatki i Szczuplinki w gromadzie Książki

39
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
19)powiat włocławski
- gromady: Fabianki i Szpetal Górny oraz wsie: Cieślikowo,

Goreń Duży i Lubaty w gromadzie Kłótno

42
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
20)powiat wyrzyski
- wieś Drzewianowo w gromadzie Mrocza oraz wieś Występ w

gromadzie Nakło n. Notecią

36
- pozostałe gromady, miasta i wsie42
21)powiat żniński42
22)miasto Bydgoszcz36
23)miasto Grudziądz39
24)miasto Inowrocław39
25)miasto Toruń39
26)miasto Włocławek45
IV. Miasto Poznań48
V. Województwo poznańskie
1)powiat chodzieski45
2)powiat czarnkowski
- wsie: Chełst, Kawczyn, Moczydło i Pełcza w gromadzie Chełst36
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
3)powiat gnieźnieński48
4)powiat gostyński50
5)powiat jarociński50
6)powiat kaliski
- wsie: Gadów i Bogusławice w gromadzie Dzierzbin39
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
7)powiat kępiński45
8)powiat kolski45
9)powiat koniński42
10)powiat kościański50
11)powiat krotoszyński50
12)powiat leszczyński50
13)powiat międzychodzki
- wieś Piłka w gromadzie Międzychód39
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
14)powiat nowotomyski50
15)powiat obornicki48
16)powiat ostrowski45
17)powiat ostrzeszowski45
18)powiat pleszewski
- wsie: Białobłoty, Orlina Duża, Orlina Mała i Dziewin Duży w

gromadzie Białobłoty, Chocz, Nowolipsk, Kuźnia, Brudzewek,

Piła, Józefów, Olesiec, Kaźmierka Nowa, Kaźmierka Stara,

Kwileń, Niniew w gromadzie Chocz

42
- pozostałe gromady, miasta i wsie48
19)powiat poznański48
20)powiat rawicki
- wieś Załęcze w gromadzie Sierakowo oraz wieś Bielawy w

gromadzie Jutrosin

39
- pozostałe gromady, miasta i wsie50
21)powiat słupecki42
22)powiat szamotulski
- wsie: Baborowo, Lulinek, Pamiątkowo, Przecław, Przecławek,

Witoldzin i Żalewo w gromadzie Pamiątkowo, Jaryszewo,

Brączewo i Stobnicko w gromadzie Obrzycko

48
- pozostałe gromady, miasta i wsie50
23)powiat średzki48
24)powiat śremski50
25)powiat trzcianecki30
26)powiat turecki39
27)powiat wągrowiecki48
28)powiat wolsztyński
- wsie: Świętno, Wilcze i Rudno w gromadzie Świętno oraz

Wielka Wieś w gromadzie Kopanica

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie50
29)powiat wrzesiński48
30)miasto Gniezno48
31)miasto Kalisz45
32)miasto Leszno50
33)miasto Ostrów Wielkopolski45
34)miasto Piła30
VI. Miasto Łódź30
VII. Województwo łódzkie
1)powiat bełchatowski
- wsie: Borowa, Brzezie, Dzbanki, Kozłówki, Krzyżówki, kol.

Lubośnia, Podżar, Polowa, Rudzisko, Szczerców, kol.

Szczercowska Kolonia, Szczercowska Wieś, Szubienice, Dubie

i kol. Piecówka w gromadzie Szczerców oraz wieś Grabek w

gromadzie Chabielice

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
2)powiat brzeziński
- wieś Remiszewice w gromadzie Będków30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
3)powiat kutnowski
- gromady: Byszew i Strzegocin oraz wieś Sędki w gromadzie

Biała

42
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
4)powiat łaski33
5)powiat łęczycki
- gromady: Piaski i Świnice Warckie39
- pozostałe gromady i miasta42
6)powiat łowicki42
7)powiat łódzki30
8)powiat pajęczański
- gromada Wólka Prusicka oraz wieś Patrzyków w gromadzie

Makowiska

27
- gromady: Chorzew, Huta, Kiełczygłów i Radoszewice39
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
9)powiat piotrkowski36
10)powiat poddębicki
- wsie: Grabina Nowa, Grabina Stara, Ralewice, Rzeczyca, kol.

Rzeczyca i Skęczno w gromadzie Zadzim

36
- gromady: Biernacice, Kościelnica, Lubola, Miniszew,

Niemysłów, Niewiesz, Pęczniew, Wilamów, Drużbin, miasto

Uniejów oraz wsie: Dzierżawy, Kiki, Saków i Sędów w

gromadzie Wartkowice

39
- pozostałe gromady, miasta i wsie42
11)powiat radomszczański33
12)powiat rawski
- gromady: Babsk, Biała, Bieliny, Budziszewice, Czerniewice,

