Art. 33. - Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.35.182 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  33.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1)
gatunki zbóż oraz inne płody rolne, jakie mogą być przyjmowane zamiast zbóż, określonych w art. 3, oraz normy zamiany,
2)
zasady i tryb zniesienia na terenie powiatów obowiązku uiszczenia opłat za przemiał zbóż w naturze (miarki) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypy),
3)
zasady tworzenia funduszu nagród na cele premiowania akcji obowiązkowych dostaw zbóż oraz przyznawania nagród.