Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

Rozdział  6.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Gospodarstwom rolnym, które w 1951 r. nie wykonały zobowiązań w planowym skupie zbóż, podwyższa się wysokość obowiązkowych dostaw o zaległości, przeniesione na 1952 r.

1.
Gospodarstwa rolne przydzielone osiedleńcom zwolnione są od obowiązku dostaw zbóż w roku, w którym nastąpiło osiedlenie, i w roku następnym.
2.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć dla niektórych gospodarstw rolnych przydzielonych osiedleńcom okres zwolnienia od obowiązku dostaw zbóż (ust. 1).

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia ulgi oraz zwolnienia gospodarstw rolnych od obowiązkowych dostaw, przysługujące z tytułu zagospodarowania odłogów i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1)
gatunki zbóż oraz inne płody rolne, jakie mogą być przyjmowane zamiast zbóż, określonych w art. 3, oraz normy zamiany,
2)
zasady i tryb zniesienia na terenie powiatów obowiązku uiszczenia opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy),
3)
zasady tworzenia funduszu nagród na cele premiowania akcji obowiązkowych dostaw zbóż oraz przyznawania nagród.
1.
Posiadacze pomieszczeń, nadających się do przechowywania zbóż, obowiązani są oddać je na określony czas za opłatą do dyspozycji jednostek gospodarczych, powołanych do przyjmowania obowiązkowych dostaw.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia władze właściwe do wydawania decyzji, tryb postępowania oraz zasady ustalania opłat za zajęte pomieszczenia.
1.
Traci moc dekret z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż (Dz. U. Nr 39, poz. 297).
2.
Przepisy rozporządzeń i zarządzeń, wydanych na podstawie dekretu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu zastąpienia ich nowymi rozporządzeniami i zarządzeniami, wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.
3.
W sprawach wszczętych na podstawie przepisów art. 19, 22 lub 23 dekretu z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż (Dz. U. Nr 39, poz. 297) i nie zakończonych prawomocnie do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy postępowanie toczy się do końca według przepisów dotychczasowych.