Dziurdzioły, Gortatowice, Inowłódz, Kaleń, Krzemienica,

Lubania, Pobiedna, Sadkowice, Sadykierz, Żdżary, Żelechlinek

oraz wsie: Gaj, Helenów, Kurzeszynek, Nowy Kurzeszyn, Stary

Kurzeszyn, Rogówiec, Rosocha, Wołucza w gromadzie Kurzeszyn,

Byszewice, Bogusławki Duże, Bogusławki Małe, Chociwek,

Głuchówek, kol. Głuchówek, Leopoldów, Matyldów, Pukinin,

Podkonice Małe, Podkonice Duże, Podkonice Miejskie, Świnice,

Zubki Małe, Zubki Duże w gromadzie Rawa Mazowiecka, Wólka

Strońska, Rylsk Mały - kolonia i wieś oraz Zuski w gromadzie

Regnów

30
- gromady: Cielądz, Lubochnia, Rzeczyca, Stara Wieś, Wilkowice

oraz wsie: Huta Wałowska, Janolin, Linków, Niwna, Pokrzywna,

Stary Dwór, Wałowice w gromadzie Kurzeszyn

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
13)powiat sieradzki
- gromady: Brąszewice, Burzenin, Czechy, Godynice,

Janiszewice, Kliczków Mały, Korczew, Krobanówek, Rzechta,

Woźniki, Włyń, osiedle Karsznice oraz wsie: Wola Będkowska,

Będków i Świerk w gromadzie Barczew, Gozdy, Ostrów, Rybnik,

Rydzew i Wola Brzeźniowska w gromadzie Brzeźnio, Drzązna,

Rowy, Nowa Gęsówka, Stara Gęsówka i Tworkowizna w gromadzie

Charłupia Wielka, Dębina i Okręglica w gromadzie Dąbrowa

Wielka, Stelmachy, Włocin, Wojków, Grzymaczew, Kąśnia, Kije,

Kopacz, Marianów, Niwa, Pęczek i Stawki w gromadzie

Gruszczyce, Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Błońska, Grzyb,

Owieczki, Lipicze, Pawelce, Świątki, Klonowa, Klonowa

Poduchowna, Klonówka w gromadzie Klonowa, Bobrowniki, Chojne,

Stoczki i Borzewisko w gromadzie Monice, Rożdżały, Raszelki,

Miedzno i kol. Lasek B-C w gromadzie Rossoszyca,

Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj i Sudoły w gromadzie Wągłczew,

Borzęckie, Broszki, Czarna, Miklesz, Stanisławów i Szklana

Huta w gromadzie Złoczew

36
- gromady: Charłupia Mała, Warta, Wróblew oraz wsie:

Borowiska, Brączynno, Bronisławów, Brzeźnio,

Brzeźnio-Poduchowne, Krzaki, Nowa Wieś, Próba, Zapole i

Zgórz w gromadzie Brzeźnio, miasto Sieradz, miasto Szadek

oraz miasto Warta

42
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
14)powiat skierniewicki
- wsie: Podsędkowice i Aleksandrów w gromadzie Dańków, Raducz

w gromadzie Kawenczyn Nowy

36
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
15)powiat wieluński
- gromady: Dzietrzniki, Mierzyce i Załęcze Małe oraz wsie: Kik

w gromadzie Kowale, Wróblew w gromadzie Mokrsko, Drobnice w

gromadzie Osjaków, Broników, Kochlew i Krzeczów w gromadzie

Wierzchlas

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
16)powiat wieruszowski45
17)miasto Pabianice33
18)miasto Piotrków Trybunalski36
19)miasto Tomaszów Mazowiecki33
20)miasto Zduńska Wola39
21)miasto Zgierz30
VIII. Województwo kieleckie
1)powiat białobrzeski30
2)powiat buski
- gromady: Balice, Chmielnik, Drugnia, Gnojno, Pierzchnica,

Piotrkowice, Raczyce, Sędziejowice, Zrecze oraz miasto

Chmielnik

25
- gromady: Biechów, Błotnowola, Busko-Zdrój, Gace Słupieckie,

Kargów, Kołaczkowice, Koniecmosty, Korczyn Stary, Łubnice,

Nowy Korczyn, Oblekoń, Oleśnica, Olganów, Ostrowce, Pacanów,

Rataje Słupskie, Skorocice, Solec, Stopnica Pierwsza,

Stopnica Druga, Strożyska, Szaniec, Szczaworyż, Tuczępy,

Wiślica, Wygoda Kozińska, Zborów oraz miasto Busko-Zdrój

33
3)powiat iłżecki
- gromady: Brody, Gadka, Kuczów, Kowalków, Lubienia, Parszów,

Skarżysko Kościelne, Wąchock oraz wsie: Bronkowice w

gromadzie Radkowice, Osinki i Marianów w gromadzie Rzeczniów

27
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
4)powiat jędrzejowski30
5)powiat kazimierski36
6)powiat kielecki25
7)powiat konecki25
8)powiat kozienicki
- gromady: Brzóza, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Grabów n.

