Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa... - Dz.U.1956.52.230 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.52.230

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Na podstawie art. 10 pkt 3, art. 17 i art. 18 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263 i z 1955 r. Nr 44, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Odłogi i inne użytki rolne przydzielone do zagospodarowania indywidualnym gospodarstwom rolnym na podstawie pisemnych umów (o zagospodarowanie lub dzierżawnych) zawartych z prezydiami rad narodowych zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych na okres pierwszych trzech lat użytkowania.

2. W czwartym roku i w następnych latach użytkowania aż do upływu terminu przewidzianego w umowie stosuje się do użytków określonych w ust. 1 normę wynoszącą 50% normy obowiązującej dane gospodarstwo.

3. W razie nadania użytków przydzielonych do zagospodarowania na własność osobom, które do tego czasu użytkowały je na podstawie urnowy z prezydiami rad narodowych (ust. 1), stosuje się do tych użytków na okres pierwszych dwóch lat od nadania własności normę dostaw w wysokości określonej w ust. 2.

4. Zasady określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do użytków rolnych przydzielonych do zagospodarowania zespołom uprawowym.";

2)
w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Prezydia powiatowych rad narodowych mogą przekazać prezydiom gromadzkich rad narodowych uprawnienia w zakresie częściowego zwolnienia od obowiązku dostaw (ust. 1) w granicach do 25% wysokości dostaw poszczególnego gospodarstwa.";

3)
w § 10 skreśla się wyrazy "za zgodą Prezesa Rady Ministrów";
4)
w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Na poczet całej wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przyjmowane są od wszystkich gospodarstw:

a) zwierzęta rzeźne (trzoda chlewna, bydło, cielęta i owce),

b) zwierzęta hodowlane nabyte przez Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, których wykaz zatwierdza Prezydium Rządu.

2. Na poczet 30% wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przyjmowane są:

a) wełna owcza od gospodarstw o obszarze użytków rolnych powyżej 2 ha,

b) drób od gospodarstw o obszarze użytków rolnych do 5 ha.";

5)
§§ 12 i 13 skreśla się;
6)
w § 15a:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "o obszarze użytków rolnych nie przekraczającym 3 ha",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe zasady oraz tryb przyjmowania mleka na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych ustali Minister Skupu.";

7)
w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister Skupu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Przemysłu Lekkiego może zmienić normy zamiany artykułów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.";

8)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Skupu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego może zmienić dolną granicę wagi zwierząt rzeźnych i drobiu określoną w ust. 1.";

9)
w § 18:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dozwolone jest łączne wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez dwóch lub więcej zobowiązanych. Łączne wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych nastąpić może tylko przez dostarczenie zwierząt rzeźnych.",

b)
ust. 2 skreśla się;
10)
w § 19 po wyrazie "drobiu" dodaje się wyraz "mleka";
11)
w załączniku nr 2 "tabela zamienników":
a)
lp. I otrzymuje brzmienie:

"I. Trzody chlewnej:

a) mięsno-słoninowej kl. I 900 gramów,

b) mięsno-słoninowej kl. II 950 gramów,

c) mięsno-słoninowej kl. III, IV, V, VI 1.000 gramów,

d) bekonowej kl. Ia, I, II, III 900 gramów,

e) bekonowej w pozostałych klasach 1.000 gramów."

b)
lp. V otrzymuje brzmienie:

"V. Drobiu:

a) kur, kaczek i indyków kl. I 650 gramów,

b) gęsi kl. I 800 gramów."

c)
w lp. VII wyrazy "6,23 litra" zastępuje się wyrazami "5,4 litra",
d)
po lp. VII dodaje się lp. VIII i lp. IX w brzmieniu:

"VIII. Zbóż:

a) żyta, jęczmienia lub owsa 4,3 kg,

b) pszenicy 3,8 kg.

IX. Ziemniaków 15,0 kg".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu oraz Ministrowi Rolnictwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.