Pilicą, Januszno, Miejska Dąbrowa, Ponikwa, Studzianki,

Suskowola, Ursynów oraz wsie: Kłoda i Przydworzyce w

gromadzie Magnuszów, Wilczkowice, Wola Chodkowska, Ryczywół

i Selwanówka w gromadzie Swierże Górne

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
9)powiat lipski
- gromada Bąkowa27
- gromady: Bałtów, Chotcza, Czekarzewice, Ciepielów, Jawór,

Krępa Kościelna, Lipsko, Krzyżanówka, Petkowice, Solec,

Tymienica, Tarłów (bez wsi: Sulejów, Dorotka, Hermanów,

Wesołówka i kolonii Dąbrowa) oraz wieś Białobrzegi w

gromadzie Wola Solecka

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
10)powiat opatowski33
11)powiat opoczyński
- wsie: Papiernia, Reczków, Sulborowice w gromadzie Skórkowice25
- pozostałe gromady, miasta i wsie27
12)powiat pińczowski
- wsie: Włoszczowice i Gołuchów w gromadzie Kije25
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
13)powiat przysuski27
14)powiat radomski
- gromady: Bartodzieje, Bierwce, Czarna, Dzierzkówek,

Groszowice, Gózd, Jedlińsk, osiedle Jedlnia-Letnisko,

Lesiów, Łączany, Modrzejowice, Mniszek, Wola Gołębiowska,

Taczów, Jastrzębia, Wólka Klwatecka, Wrzos oraz wieś

Młudnice w gromadzie Przytyk

27
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
15)powiat sandomierski
- gromady: Garbów, Męczenice, Niedźwice, Olbierzowice,

Wilczyce, Wysiadłów, Czyżów Szlachecki, Jakubowice, Linów

oraz wsie: Byszów w gromadzie Chobrzany, Góry Wysokie, Nowe

Kichary, Stare Kichary w gromadzie Dwikozy, Nawodzice, Borek

Klimontowski, Rogacz, Szymanowice Dolne i Przybysławice w

gromadzie Klimontów, Żurawniki w gromadzie Lipnik, Rybnica w

gromadzie Sulisławice, Jasienica, Otoka Grabińska, Nowe

Świniary i Świniary w gromadzie Świniary

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
16)powiat staszowski
- gromady: Korzenno, Potok i Szydłów25
- gromady: Mostki, Niedźwiedź, Sichów i Wiśniowa oraz wsie:

Suchowola w gromadzie Osiek, Strzegom i Strzegomek w

gromadzie Rytwiany, Mucharzów w gromadzie Strużki, Smerdyna

w gromadzie Wiązownica

27
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
17)powiat szydłowiecki27
18)powiat włoszczowski30
19)powiat zwoleński33
20)miasto Kielce25
21)miasto Ostrowiec Świętokrzyski33
22)miasto Radom30
23)miasto Skarżysko-Kamienna25
24)miasto Starachowice30
IX. Województwo lubelskie
1)powiat bełżycki
- gromady: Chodel, Krężnica Okrągła, Ratoszyn, Szczuczki,

Wronów oraz Borzechów (bez wsi: Dąbrowa, Kłodnica Górna,

Kłodnica Dolna, Białowoda, Ryczydół)

39
- gromada Łopiennik oraz wsie: Dąbrowa, Kłodnica Górna,

Kłodnica Dolna, Białowoda i Ryczydół w gromadzie Borzechów

45
- pozostałe gromady, miasta i wsie48
2)powiat bialski
- wieś Surmacze w gromadzie Sławacinek Nowy33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
3)powiat biłgorajski
- gromady: Biszcza, Goraj, Lipiny Dolne, Łukowa, Obsza, Potok

Górny, Tarnogród, Teodorówka, Wola Różaniecka, Frampol (bez

wsi: Rzeczyce, Korytków Mały i Karolówka) oraz Księżpol (bez

wsi: Rakówka, Zawadka, Przymiarki, Stary Lipowiec, Nowy

Lipowiec, Markowicze, Zanie i Zynie)

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie25
4)powiat bychawski
- wsie: Szklarnia, Majdan Starowiejski i Annów w gromadzie

Dębina

45
- pozostałe gromady, miasta i wsie48
5)powiat chełmski36
6)powiat hrubieszowski
- wieś Cieszyn w gromadzie Skomorochy Małe30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
7)powiat janowski30
8)powiat krasnostawski
- wsie: Wirkowice i Wirkowice-Górecko w gromadzie Tarzymiechy30
- gromady: Krupe, Siennica Różana i Żulin oraz wsie: Huta

Turobińska, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Tokary, Tarnawa

Duża i Tarnawa Mała w gromadzie Turobin, Biskupie, kolonia

Biskupie i kolonia Tarnawa w gromadzie Wysokie

36
- gromady: Czernięcin Poduchowny, Izbica, Kraśniczyn-Osada,

Czajki, Orłów Murowany, Rudnik, Krasnystaw, miasto

Krasnystaw, Zakrzew, Tarzymiechy (bez wsi: Wirkowice i

Wirkowice-Górecko), Turobin (bez wsi: Huta Turobińska,

Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Tokary, Tarnawa Duża,

Tarnawa Mała), Wysokie (bez wsi: Biskupie, kol. Biskupie i

kol. Tarnawa) oraz wsie: Bogusław, Felicjan, Orchowiec w

gromadzie Gorzków, Izdebno i kol. Izdebno w gromadzie

Rybczewice

40
- pozostałe gromady, miasta i wsie48
9)powiat kraśnicki
- gromady: Lipa, Zaklików, Zdziechowice (bez wsi: Łychów

Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Węglin i Węglinek) oraz

wsie: Wólka Szczecka w gromadzie Kosin i Szczecyn w

gromadzie Gościeradów

30
- gromady: Batorz, Grabówka, Annopol, Szastarka i Kosin (bez

wsi Wólka Szczecka)

40
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
10)powiat lubartowski
- gromady: Abramów, Kamionka, Lisów, Łucka, Rozkopaczew,

Samoklęski, miasto Lubartów oraz wsie: Zezulin, Zezulin A,

kol. Radzic Stary i Kocia Góra w gromadzie Ludwin, Nasutów,

Rudka Kozłowiecka i Nowystaw w gromadzie Niemce,

Zawieprzyce, Nowa Wólka Kijańska, Januszówka, Stoczek

w gromadzie Spiczyn

36
- gromady: Ludwin (bez wsi Zezulin, Zezulin A, kol. Radzic

Stary i Kocia Góra oraz Krzczeń, kol. Dratów i kol. Dąbrowa),

Niemce (bez wsi: Nasutów, Rudka Kozłowiecka i Nowystaw),

Ostrów Lubelski (bez wsi Kolechowice, kol. Kolechowice i

folwarku Kolechowice), Serniki i Spiczyn (bez wsi:

Zawieprzyce, Nowa Wólka Kijańska, Januszówka i Stoczek)

42
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
11)powiat lubelski
- wsie: Bogdanka, Nadrybie, Nadrybie Ukazowe, kol.

Nadrybie-Dwór w gromadzie Puchaczów, kol. Stoczek i wieś

Pryszczowa Góra w gromadzie Krasienin, Dorohucza i Ewopole

w gromadzie Trawniki

36
- gromady: Ciecierzyn, Łączna i Krasienin (bez wsi Pryszczowa

Góra i kol. Stoczek)

42
- pozostałe gromady, miasta i wsie48
12)powiat łukowski
- gromady: Adamów, Aleksandrów, Ciechomin, Gąsiory, Nurzyna,

Serokomla, Trzebieszów, Ulan-Majorat, Wola Bystrzycka, Wola

Gułowska, Wola Mysłowska, miasto Stoczek Łukowski oraz wsie:

Borki, Celej, Januszówka, Kapice, Kisielsk, Mizary, Wola

Kisielska, Jagodne, Jamielne, Kienkówka, Nowa Prawda oraz

Stara Prawda w gromadzie Stoczek

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie27
13)powiat opolsko-lubelski
- gromady: Głusko, Kamień, Karczmiska, Opole Lubelskie,

Wrzelowiec, Prawno (bez wsi: Boiska Stare, kol. Boiska,

Stefanówka, Ugory, Chruślanki Józefowskie i Idalin), Skoków

(bez wsi: Komaszyce Nowe, Komaszyce Stare, Truszków, Puszno

Godowskie, Wólka Komaszycka, Ruda Godowska, Dębiny,

Ludwików, Stanisławów i Białowoda) oraz wsie: Niedźwiada

Duża w gromadzie Łaziska, Dobre, Podgórz, Polanówka i Wólka

Dobrska w gromadzie Wilków oraz Żmijowiska, Trzciniec,

Wrzelów i Kosiorów w gromadzie Zagłoba

35
- gromada Godów39
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie40
14)powiat parczewski33
15)powiat puławski
- gromady: Baranów, Góra Puławska, Janowiec, Zarzecze i Żyrzyn

oraz wieś Wola Przybysławska w gromadzie Markuszów

36
- gromady: Bochotnica, Gołąb, Kurów, Markuszów (bez wsi Wola

Przybysławska), miasto Kazimierz Dolny oraz miasto Puławy

40
- gromady: Celejów, Sadurki i Wąwolnica42
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie48
16)powiat radzyński33
17)powiat tomaszowski33
18)powiat włodawski33
19)powiat zamojski
- wsie: Hucisko, Stara Huta, Potok, Senderki i Malewszczyzna

w gromadzie Bondyrz

25
- gromady: Brody Małe, Gorajec-Stara Wieś, Krasnobród,

Łabunie, Potoczek, Sąsiadka, Suchowola, Zwierzyniec, Bondyrz

(bez wsi: Hucisko, Stara Huta, Potok, Senderki i

Malewszczyzna) oraz wsie: Wychody, Wieprzec, Wólka

Wieprzecka i Zarzecze w gromadzie Mokre, Iłowiec, Hajowniki

i Szorcówka w gromadzie Skierbieszów, Ujazdów w gromadzie

Staw Noakowski oraz Kąty Pierwsze, Kąty Drugie, Niedzieliska

i kolonia Kolonia Niedzieliska w gromadzie Zawada

30
- gromady: Kotlice i Niewirków33
- gromady: Kalinówka, Lipsko, Nielisz, Ruskie Piaski,

Skierbieszów (bez wsi: Iłowiec, Hajowniki i Szorcówka),

Staw Noakowski (bez wsi Ujazdów) oraz wsie: Łaziska w

gromadzie Dębowiec, Stanisławka, Rozdoły, Horyszów Polski,

kol. Horyszów Polski, kol. Nowa Kolonia Horyszów i Wólka

Horyszowska w gromadzie Sitno

35
- miasto Szczebrzeszyn, gromada Zawada (bez wsi: Kąty

Pierwsze, Kąty Drugie, Niedzieliska i kolonii Kolonia

Niedzieliska) oraz wieś Krasne w gromadzie Stary Zamość

40
- pozostałe gromady, miasta i wsie45
20)miasto Chełm36
21)miasto Lublin48
22)miasto Zamość45
X. Województwo białostockie
1)powiat augustowski30
2)powiat białostocki
- gromady: Jeżewo, Tykocin i Złotoria30
- pozostałe gromady, miasta i osiedla27
3)powiat bielski27
4)powiat dąbrowski
- gromady: Bartniki, Lipsk i Rygałówka30
- pozostałe gromady i miasta27
5)powiat ełcki27
6)powiat gołdapski
- gromady: Banie Mazurskie, Lisy, Rogale, Żabin30
- pozostałe gromady i miasta27
7)powiat grajewski
- gromada Prostki i osiedle Prostki27
- pozostałe gromady i miasta30
8)powiat hajnowski27
9)powiat kolneński27
10)powiat łapski
- gromady: Rynki, Trypucie, Turośl Dolna, Turośl Kościelna,

Uhowo i Zawady oraz wsie: Stara Liza w gromadzie Stare

Brzozowo, Łukawica w gromadzie Poświętne oraz miasto Suraż

27
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
11)powiat łomżyński30
12)powiat moniecki27
13)powiat olecki27
14)powiat sejneński30
15)powiat siemiatycki27
16)powiat sokólski27
17)powiat suwalski30
18)powiat wysokomazowiecki
- wieś Markowo Wólka w gromadzie Piekuty Nowe27
- pozostałe gromady, miasta i wsie30
19)powiat zambrowski30
20)miasto Białystok27
XI. Województwo olsztyńskie
1)powiat bartoszycki
- gromady: Bartoszyce, Dzietrzychowo, Łabędnik, Sępopol i

Wodukajmy oraz miasto Bartoszyce

33
- pozostałe gromady, miasta i osiedla30
2)powiat biskupiecki
- gromada Kobułty oraz wsie: Nowe Marcinkowo, Parleza Wielka

i Sadowo w gromadzie Biskupiec

27
- pozostałe gromady i miasta30
3)powiat braniewski30
4)powiat działdowski
- wsie: Ruszkowo, Lipówka, Gąsiorowo Dąbrowieńskie, Grzybiny,

Jankowice, Mosznica, Uzdowo i Kramarzewo w gromadzie Ruszkowo

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
5)powiat giżycki
- wsie: Stare Krzywe, Nowe Krzywe i Płowce w gromadzie Zelki27
- wieś Sołdany w gromadzie Giżycko30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
6)powiat iławski33
7)powiat kętrzyński
- gromada: Nakomiady (bez wsi: Nowa Różanka i Mażany)27
- wieś Mażany w gromadzie Nakomiady30
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie33
8)powiat lidzbarski30
9)powiat morąski33
10)powiat mrągowski27
11)powiat nidzicki27
12)powiat nowomiejski39
13)powiat olsztyński27
14)powiat ostródzki30
15)powiat pasłęcki33
16)powiat piski
- wsie: Piaski-Onufryjewo i Piaski w gromadzie Wejsuny27
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie30
17)powiat szczycieński
- wsie: Dąbrowy, Działy i Antonia w gromadzie Rozogi18
- pozostałe gromady, miasta i wsie27
18)powiat węgorzewski30
19)miasto Olsztyn27
XII. Województwo gdańskie
1)powiat elbląski
- gromady: Pogrodzie, Pomorska Wieś, Milejewo, Łęcze, miasto

Tolkmicko, wsie: Drużno, Dłużyna, Węzina i Klepa w gromadzie

Komorowo Żuławskie, Dzierzgonka, Nowe Dolno, Stankowo i

Topolno Małe w gromadzie Markusy, Stare Dolno w gromadzie

Zwierzno

33
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie39
2)powiat gdański
- gromady: Przywidz, Sobowidz, Trąbki Wielkie, Mierzeszyn oraz

Kolbudy Górne, wsie: Żukczyn w gromadzie Łęgowo, Straszyn,

Jagatowo i Juszkowo w gromadzie Pruszcz Gdański

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
3)powiat kartuski30
4)powiat kościerski
- gromada Kościerzyna30
- pozostałe gromady i miasta33
5)powiat kwidzyński39
6)powiat lęborski33
7)powiat malborski39
8)powiat nowodworsko-gdański39
9)powiat pucki30
10)powiat starogardzki
- wsie: Kazub, Lipy i Dunajki w gromadzie Kaliska, Jezierce,

Zawada, Tomaszewo, Lipia Góra i Kleszczewo Kościerskie w

gromadzie Semlin oraz Janin w gromadzie Kokoszkowy

33
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie39
11)powiat sztumski
- gromady: Ryjewo i Benowo39
- pozostałe gromady i miasta42
12)powiat tczewski42
13)powiat wejherowski30
14)miasto Elbląg39
15)miasto Gdańsk39
16)miasto Gdynia30
17)miasto Sopot39
18)miasto Tczew42
XIII. Województwo koszalińskie
1)powiat białogardzki30
2)powiat bytowski30
3)powiat człuchowski33
4)powiat drawski30
5)powiat kołobrzeski33
6)powiat koszaliński
- wsie: Nowe Łozice i Chmielno w gromadzie Bobolice30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
7)powiat miastecki30
8)powiat sławieński33
9)powiat słupski30
10)powiat szczecinecki30
11)powiat świdwiński30
12)powiat wałecki30
13)powiat złotowski
- wsie: Płytnica, Ptusza i Plecemin w gromadzie Tarnówka30
- pozostałe gromady, miasta i wsie33
14)miasto Koszalin33
15)miasto Słupsk30
XIV. Województwo szczecińskie
1)powiat chojeński
- wieś Baranówko w gromadzie Dębno33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
2)powiat choszczeński
- wsie: Sicko, Sokoliniec i Trzebień w gromadzie Recz30
- wsie: Piasecznik, Radaczewo i Bonin w gromadzie Sławęcin

oraz Gleżno w gromadzie Choszczno

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
3)powiat goleniowski36
4)powiat gryficki30
5)powiat gryfiński36
6)powiat kamieński36
7)powiat łobeski36
8)powiat myśliborski
- wsie: Jagów i Boguszyny w gromadzie Pełczyce, Derczewo w

gromadzie Otanów oraz Zgnilec w gromadzie Myślibórz

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
9)powiat nowogardzki36
10)powiat pyrzycki33
11)powiat stargardzki30
12)powiat szczeciński30
13)powiat woliński27
14)miasto Szczecin30
XV. Województwo zielonogórskie
1)powiat głogowski36
2)powiat gorzowski33
3)powiat krośnieński33
4)powiat lubski33
5)powiat międzyrzecki39
6)powiat nowosolski
- gromada Otyń30
- pozostałe gromady i miasta36
7)powiat słubicki33
8)powiat strzelecki36
9)powiat sulechowski
- gromady: Kije i Krężoły30
- pozostałe gromady i miasta33
10)powiat sulęciński
- gromada: Ośno (Lubuskie), miasto Ośno i wieś Drzewce w

gromadzie Torzym

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
11)powiat szprotawski
- wsie: Jakubowo Lubińskie w gromadzie Wysoka i Buczek w

gromadzie Leszno Górne

33
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie39
12)powiat świebodziński30
13)powiat wschowski
- gromady: Ciosaniec i Sława oraz miasto Wschowa33
- pozostałe gromady i miasta36
14)powiat zielonogórski30
15)powiat żagański33
16)powiat żarski33
17)miasto Gorzów Wielkopolski33
18)miasto Zielona Góra30
XVI. Miasto Wrocław30
XVII. Województwo wrocławskie
1)powiat bolesławiecki33
2)powiat bystrzycki30
3)powiat dzierżoniowski
- wieś Wilczkowice w gromadzie Jordanów Śląski i Kopanica w

mieście Piława Górna

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
4)powiat górowski39
5)powiat jaworski33
6)powiat jeleniogórski
- wieś Antoniów w gromadzie Stara Kamienica33
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie36
7)powiat kamiennogórski27
8)powiat kłodzki33
9)powiat legnicki33
10)powiat lubański39
11)powiat lubiński33
12)powiat lwówecki33
13)powiat milicki
- wieś Bukowice w gromadzie Bukowice36
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
14)powiat noworudzki33
15)powiat oleśnicki36
16)powiat oławski30
17)powiat strzeliński
- wieś Jasienica w gromadzie Sarby33
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
18)powiat sycowski36
19)powiat średzki36
20)powiat świdnicki33
21)powiat trzebnicki36
22)powiat wałbrzyski30
23)powiat wołowski
- wieś Toszowice w gromadzie Tymowa33
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
24)powiat wrocławski30
25)powiat ząbkowicki33
26)powiat zgorzelecki33
27)powiat złotoryjski39
28)miasto Jelenia Góra36
29)miasto Legnica33
30)miasto Świdnica33
31)miasto Wałbrzych30
XVIII. Województwo opolskie
1)powiat brzeski33
2)powiat głubczycki33
3)powiat grodkowski33
4)powiat kluczborski42
5)powiat kozielski42
6)powiat krapkowicki42
7)powiat namysłowski33
8)powiat niemodliński36
9)powiat nyski33
10)powiat oleski42
11)powiat opolski36
12)powiat prudnicki45
13)powiat raciborski39
14)powiat strzelecki36
15)miasto Brzeg33
16)miasto Nysa33
17)miasto Opole36
18)miasto Racibórz39
XIX. Województwo katowickie
1)powiat będziński27
2)powiat bielski
- osiedle Szczyrk15
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie30
3)powiat cieszyński
- wsie: Cisownica i Leszna Górna w gromadzie Cisownica,

Lipowiec w gromadzie Nierodzim, gromady: Brenna i Górki

Wielkie, miasto Ustroń (bez Hermanowic)

21
- pozostałe gromady, miasta i wsie42
4)powiat częstochowski27
5)powiat gliwicki36
6)powiat kłobucki30
7)powiat lubliniecki
- Pietrzaki w osiedlu Herby27
- pozostałe gromady, miasta, osiedla i wsie39
8)powiat myszkowski27
9)powiat pszczyński36
10)powiat rybnicki36
11)powiat tarnogórski
- gromady: Tąpkowice i Ożarowice27
- pozostałe gromady, miasta i osiedla36
12)powiat tyski36
13)powiat wodzisławski36
14)powiat zawierciański27
15)miasto Będzin27
16)miasto Bielsko-Biała30
17)miasto Bytom27
18)miasto Chorzów27
19)miasto Cieszyn42
20)miasto Czeladź27
21)miasto Częstochowa27
22)miasto Dąbrowa Górnicza27
23)miasto Gliwice36
24)miasto Katowice27
25)miasto Mysłowice27
26)miasto Ruda Śląska27
27)miasto Rybnik36
28)miasto Sosnowiec27
29)miasto Siemianowice Śląskie27
30)miasto Świętochłowice27
31)miasto Tychy36
32)miasto Zawiercie27
33)miasto Zabrze27
XX. Miasto Kraków27
XXI. Województwo krakowskie
1)powiat bocheński36
2)powiat brzeski
- wsie: Jamna w gromadzie Paleśnica oraz Wróblowice w

gromadzie Zakliczyn

30
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
3)powiat chrzanowski27
4)powiat dąbrowski
- gromady: Dąbrowa Tarnowska, Luszowice, Nieczajna,

Odporyszów, Oleśno, Radgoszcz, Smęgorzów, miasto Dąbrowa

Tarnowska oraz wsie: Słupiec i Załuże w gromadzie Borki,

Grądy, Skrzynka, Wólka Grądzka i Wólka Mędrzechowska w

gromadzie Mędrzechów, Brzezówka, Dąbrowica, Suchy Grunt i

Zabrnie w gromadzie Szczucin

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie42
5)powiat krakowski27
6)powiat limanowski27
7)powiat miechowski
- gromada: Sieciechowice oraz wsie: Wierzbie w gromadzie

Tczyca, Gołyszyn i Laski Dworskie w gromadzie Wysocice

27
- gromady: Kozłów, Książ Mały, Racławice i Szreniawa oraz

wsie: Buk, Chobędza, Ulina Wielka i Zawadka w gromadzie

Gołcza, Książ Wielki, Częstoszowice, Głogowiany, Konaszówka,

Moczydło i Wielka Wieś w gromadzie Książ Wielki

33
- pozostałe gromady, miasta i wsie42
8)powiat myślenicki27
9)powiat nowosądecki27
10)powiat nowotarski27
11)powiat olkuski27
12)powiat oświęcimski36
13)powiat proszowicki
- gromada: Kościelec36
- pozostałe gromady i miasta42
14)powiat suski27
15)powiat tarnowski30
16)powiat wadowicki33
17)powiat żywiecki30
18)miasto Jaworzno27
19)miasto Nowy Sącz27
20)miasto Tarnów30
21)miasto Zakopane27
XXII. Województwo rzeszowskie
1)powiat brzozowski30
2)powiat dębicki33
3)powiat gorlicki30
4)powiat jarosławski
- gromady: Adamówka, Bobrówka, Jodłówka, Majdan Sieniawski,

Radawa, Wólka Pełkińska, Zapałów, Sieniawa i Pruchnik oraz

miasto Sieniawa

30
- gromady: Chłopice, Cieszacin Wielki, Munina, Pawłosiów,

Pełkinie, Rokietnica, Rozbórz Długi, Rozwienica, Szówsko,

Węgierka, Wiązownica, Wietlin, Wierzbna, miasto Jarosław

33
- pozostałe gromady i miasta36
5)powiat jasielski36
6)powiat kolbuszowski30
7)powiat krośnieński39
8)powiat leski39
9)powiat leżajski30
10)powiat lubaczowski33
11)powiat łańcucki
- gromada Markowa45
- pozostałe gromady i miasta36
12)powiat mielecki36
13)powiat niżański33
14)powiat przemyski33
15)powiat przeworski
- gromady: Bóbrka Kańczucka, Gać, Gorliczyna, Grzęska,

Kańczuga, Rozbórz, Sietesz, Studzian, Urzejowice i

Żurawiczki, miasto Kańczuga, miasto Przeworsk oraz wieś

Pantalowice w gromadzie Pantalowice

45
- pozostałe gromady, miasta i wsie36
16)powiat ropczycki33
17)powiat rzeszowski
- wieś Strażów w gromadzie Palikówka36
- pozostałe gromady, miasta i wsie39
18)powiat sanocki30
19)powiat strzyżowski39
20)powiat tarnobrzeski
- gromada Chodków36
- pozostałe gromady i miasta42
21)powiat ustrzycki27
22)miasto Przemyśl33
23)miasto Rzeszów39
24)miasto Stalowa Wola33

ZAŁĄCZNIK Nr 2 6

WYKAZ WOJEWÓDZTW I POWIATÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULGOWEGO OBCIĄŻENIA OBOWIĄZKOWYMI DOSTAWAMI

1)
powiaty: międzychodzki, trzcianecki i miasto Piła w województwie poznańskim,
2)
powiaty olecki, gołdapski i ełcki oraz z powiatu grajewskiego gromada Prostki, osiedle Prostki, wsie Marchewki i Kurczątki w gromadzie Grajewo w województwie białostockim,
3)
województwo olsztyńskie z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego,
4)
powiaty elbląski, kwidzyński, lęborski, malborski, sztumski, nowodworsko-gdański i miasto Elbląg w województwie gdańskim,
5)
województwo koszalińskie,
6)
województwo szczecińskie,
7)
województwo zielonogórskie,
8)
województwo wrocławskie i miasto Wrocław,
9)
województwo opolskie,
10)
powiat gliwicki, z powiatu lublinieckiego gromady: Ciasna, Gwoździany, Łagiewniki Małe, Myślina, Pludry, Sieraków, Szemrowice i miasto Dobrodzień, z powiatu tarnogórskiego gromady: Miedary, Tworóg i Wojska oraz osiedla: Krupski Młyn, Stolarzowice, Wieszowa i Zbrosławice oraz miasta Gliwice, Bytom i Zabrze w województwie katowickim,
11)
powiat ustrzycki z wyjątkiem miasta Ustrzyki Dolne, powiat leski z wyjątkiem miasta Lesko oraz gromad Olszanica, Uherce Mineralne, Łukawica, Tarnawa Górna i Hoczew, z powiatu sanockiego tylko gromady Jaśliska, Bukowsko, Szczawne, Komańcza, Mrzygłód, Poraż, Tyrawa Wołoska, Sieniawa oraz wsie Bałucianka, Deszno, Królik Polski, Królik Wołoski, Posada Górna, Wisłoczek i Wołtuszowa z gromady Posada Górna, z powiatu krośnieńskiego tylko gromady Tylawa, Polany i wieś Chyrowa w gromadzie Iwla oraz przysiółek Nowa Wieś w gromadzie Nadole, z powiatu jasielskiego tylko gromada Krempna, z powiatu gorlickiego tylko gromady Gładyszów, Uście Gorlickie, Wysowa, Śnietnica i wsi Bartne, Bodaki, Małastów i Ropica Górna w gromadzie Sękowa, z powiatu przemyskiego tylko gromady Bircza, Leszczawa Dolna, Nowosiółki Dydyńskie, Żohatyn, Sufczyna i wieś Krzeczkowa w gromadzie Olszany - w województwie rzeszowskim.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 7

TABELA ZAMIENNIKÓW

Lp.ZamiennikZalicza się za 1 kg wagi żywej trzody chlewnej objętej obowiązkiem dostaw
1Trzoda chlewna
1) mięsno-słoniowa klasy I–V1.000 gramów
2) bekonowa klasy ekstra800 gramów
bekonowa klasy I i II900 gramów
2Bydło rogate
1) jałówki i wolce klasy I1.200 gramów
jałówki i wolce klasy II1.400 gramów
jałówki i wolce klasy III2.100 gramów
2) krowy i woły klasy I1.200 gramów
krowy i woły klasy II1.400 gramów
krowy i woły klasy III1.500 gramów
krowy i woły klasy IV2.100 gramów
3) buhaje klasy I1.300 gramów
buhaje klasy II1.500 gramów
buhaje klasy III2.100 gramów
4) byczki klasy I1.400 gramów
byczki klasy II1.700 gramów
byczki klasy III2.100 gramów
5) młodzież klasy I1.700 gramów
młodzież klasy II1.800 gramów
młodzież klasy III2.100 gramów
3Cielęta
klasy ekstra i klasy I1.100 gramów
klasy II1.500 gramów
klasy III1.800 gramów
klasy IV2.100 gramów
4Owce
klasy ekstra1.200 gramów
klasy I1.500 gramów
klasy II1.800 gramów
klasy III2.100 gramów
5Wełna owcza
sortyment A, AB, B (biała)100 gramów
sortyment BC, C (biała)111 gramów
sortyment CD, D (biała jednolita)125 gramów
sortyment CD, D, DE, E (biała

mieszana)

143 gramów
sortyment BC, C, CD, D, DE, E

(kolorowa)

166 gramów
6Zboże
Żyto, pszenica, jęczmień i owies9 kg
7Ziemniaki
Jadalne i przemysłowe33 kg
1 § 15a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
2 § 20 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1964 r. (Dz.U.64.26.169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1964 r.
3 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
4 § 26a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1970 r. (Dz.U.70.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 1970 r.
5 § 27 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1964 r. (Dz.U.64.26.169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1964 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1968 r. (Dz.U.68.43.313) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1968 r.
7 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 1964 r. (Dz.U.64.26.169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1964 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1968 r. (Dz.U.68.43.313) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 1968 r.